Yvonne Pillinger

Swyddog Dysgu Gweithredu Pears

Yvonne Pillinger

Fy nghefndir

Mae gen i dros 30 o flynyddoedd o brofiad mewn rheoli swyddfa, o roi cefnogaeth Cymhorthydd Personol, cefnogi a chydlynu prosiectau a grantiau, gweinyddu a rheoli digwyddiadau.

Y rhan fwyaf o’r cyfnod hwn, roeddwn i’n cefnogi’r sector wirfoddol yng Nghymru mewn gwahanol swyddi. Am 18 mlynedd, roeddwn i’n gweithio i BBC Cymru Wales, i ddechrau mewn swydd gyda dwy swyddogaeth, yn gyntaf, cynorthwyo i weinyddu portffolio grant ac apêl codi arian Plant Mewn Angen y BBC ac yn ail, gweinyddu Apeliadau Darlledu’r BBC ar gyfer holl elusennau’r DU ar radio a theledu. Yn ystod fy nghyfnod, esblygodd fy swydd i ddatblygu proses ddarlledu elusennau BBC Wales, gan weddnewid y fformatau i’w gwneud yn haws cysylltu â’r Cyhoedd a’r Trydydd Sector yng Nghymru, gan roi cyfle unigryw i elusennau Cymru i hyrwyddo eu sefydliadau ar y teledu, ar y radio ac ar lein.

Pan ddaeth y swydd o Gydlynydd Elusennau i ben, cefais swydd gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru yn gwneud tipyn o bopeth, yn rheoli’r swyddfa ac yn darparu ysgrifenyddiaeth i Uwch Dîm Rheoli Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru a Bwrdd aelodau Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru. Erbyn hyn, swydd rhan amser yw hwnnw, oedd yn rhoi’r cyfle anhygoel i mi ymuno â Thîm Sefydliad Cymunedol Cymru.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwyf wedi cael contract i weithio ar Brosiect Dysgu Gweithredol Ymddiriedolaethau a Sefydliadau a fydd yn rhoi gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o ffynonellau amgen o gyllid, yn enwedig ar gyfer sefydliadau llai ar lawr gwlad. Bydd y prosiect yn adeiladu cysylltiadau rhwng y trydydd sector yng Nghymru a’r Ymddiriedolaethau a’r Sefydliadau y tu allan i Gymru. Bydd yr hyn a ddysgir yn cael ei rannu’n allanol i greu diwylliant o gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth.

Holwch fi ynghylch...

Llwybrau at arianwyr posibl ar gyfer yr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau a allai fod yn fodlon gweithio gyda sefydliadau yng Nghymru a Yr wybodaeth a’r gefnogaeth y mae Sefydliad Cymunedol yn gallu ei roi i grwpiau llawr gwlad ynghylch gwahanol ffynonellau o gyllid a chyfleoedd i ddatblygu a chryfhau sgiliau.

Pam rwy’n caru Cymru

Mae Cymru yn fy nghalon oherwydd yma mae fy holl gysylltiadau teuluol. Lle bynnag yr ydw i, neu wedi bod, yn y byd, mae Cymru wastad yn fy ngalw’n ôl.

Mae gan Gymru gymysgedd unigryw o dirwedd hardd, ei hiaith a’i diwylliant ei hun a hefyd bobl gynnes a chroesawgar.

Team members

Gweld y cyfan
Smitha Coughlan

Smitha Coughlan

Pennaeth Cyllid

Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol