Cronfa Seaburne

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor ar mis Mehefin 2022. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

 

 

 

Mae Cronfa Seaburne yn gronfa sydd yn cefnogi pobl o’r uwchradd i addysg bellach neu addysg uwch ledled Cymru sydd gyfda’g angen gwirioneddol am gymorth ariannol, ac na fyddai lefel y cyrhaeddiad addysgol y maent yn dymuno ei gyflawni yn bosibl heb y cymorth o’r gronfa hon.

Mae’r Gronfa yn anelu i wella addysg a chryfhau cymunedau yng Nghymru.

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru.  Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch  fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach.  Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio Cronfa i Gymru a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir.

Y Grantiau sydd ar gael

 • Gall unigolion ymgeisio am rhwng £1,000 a £1,500. Cofiwch, os ydych yn ymgeisio am fwrsari, bydd y grant yn parhau am y tymor astudio cyfan ar gyfer y cymhwyster.
 • Gall sefydliadau ac ysgolion ymgeisio am grantiau o hyd at £1,500
 • Rydym yn ystyried grantiau am rhwng 1 a 3 blwyddyn.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Rydym yn ystyried ceisiadau gan unigolion, grwpiau a sefydliadau di-elw ledled Cymru sy’n cefnogi anghenion addysgol myfyrwyr. Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol o bosibl o ganlyniad i bandemig COVID.

 

Sefydliadau:

Bydd arian y gronfa’n cael ei ddefnyddio i gefnogi sefydliadau ac *ysgolion i redeg prosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc o dan anfantais i ehangu a gwella eu dyheadau o ran addysg a gyrfa.

*Cofiwch y bydd yn RHAID i bob ysgol sy’n cyflwyno cais i’r gronfa allu dangos fod eu prosiect y tu allan i’r cwricwlwm ac NAD yw’n ddarpariaeth statudol.

 

Gellir cefnogi unigolion i

 • Brynu offer sydd ei angen ar gyfer eu hastudiaeth

Dalu costau addysg bellach drwy fwrsari i fyfyrwyr dawnus a thalentog sydd wedi bod o dan anfantais ac nad ydyn nhw’n gallu cynnal eu hunain yn economaidd i astudio ymhellach am gyfnod y cwrs. Rydym yn derbyn ceisiadau am astudiaeth ôl-raddedig, ond bydd ceisiadau israddedig yn cael eu blaenoriaethu

Sut i wneud cais?

Rydym yn derbyn ceisiadau am fis cyn y dyddiad cau o 15fed o Chwefror 2022. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am y canlyniad o fewn 2 fis o’r dyddiad cau.

Ni fyddem yn gallu derbyn ceisiadau sydd yn cael ei cyflwyno ar ol y ddyddiad cau uchod.

 

Cofiwch:

 • Ni fyddwn yn dyfarnu grantiau’n ôl gweithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes yn ddyledus cyn derbyn y llythyr cynnig grant a llofnodi’r telerau ac amodau.
 • Rhaid i ymgeiswyr allu dangos yr angen ariannol / chymdeithasol y bydd y grant yn ei ddiwallu.
 • Ni roddir grantiau i unigolion tuag at gostau os oes cefnogaeth ariannol arall ar gael e.e. ffioedd hyfforddiant ble mae’r ymgeisydd yn gymwys ar gyfer benthyciad myfyriwr.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@cfiw.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.


  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

  Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

  Parhewch

  Grants

  Gweld y cyfan

  Cronfa Cymunedol Assura

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Anabledd

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg