CAERedigrwydd

Dinas Caerdydd, a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd, tan rydym yn derbyn mwy o arian yw ddyfarnu. Cliciwch ar y linc yma i gael mwy o wybodaeth am sut allwch gyflwyno rhodd i'r gronfa.

Mae cronfa CAERedigrwydd yn bartneriaeth rhwng Sefydliad Cymunedol Cymru, Big Issue, FOR Cardiff BID, Cyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru, Y Wallich, Huggard a Cymru Well Wales.

Gall y Gronfa gefnogi sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i weithio gydag unigolion sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. I rhoi cymorth i helpu unigolion, drwy sefydliadau/elusennau cyfrifol y trydydd sector, i:

  • Leihau y nifer o unigolion sydd yn ddigartref yng nghanol y ddinas drwy ymyrraeth amserol.
  • Wneud newidiadau i atal digartrefedd ag achosion perthnasol neu sy’n arwain at bod yn ddigartref.
  • Gynyddu sgiliau cyflogaeth unigolion drwy gyflawni eu nodau addysg, hyfforddiant a gyrfa.
  • Wella eu rheolaeth ariannol.
  • Helpu iddynt ymgartrefu yn eu cymunedau drwy ymgysylltu’n llawn a chadarnharol a chymdeithas.

Y grantiau sydd ar gael

Gall sefydliadau ymgeisio am am grantiau I fynny at £750 ar gyfer uniogolion.

Dyma rai enghreifftiau o’r pethau gallem ariannu:
– Dilliad addas ar gyfer cyfweliadau neu swydd.
– Prynu beic newydd i deithio i swydd newydd.
– Arian i dalu am hyfforddiant neu gwrs.
– Pasbort ar gyfer teithio i weld teulu sydd wedi’i
wahardd.
– Dodrefn/eitemau i’r cartref ar gyfer rhai symud i
mewn i denantiaeth am y tro cyntaf o fod yn cysgu
ar y stryd.
– Aelodaeth i’r gampfa neu dilliad addas ar gyfer
ymarfer corff ar gyfer rhywyn sydd eisiau gwella ei
iechyd.
– Costiau cwnsela
– Gwersi gyrru
– Deunyddiau/Offer gwaith.

Pwy all wneud cais?

Gyda ffocws ar atal, mi fydd 10% o’r gronfa yn cael ei gadw ar gyfer sefydliadau sy’n mynd I’r afael a Phrofiadau Plentyndod Gwrthwydebus (ACEs) er mwyn arbeb y genhedlaeth nesa rhag ddigartrefedd a chardota ar y stryd.

Sut i wneud cais?

Ar hyn o bryd, mae’r gronfa yn tyfu o ganlyniad i roddion hael gan y cyhoedd sy’n ein galluogi i ddyrannu mwy o grantiau.

Bydd angen i sefydliadau gofrestru gyda’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cyn gwneud cais ar gyfer unigolion. Gellir gwneud hyn drwy gwblhau ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho o’n gwefan.

Noder:

  • Dim ond unwaith y bydd angen i sefydliad gyflwyno ffurflen gofrestru.
  • Yna, gall Gweithwyr Cymdeithasol gyflwyno ffurflen gais ar-lein ar ran unigolyn.
  • Caiff ceisiadau ar gyfer llai na £250 eu prosesu mewn 5 diwrnod gwaith. Bydd ceisiadau dros y trothwy hwnnw yn cymryd 10 diwrnod gwaith.
  • Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais.
CAERedigrwydd

Symud o hostel digartref i fyd busnes

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg