CAERedigrwydd

Dinas Caerdydd, a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd, tan rydym yn derbyn mwy o arian yw ddyfarnu. Cliciwch ar y linc yma i gael mwy o wybodaeth am sut allwch gyflwyno rhodd i'r gronfa.

Mae cronfa CAERedigrwydd yn bartneriaeth rhwng Sefydliad Cymunedol Cymru, Big Issue, FOR Cardiff BID, Cyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru, Y Wallich, Huggard a Cymru Well Wales.

Gall y Gronfa gefnogi sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i weithio gydag unigolion sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. I rhoi cymorth i helpu unigolion, drwy sefydliadau/elusennau cyfrifol y trydydd sector, i:

  • Leihau y nifer o unigolion sydd yn ddigartref yng nghanol y ddinas drwy ymyrraeth amserol.
  • Wneud newidiadau i atal digartrefedd ag achosion perthnasol neu sy’n arwain at bod yn ddigartref.
  • Gynyddu sgiliau cyflogaeth unigolion drwy gyflawni eu nodau addysg, hyfforddiant a gyrfa.
  • Wella eu rheolaeth ariannol.
  • Helpu iddynt ymgartrefu yn eu cymunedau drwy ymgysylltu’n llawn a chadarnharol a chymdeithas.

Y grantiau sydd ar gael

Gall sefydliadau ymgeisio am am grantiau I fynny at £750 ar gyfer uniogolion.

Dyma rai enghreifftiau o’r pethau gallem ariannu:
– Dilliad addas ar gyfer cyfweliadau neu swydd.
– Prynu beic newydd i deithio i swydd newydd.
– Arian i dalu am hyfforddiant neu gwrs.
– Pasbort ar gyfer teithio i weld teulu sydd wedi’i
wahardd.
– Dodrefn/eitemau i’r cartref ar gyfer rhai symud i
mewn i denantiaeth am y tro cyntaf o fod yn cysgu
ar y stryd.
– Aelodaeth i’r gampfa neu dilliad addas ar gyfer
ymarfer corff ar gyfer rhywyn sydd eisiau gwella ei
iechyd.
– Costiau cwnsela
– Gwersi gyrru
– Deunyddiau/Offer gwaith.

Pwy all wneud cais?

Gyda ffocws ar atal, mi fydd 10% o’r gronfa yn cael ei gadw ar gyfer sefydliadau sy’n mynd I’r afael a Phrofiadau Plentyndod Gwrthwydebus (ACEs) er mwyn arbeb y genhedlaeth nesa rhag ddigartrefedd a chardota ar y stryd.

Sut i wneud cais?

Ar hyn o bryd, mae’r gronfa yn tyfu o ganlyniad i roddion hael gan y cyhoedd sy’n ein galluogi i ddyrannu mwy o grantiau.

Bydd angen i sefydliadau gofrestru gyda’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cyn gwneud cais ar gyfer unigolion. Gellir gwneud hyn drwy gwblhau ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho o’n gwefan.

Noder:

  • Dim ond unwaith y bydd angen i sefydliad gyflwyno ffurflen gofrestru.
  • Yna, gall Gweithwyr Cymdeithasol gyflwyno ffurflen gais ar-lein ar ran unigolyn.
  • Caiff ceisiadau ar gyfer llai na £250 eu prosesu mewn 5 diwrnod gwaith. Bydd ceisiadau dros y trothwy hwnnw yn cymryd 10 diwrnod gwaith.
  • Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais.
CAERedigrwydd

Symud o hostel digartref i fyd busnes

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg