Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Bydd y gronfa hon yn agor yn fuan. Cwbwlhewch yr arolwg isod i lunio'r meini prawf ariannu.

Bydd y Gronfa Anabledd yn darparu cymorth i bobl sy’n byw ag anableddau yng Nghymru.

Bydd arian a godir drwy’r gronfa hon yn cefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau sy’n gweithio ac yn cefnogi pobl anabl o Gymru

Mae’n bwysig i ni fod y gronfa hon yn cael ei llywio gan bobl anabl a’u hanghenion. Ar hyn o bryd rydym yn llunio’r meini prawf manwl ar gyfer grantiau gyda mewnbwn gan bobl sy’n byw ag anableddau a’r sefydliadau trydydd sector sy’n gweithio yn y maes hwn.

Byddem yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau misol a’n dilyn ar ein Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa hon ac i fod yn un o’r rhai cyntaf i glywed pryd y bydd yn agor i geisiadau.

 Cronfa Anabledd – Arolwg

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wrthi’n lansio Cronfa Anabledd. Er mwyn sicrhau bod y cyllid yn mynd i ble mae ei angen, rydym wedi creu arolwg a fydd yn helpu i lunio’r meini prawf.

Eich Rôl yn Sefydliad

Arall, nodwch os gwelwch yn dda

Rhowch enghraifft ddienw o fuddiolwr yr ydych wedi’i gefnogi ag anghenion lluosog neu ychwanegol –

A ydych yn rhagweld cynnydd yn y galw am eich gwasanaeth yn y dyfodol agos?

Pa gymorth sydd ei angen ar eich sefydliad ar hyn o bryd i gefnogi eich buddiolwyr

A oes unrhyw beth arall y credwch y dylai Sefydliad Cymunedol Cymru ei wybod, a fydd yn ein helpu i ddylunio meini prawf ariannu’r Gronfa Anabledd?

Mae’r arolwg hwn yn ceisio casglu anghenion sefydliadau y drydydd sector sy’n cefnogi’r rhai sy’n byw ag anabledd. Os teimlwch fod gennych fewnbwn defnyddiol i ni ei ystyried wrth lunio’r meini prawf ariannu, cwblhewch hwn –

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Seaburne

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg