Cronfa Bwyd Co-op

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Cliciwch ar y linc yma i gwbwlhau ffurflen gais.

DYDDIAD CAU - 12yh ar y 13eg o Dachwedd, 2020

Datblygwyd y gronfa hon mewn partneriaeth â Ymddiriedolaeth Argyfyngau Genedlaethol a’r Co-op i gefnogi prosiectau tlodi bwyd cynaliadwy.

Blaenoriaethau Allweddol y gronfa –

 • AILDDOSBARTHU – Byddwn yn mynd ati i ailddosbarthu ein bwyd dros ben i’r bobl sydd ei angen fwyaf yn ein cymunedau
 • MYNEDIAD – Byddwn yn darparu mynediad hawdd i fwyd maethlon a phrydau cytbwys i gwsmeriaid sydd â chyllideb gyfyngedig
 • UWCHSGILIO – Byddwn yn helpu i addysgu ac uwchsgilio cwsmeriaid ar atebion cost isel i brydau bwyd, cyfyngu ar wastraff bwyd a siopa’n ddoeth
 • POBL IFANC – Byddwn yn cefnogi cenedlaethau’r dyfodol drwy flaenoriaethu lles plant a phobl ifanc sy’n cael trafferth gydag ansicrwydd bwyd
 • CYMUNEDAU* – rhaglenni bwyd ar gyfer cymunedau sy’n agored i niwed a ddarperir yn y cymunedau hynny

*mae hon yn flaenoriaeth allweddol i’w nodi fel pe bai’n cynnwys bwyd brys, mae hefyd yn cynnwys prosiectau sy’n mynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd a’i effeithiau.

Y grantiau sydd ar gael?

 • Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Grwpiau cymunedol, elusennau a mentrau cymdeithasol sydd yn rhedeg prosiectau i gefnogi’r gymuned i fynd i’r afael ag effaith pandemig Coronafirws COVID-19 yng Nghymru.

Mae grantiau ar gael i sefydliadau sydd ag incwm o lai na £1 filiwn o fewn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Fodd bynnag, oherwydd y cyllid cyfyngedig sydd ar gael, byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan Grwpiau sy’n gweithio yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. E.e. y rhai o fewn yr 20% uchaf ar Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD).

Dim ond grwpiau a sefydliadau a all ddangos eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn glynu wrth ganllawiau’r llywodraeth ynglŷn â’r feirws byddwn yn ei gefnogi.

Ar gyfer beth allwch chi ymgeisio?

 • Costau prosiect a chostau rhedeg sefydliadau yn cael eu cefnogi, gan gynnwys costau staff, treuliau gwirfoddolwyr a chostau cludiant.
 • Mae costau cyfalaf bach hefyd yn gymwys, ar yr amod bod yr eitemau cyfalaf yn uniongyrchol gysylltiedig â thlodi bwyd.

Beth nad yw’r Gronfa’n gallu ei gefnogi:

Ni fydd y Gronfa yn cefnogi:

 • Unigolion
 • Busnesau

Mae’r Llywodraeth yn darparu cymorth i unigolion a busnesau.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan.

DYDDIAD CAU – 12yh ar 13eg o Dachwedd, 2020 

Noder:

 • Ni fydd grantiau’n cael eu dyfarnu’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd weid’I wneud cyn derbyn y llythyr cynnig grant a’r telerau ac amodau wedi’u llofnodi.
 • Ni chefnogir prosiectau sy’n dod o fewn cyfrifoldeb y sector statudol e.e. unrhyw beth sy’n dod o fewn y cwricwlwm ysgol.

 

Cronfa Bwyd Co-op

Yn darparu cefnogaeth hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes

Canolbarth a Gorllewin Cymru a Ceredigion

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg