Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

  Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y gwybodaeth am grantiau eraill sydd ar gael i chi.

Sylwch fod y gronfa hon yn cael ei rheoli gan Sefydliad Cymunedol Sir Gaer a bydd eich cais yn cael ei brosesu ganddynt os byddwch yn gwneud cais.

Trefnwch alwad gyda'g swyddog grantiau

 

 

 

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Sefydliad Cymunedol Sir Gaer i gefnogi Assura PLC i wireddu Gronfa Gymunedol Assura, sy’n werth £100,000.

Bydd y rhaglen yn cefnogi amrywiaeth eang o brosiectau iechyd a lles yng Nghymru sy’n darparu gweithgareddau a gwasanaethau o fewn radiws o 30 milltir i adeilad gofal iechyd Assura.

Cliciwch YMA i weld a yw eich prosiect o fewn radiws o 30 milltir i adeilad Gofal Iechyd Assura.

Rhaid targedu gweithgareddau’r rhaglen at wella iechyd a lles meddyliol ac emosiynol, cael cefnogaeth ar gyfer heriau bywyd a darparu mwy o weithgareddau a chyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd, er mwyn gwella hunanhyder, hunan-barch ac ymdeimlad cryf o berthyn.

Gall hyn gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • Gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol cymunedol
  • gweithredu cymdeithasol/gwirfoddoli
  • Cyfeillio
  • Rhoi hyder i bobl fregus ail-ymuno â gweithgareddau cymdeithasol

Grantiau ar Gael

Mae grantiau o rhwng £1,000 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau a ddarperir am hyd at flwyddyn yn dechrau ym mis Hydref 2022.

Nid yw’r rhaglen yn ceisio blaenoriaethu cyllid ar gyfer cyfraniad bach tuag at brosiectau mawr, gwerth uchel, lle mae’r grant Assura yn rhan fach iawn.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at sefydliadau bach i ganolig eu maint, lleol, nid er elw yn y DU gan gynnwys –

  • elusennau cofrestredig,
  • grwpiau cymunedol a gyfansoddwyd
  • Mentrau Cymdeithasol

Nid yw sefydliadau rhanbarthol neu genedlaethol yn gymwys – mae’r gronfa’n ceisio cefnogi grwpiau a sefydliadau elusennol lleol.

 

Ymholiadau

Ar gyfer unrhyw ymholiadau am geisiadau grant neu’r broses o wneud cais, cysylltwch â

Sefydliad Cymunedol Sir Gaer ar 01606 330 607 neu e-bostiwch assura@cheshirecommunityfoundation.org.uk

Neu

Sefydliad Cymunedol Cymru drwy drefnu galwad gyda Swyddog Grantiau drwy glicio ar y botwm uchod neu e-bostiwch grants@communityfoundationwales.org.uk

 

Cyfeiriwch hefyd at wefan Cronfa Gymunedol Assura lle mae llawer o astudiaethau achos ar gyfer prosiectau sydd eisoes wedi’u cefnogi.

https://www.assuraplc.com/making-a-difference/assura-community-fund/what-weve-funded-2021

https://www.assuraplc.com/making-a-difference/assura-community-fund/what-weve-funded-2020

Sut i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein erbyn hanner nos ddydd Sul y 3ydd o Orffenaf. Cliciwch ar Ymgeisiwch nawr i gychwyn llenwi’r ffurflen Gymraeg. Os hoffech gwbwlhau ffurflen Saesneg, cliciwch ar Apply Now ar y dudalen Saesneg (drwy glicio ar ENG ar dop y dudalen yma).

Sylwer:

  • Ni fydd grantiau’n cael eu dyfarnu’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau a ysgwyddwyd cyn derbyn ein llythyr cynnig grant, ac mae’r telerau ac amodau wedi’u llofnodi wedi’u dychwelyd.
  • Nid oes grantiau ar gael tuag at godi arian yn gyffredinol nac i gefnogi codi arian ar gyfer grwpiau ac elusennau eraill.
  • Rhaid i grantiau gael eu gwario’n llawn o fewn blwyddyn i dderbyn ein llythyr cynnig.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Seaburne

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg