Cronfeydd Asiantaethau

Os yw eich elusen yn buddsoddi cyllid elusennol, a oes gennych y sgiliau llywodraethu cywir ar waith er mwyn sicrhau eich bod yn cael yr enillion gorau?
Weithiau, gall byrddau elusennau gynnwys ymddiriedolwyr sy’n frwd dros achos penodol, ond yna maent yn cael eu hunain yn brin o sgiliau arbenigol ar gyfer meysydd penodol o’u gwaith, megis rheoli buddsoddiadau elusennol.

Fel sefydliad elusennol annibynnol, gall Sefydliad Cymunedol Cymru fod o help.

Mae gennym sgiliau llywodraethu arbenigol ym maes buddsoddi ariannol elusennol, rheoli risg a sicrhau enillion ar gyfer rhoi grantiau. Mae ein strategaeth sydd wedi’i chymeradwyo gan y bwrdd yn cael ei hadolygu bob tair blynedd er mwyn sicrhau bod ein nodau buddsoddi yn cyd-fynd â’n nodau fel sefydliad elusennol. Rydym yn dirprwyo’r gwaith o gyflwyno’r strategaeth i dri rheolwr buddsoddi: Rathbones, M&G a CCLA. Mae ein Pwyllgor Cyllid, Risg a Buddsoddi yn craffu ar eu perfformiad bob chwarter.

Gallwn gynnig opsiwn Cronfa Asiantaeth, lle y gallwn weithio mewn partneriaeth â’r elusen i gynnig ein sgiliau llywodraethu i’ch helpu i reoli eich cyllid buddsoddi. Byddwch yn cael budd o’n harbenigedd a gwybodaeth am faterion ariannol a buddsoddi a gallwch adael y gwaith o gydgysylltu â rheolwyr buddsoddi yn nwylo ein staff ac ymddiriedolwyr arbenigol. Yna, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o berfformiad ac enillion.

Yn ogystal â’r tawelwch meddwl o wybod bod eich elusen yn cael budd o’n sgiliau arbenigol, ein gwaith o reoli risg a’n gwybodaeth, gallwch fod yn hyderus eich bod yn cyfrannu at y gwaith o atgyfnerthu sefydliad elusennol sy’n cefnogi grwpiau cymunedol yng Nghymru.

Os byddwch yn teimlo y byddai hwn yn opsiwn defnyddiol i’ch elusen chi, byddwn yn hapus i drafod hyn yn fanylach gyda chi.

Eisiau gwybod mwy?

Galwch Katy Hales, Rheolwr, Rhodd dan Reolaeth Unigolion ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw: