Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Yn anffodus, mae'r holl arian a dderbyniwyd hyd yma wedi'i ddyrannu'n llawn ac yr ydym wedi gorfod cau'r gronfa hon. Rydym yn dal i dderbyn rhoddion ac yn gobeithio y byddwn yn gallu ei hailagor os cawn fwy o rhoddion yn ystod y misoedd nesaf

Pan gyrhaeddodd Pandemig y Coronafeirws ym mis Mawrth 2020, aeth Sefydliad Cymunedol Cymru ati’n gyflym i sefydlu Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru er mwyn dosbarthu arian wedi’i godi’n lleol ac mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol. Ers hynny rydym ni wedi dosbarthu mwy na £2.8 miliwn mewn grantiau argyfwng i grwpiau’r trydydd sector ledled Cymru.

Wrth i’r cyfnod clo gael ei lacio, rydym ni’n cydnabod fod y gofynion ariannol llawer o sefydliadau wedi newid. Rydym yn deall y bydd dal angen arian argyfwng am rai misoedd i ddod, a bod angen symud ymlaen ynghynt i ganfod y ‘normal newydd’. Dylai grwpiau ystyried yr heriau o adfer a bod yn siŵr eu bod yn gallu dal i gefnogi eu buddiolwyr yn y ffordd iawn, a chofio hefyd y bydd eu hymddiriedolwyr, timoedd staff a gwirfoddolwyr angen cefnogaeth ychwanegol.

Bydd y gronfa newydd hon felly’n cynnwys y ddwy elfen:

  • YMATEB – Bydd arian yn dal ar gael ar gyfer sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth argyfwng i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan y pandemig Coronafeirws.
  • ADFER – Bydd arian yn cael ei ganolbwyntio ar adfer o’r argyfwng yn sydyn a datblygu hunanddigonedd a gwydnwch, gan ganolbwyntio ar atebion yn hytrach nag ar symptomau. Rhaid i’r gwaith sy’n cael ei gefnogi fod yn cael ei anelu at gryfhau

Gweler y meini prawf am enghreifftiau a rhagor o wybodaeth.

Y grantiau sydd ar gael?

  • Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer ceisiadau sy’n talu sylw i brosiectau o dan YMATEB
  • Mae grantiau o hyd at £20,000 ar gyfer ceisiadau’n talu sylw i brosiectau o dan ADFER.

Mae’r grantiau ar gael i sefydliadau gydag incwm o lai na £1 miliwn yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Fodd bynnag, er mwyn rhannu’r arian yn deg, bydd grwpiau gydag incwm o dan £500,000 yn cael eu blaenoriaethu. Bydd sefydliadau’n gallu ymgeisio am ddwy elfen y Gronfa ond NID ar gyfer yr un prosiect. Cysylltwch â ni os nad ydych chi’n sicr os yw eich sefydliad chi’n ffitio’r meini prawf hyn.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Grwpiau cymunedol gyda chyfansoddiad, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n rhedeg prosiectau i gefnogi’r gymuned drwy dalu sylw i effeithiau’r pandemig Coronafeirws COVID-19 yng Nghymru.

Dim ond grwpiau a sefydliadau sy’n gallu dangos tystiolaeth eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn cadw at ganllawiau’r Llywodraeth ynghylch y feirws fydd yn derbyn grantiau.

Wrth i’r arian sydd ar gael leihau, byddwn yn blaenoriaethu prosiectau ar gyfer pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd amlwg ac sydd ar incwm isel.

Ar gyfer beth allwch chi ymgeisio?

Costau prosiectau a chostau rhedeg sefydliadau, gan gynnwys costau staff, treuliau gwirfoddolwyr a chostau cludiant. Mae costau cyfalaf bychan hefyd yn gymwys os bydd yr eitemau cyfalaf â chysylltiad uniongyrchol â chefnogi’r grwpiau uchod.

Beth nad yw’r Gronfa’n gallu ei gefnogi:

  • unigolion
  • busnesau

Mae’r Llywodraeth yn darparu cefnogaeth ar gyfer unigolion a busnesau.

Sut i wneud cais?

Dylech nodi pa elfen o’r gronfa hon sydd fwyaf perthnasol i’ch prosiect a chwblhau’r ffurflen gais berthnasol.

Mae’r ffurflen gais YMATEB wedi’i hanelu at grwpiau sy’n dal i ymateb i anghenion brys a’r ffurflen gais ADFER yn anelu at grwpiau sy’n edrych ymlaen trwy ddarparu gweithgareddau i ddod â chymunedau at ei gilydd i sicrhau nerth a gwydnwch yn y dyfodol.

Gall sefydliadau ymgeisio am ddwy elfen y Gronfa ond NID ar gyfer yr un prosiect. Mae ffurflenni cais at gael trwy ein gwefan.

Ein nod yw ymateb i bob cais o fewn tair wythnos ac, os byddwch yn llwyddiannus, telir y grant o fewn 10 diwrnod neu’n gynt ar ôl derbyn y ddogfen T&C wedi’i llofnodi, cadarnhau manylion banc ac yn amodol ar gwblhau unrhyw amodau sy’n weddill.

 

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@cfiw.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Bwyd Co-op

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes

Canolbarth a Gorllewin Cymru a Ceredigion

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg