Cronfa Cymorth Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME yng Nghymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

 

 

Mae corff cynyddol o ddata, gan gynnwys data gan ONS yn dangos bod y pandemig coronafeirws wedi effeithio’n anghymesur ar bobl sy’n grwpiau Du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig (BAME). Mae sefydliadau a arweinir gan BAME wedi chwarae rhan ganolog o hyd o ran sicrhau bod cymorth brys hanfodol yn cyrraedd y rheini o’r cymunedau hyn sydd wedi’u taro’n galed. Crëwyd y gronfa hon i gefnogi’r sefydliadau hynny sy’n cael eu harwain gan deuluoedd a chymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) ledled Cymru i wella ar ôl y pandemig coronafeirws.

*Noder ein bod yn diffinio sefydliad a arweinir gan BAME o dan y telerau canlynol a gyhoeddwyd gan y Gynghrair Cyllidwyr Cydraddoldeb Hiliol:

  • Cenhadaeth a phwrpas y sefydliad yw bod o fudd i gymunedau BAME.
  • Mae’r rhan fwyaf o’r arweinyddiaeth (h.y. o leiaf hanner yr uwch dîm a bwrdd yr Ymddiriedolwyr) yn dod o’r gymuned(au) BAME y mae’n eu gwasanaethu

Grantiau sydd ar gael

Mae grantiau rhwng £2,000 a £5,000 ar gael i’w dyfarnu i sefydliadau cymunedol BAME* sydd ag incwm oddeutu £25,000 yn y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a gofnodwyd.

Mae grantiau ar gael i gefnogi costau rhedeg sefydliad, i gyfrannu tuag at gostau prosiect a/neu i dalu costau penodol.

Pwy all ymgeisio?

Mae’r gronfa’n agored i grwpiau cymunedol yng Nghymru, a all ddisgrifio effaith y pandemig ar eu cymuned a dweud wrthym beth y byddant yn ei wneud i helpu eu pobl yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.

Sut i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein sydd ar gael yma
DS. Rydych yn gallu trefnu galwad gyda Swyddog Grantiau i gael cefnogaeth ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddoch ac i gwblhau eich ffurflenni cais. Archebwch slot drwy glicio ar y bwtwm uchod.

Sylwer

  • Rhaid gwario grantiau’n llawn o fewn blwyddyn i dderbyn ein llythyr cynnig.
  • Ni fydd grantiau’n cael eu dyfarnu’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau a ysgwyddwyd cyn derbyn ein llythyr cynnig grant, ac mae’r telerau ac amodau wedi’u llofnodi wedi’u dychwelyd
  • Nid oes grantiau ar gael tuag at godi arian yn gyffredinol nac i gefnogi codi arian ar gyfer grwpiau ac elusennau eraill

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg