Cronfa Effeithiau Cymdeithasol Provident (Cymru)

I gyd, Merthyr Tudful, a Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd ar hyn o bryd gan ein bod ni wrthi'n trosglwyddo i system grantiau newydd. Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond rydym yn gweithio'n galed i weithio'n fwy effeithlon a gwneud ymgeisio am grantiau yn haws ac yn gyflymach i chi.

Mae Cronfa Effeithiau Cymdeithasol Provident (Cymru) yn anelu at gefnogi cynhwysedd cymdeithasol. Nod allweddol y gronfa yw cefnogi prosiectau a gweithgareddau’n sy’n talu sylw i anghenion a nodir drwy ymgynghori a / neu cysylltu gyda’r rhai a allai elwa o’r Gronfa ac sy’n dangos yn glir sut i gael y canlyniadau y maen nhw’n bwriadu eu cyflawni. Rhaid i’r prosiectau gynnwys pobl yn yr ardal beth bynnag yw eu cefndir, gynnig budd eang a bod yn gost effeithol.

Mae Cronfa Effaith Gymdeithasol Provident yn awr yn agored ac mae’n targedu grwpiau lleol wedi’u lleoli yn ac yn cefnogi bobl sy’n byw yn ardaloedd 15% mwyaf difreintiedig Cymru.

Dylai prosiectau fod yn gweithio mewn ardaloedd o amddifadedd uchel a/neu gyda’r rheiny a ystyrir fel y mwyaf difreintiedig.

Dylai’r prosiectau gyfarfod ag o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

 • Gwella gallu ariannol personol pobl (cyngor / addysg ynghylch dyledion ac arian)
 • Gwella iechyd corfforol a / neu feddyliol
 • Darparu cefnogaeth sy’n gwella, yn creu ac yn cynnal perthynasau teuluol positif
 • Talu sylw i’r problemau o gyrhaeddiad addysgol isel a gwella canlyniadau dysgu
 • Darparu cyfleoedd i bobl i leihau anghyfartaledd, eithrio ac anfantais gan gynnwys prosiectau sy’n hwyluso i bobl gael gwaith.

Y grantiau sydd ar gael

 • Grantiau rhwng £1,000 a £5,000

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Grwpiau cymunedol, Elusennau, mentrau cymdeithasol a Sefydliadau Elusennol eraill o’r sector gwirfoddol sydd â:

 • Chyfansoddiad neu ddogfen lywodraethu berthnasol arall.
 • Pwyllgor rheoli / bwrdd o gyfarwyddwyr / ymddiriedolwyr gydag o leiaf dri o bobl heb fod yn perthyn.
 • Cyfrif banc yn enw’r grŵp gydag o leiaf dau lofnodwr heb fod yn perthyn.
 • Darparu copi wedi’i lofnodi o ddatganiad banc mwyaf diweddaf eich Sefydliad.
 • Wedi’i leoli ac yn cefnogi pobl sy’n byw yng Nghymru.

 

 

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Canolbarth a Gorllewin Cymru, I gyd a Sir Penfro

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint

Arddangosfeydd Stuart Rendel

Canolbarth a Gorllewin Cymru, I gyd a Powys