Cronfa i Gymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae Cronfa i Cymru yn agored i'w ymgeisio. 

 

 

Cronfa waddol gymunedol genedlaethol yw Cronfa i Gymru sy’n cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Mae’n hyrwyddiad dyngarol ac yn rhaglen creu grantiau sy’n codi arian oddi wrth bobl a sefydliadau ledled Cymru, y DU a thramor sydd eisiau ‘rhoi’n ôl’ er mwyn cefnogi a chryfhau cymunedau lleol:  mae Cronfa i Gymru’n cysylltu pobl sydd ag ots gydag achosion sy’n cyfrif.

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru.  Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch  fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach.  Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio Cronfa i Gymru a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir.  Mae Cronfa i Gymru’n cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

Rydyn ni’n gobeithio gallu rhoi o leiaf un grant tair blynedd pob blwyddyn. I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano.

Rydym hefyd yn cydnabod ei bod yn anodd cael arian craidd, yn enwedig yn y tymor hirach.  Erbyn hyn, mae grwpiau’n gallu ymgeisio am arian tuag at gostau craidd am hyd at dair blynedd, cyn belled bod y grŵp yn gallu cyflwyno cyfrifon ar gyfer o leiaf y 12 mis diwethaf a bod y swm yr ymgeisir amdano’n llai na 50% o’r trosiant blynyddol.  Er enghraifft i ymgeisio am grant o £2,000 y flwyddyn, dylai’ch incwm blynyddol fod o leiaf £4,000.

Y grantiau sydd ar gael

Dyfernir grantiau rhwng £500 a £2,000 i sefydliadau cymunedol bach sy’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr y mae eu ceisiadau yn cynnwys y nod o ddarparu’r canlyniadau canlynol:

  • Gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd
  • Adeiladu cymunedau cryfach
  • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
  • Annog pobl a chymunedau iachach a mwy gweithgar
  • Diogelu treftadaeth a diwylliant

Gall grantiau cwmpasu costau llawn neu ran o gostau, er enghraifft: costau prosiect, eitemau a chyfarpar cyfalaf bach, costau craidd, gweithgareddau a rhaglenni (e.e. llogi ystafell, costau teithio, treuliau gwirfoddolwyr, yswiriant, ffioedd tiwtor, digwyddiadau cymunedol).

Pwy all wneud cais?

Mae’r Gronfa yn agored i elusennau a sefydliadau cymunedol cyfansoddedig (e.e. cymdeithasau, mentrau cymdeithasol a chlybiau):

  • y mae pob un o’u buddiolwyr yng Nghymru
  • sydd ag incwm sy’n llai na £100,000 yn ôl yr adroddiad ariannol blynyddol diweddaraf
  • sy’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr ac nad oes mwy nag un aelod o staff llawn amser drwy gydol y flwyddyn

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Ymgeisiwch nawr
Cronfa i Gymru

Darganfod cyfeillgarwch drwy gelf

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg