Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

I gyd, a Rhondda Cynon Taf

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Byddem hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

 

 

Mae Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis, wedi’i reoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru, wedi’i chynllunio ar gyfer grwpiau cymunedol cyfansoddedig a sefydliadau gwirfoddol sy’n cefnogi pobl yng nghymunedau Trivallis. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dangos yn gryf yr effaith/effeithiau cadarnhaol y byddant yn eu cael ar y bobl sy’n byw yno.

Rhaid i brosiectau gyfarfod ag o leiaf un o’r themâu canlynol:
• Cynhwysedd Cymdeithasol
• Iechyd a Lles
• Dysgu a Chyflogadwyedd
• Gwelliannau amgylcheddol cynaliadwy

Y grantiau sydd ar gael

Mae yna dwy ffrwd o ariannu:

  • Cais Llwybr Carlam o dan £1,000
  • Cais Grant Mawr rhwng £1,001 a £5,000

Gall grwpiau wneud cais i’r ddau, ac felly derbyn hyd at £6,000 mewn unrhyw flwyddyn, hy un grant bach (cais llwybr cyflym) ac un grant mawr.

Pwy all wneud cais?

Mae’r Gronfa ar agor i elusennau a sefydliadau cymunedol gyda chyfansoddiad (e.e. cymdeithasau, mentrau cymdeithasol a chlybiau), gan gynnwys grwpiau newydd neu sefydledig ar draws Rhondda Cynon Taf.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr a all ddangos yn union sut y byddant yn cwrdd ag amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac i’r rhai nad ydynt wedi derbyn cefnogaeth o’r gronfa hon yn ystod y flwyddyn ymgeisio ddiwethaf.

Sut i wneud cais?

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais

Rydym yn annog pob ymgeisydd Grant Mawr i drefnu sgwrs gyda Swyddog Grantiau am eu prosiect cyn cyflwyno cais. Gall ymgeiswyr archebu amser i drafod eu syniad prosiect a gwirio cymhwysedd yma.

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Darparu lle diogel i gyn-filwyr

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg