Diogelu dyfodol eich elusen

Fel ymddiriedolwr elusen, eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr fod gan y sefydliad rydych chi’n ei lywodraethu arian elusennol wrth gefn. Ond, nid yw’n ddigon cadw’r arian mewn cyfrif cadw, maen rhaid buddsoddi’r arian yn ddoeth er mwyn trechu chwyddiant a’r risg y bydd eich asedau’n cael eu dibrisio.

Os yw eich elusen eisoes yn buddsoddi arian elusennol, oes gennych chi’r sgiliau llywodraethu sydd eu hangen i wneud yn siŵr eich bod yn cael y llogau a’r tyfiant gorau?

Yn aml iawn, mae yna bobl ar fyrddau ymddiriedolwyr sy’n angerddol dros ryw achos neu’i gilydd, ond bod y byrddau hynny’n brin o sgiliau arbenigol ar gyfer rhai meysydd o waith, rheoli buddsoddiadau elusennol er enghraifft.

Fel sefydliad elusennol annibynnol, gall Sefydliad Cymunedol Cymru helpu.

Cronfeydd Asiantaethau

Cronfa Asiantaeth

Mae gennym ni sgiliau llywodraethu arbenigol mewn buddsoddi ariannol elusennol, mewn rheoli risg a sicrhau bod arian ar gael ar gyfer grantiau. Mae ein strategaeth buddsoddi, sydd wedi’i chymeradwyo gan y bwrdd, yn cael ei hadolygu bob tair blynedd i wneud yn siŵr bod ein hamcanion buddsoddi’n cyd-fynd â’n nodau fel sefydliad elusennol. Rydyn ni’n dirprwyo darparu ein strategaeth i’n rheolwyr buddsoddi: Brewin Dolphin a CCLA. Bydd ein Pwyllgor Cyllid, Risg a Buddsoddi yn cadw golwg ar hynny bob chwarter.

Rydyn ni’n gallu cynnig dewis Cronfa Asiantaeth, lle byddwn ni’n gallu gweithio mewn partneriaeth gyda’ch elusen chi i gynnig ein sgiliau llywodraethu i’ch helpu chi i reoli eich arian buddsoddi. Byddwch chi’n elwa o’n harbenigedd a’n gwybodaeth gydag arian a buddsoddiadau a byddwch chi hefyd yn gallu gadael y gwaith o gysylltu gyda rheolwyr buddsoddi i’n staff ac i’n hymddiriedolwyr arbenigol. Fe fyddwn ni’n adrodd yn ôl yn rheolaidd i chi ac yn rhoi gwybod i chi am berfformiad y llogau a’r enillion.

Yn ogystal â chael yr heddwch meddwl o wybod bod eich elusen yn elwa o’n harbenigedd, sgiliau a rheoli risg, byddwch hefyd yn gwybod eich bod yn cyfrannu at gryfhau sefydliad elusennol sy’n cefnogi grwpiau cymunedol ym mhob rhan o Gymru.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni, dyma sydd gan un o’r deiliaid cronfa asiantaeth, Mudiad Meithrin, i’w ddweud.

Os ydych chi’n meddwl y byddai hyn yn ddewis defnyddiol i’ch elusen chi, cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni i drafod ymhellach.

Eisiau gwybod mwy?

Galwch Katy Hales, Rheolwr, Rhodd dan Reolaeth Unigolion ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw: