Cronfa Castle Dairies

Caerffili,

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor ar mis Mehefin 2022.

Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

 

 

Cwmni teuluol yng Nghaerffili’n yw Castle Dairies a gafodd ei sefydlu yn y 1960au. Mae’n cyflenwi cynnyrch llaeth i bob un o’r prif archfarchnadoedd ar draws y DU. Mynegodd Nigel, y Rheolwr Gyfarwyddwr, ei ddymuniad i sefydlu cronfa a fyddai’n helpu pobl ifanc, dalentog yng Nghaerffili sydd eisiau astudio pynciau STEM ond sydd hefyd angen hwb ariannol i wireddu eu huchelgais.

Mae Cronfa Castle Dairies yn canolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc mewn addysg bellach neu uwch ym mwrdeistref Caerffili. Bydd y rhai sy’n astudio pynciau STEM yn cael blaenoriaeth.

Y Grantiau sydd ar gael

Mae dau fath o grant ar gael:

  • Gall unigolion ymgeisio am rhwng £3,000 a £5,000. Cofiwch, os ydych yn ymgeisio am fwrsari, bydd y grant yn parhau am y tymor astudio cyfan ar gyfer y cymhwyster.
  • Gall sefydliadau ac ysgolion ymgeisio am grantiau o hyd at £5,000.

 

Gellir cefnogi unigolion i

  • Brynu offer sydd ei angen ar gyfer eu hastudiaeth
  • Dalu costau addysg bellach drwy fwrsari i fyfyrwyr dawnus a thalentog pynciau sydd wedi bod o dan anfantais ac nad ydyn nhw’n gallu cynnal eu hunain yn economaidd i astudio ymhellach am gyfnod y cwrs.

Sefydliadau:
•Bydd arian y gronfa’n cael ei ddefnyddio i gefnogi sefydliadau ac *ysgolion i redeg prosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc o dan anfantais i ehangu a gwella eu dyheadau o ran addysg a gyrfa. Bydd y rhai sy’n canolbwyntio ar bynciau STEM yn derbyn blaenoriaeth

Sut i ymgeisio?

Unigolion, sefydliadau, ac ysgolion sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn ardal yr Awdurdod Lleol yng Nghaerffili. Dim ond y rhai sy’n byw neu’n gweithio yn Caerffili y gellir eu hystyried am grant.

*Cofiwch y bydd yn RHAID i bob ysgol sy’n cyflwyno cais i’r gronfa allu dangos fod eu prosiect y tu allan i’r cwricwlwm ac nad yw’n ddarpariaeth statudol.

Sut i wneud cais?

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais. Sicrhewch hefyd eich bod yn llenwi’r ffurflen gais gywir, gan fod gan Sefydliadau ac Unigolion ffurflen wahanol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg