Nigel Annett CBE

Is-Gadeirydd

Nigel Annett CBE

Fy nghefndir

Roedd fy ngyrfa gyntaf yn y Ddinas lle gwnes i dreulio 10 mlynedd ym maes bancio buddsoddiadau ar ôl graddio o Ysgol Fusnes Llundain. Un o’r meusydd roeddwn wedi gweithio arno oedd preifateiddio’r diwydiant dŵr yn 1989, a dyna pryd y gwnes i ymgyfarwyddo â Dŵr Cymru. Ar ôl treulio cyfnodau yn Efrog Newydd a Tokyo, penderfynais ei bod hi’n hen bryd gwneud “swydd go iawn” a llwyddais i gael swydd gyda Dŵr Cymru, a oedd newydd gael ei breifateiddio, fel Cyfarwyddwr Cynllunio.

Er fy mod i wedi gweithio i breifateiddio’r diwydiant, doeddwn i byth o’r farn y dylai’r diwydiant dŵr, sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus hanfodol, wneud elw, ac yn 2001 (gyda’m cydweithiwr Chris Jones) gwnaethom sefydlu Glas Cymru, a lwyddodd i ddad-breifateiddio Dŵr Cymru, ac o ganlyniad, mae’r diwydiant dŵr yng Nghymru yn eiddo i gwsmeriaid Dŵr Cymru ac yn cael ei reoli ganddynt.

Gadewais fy rôl fel Prif Swyddog Gweithredol Dŵr Cymru yn 2013 ac ymunais â Sefydliad Cymunedol Cymru yr un flwyddyn. Rwyf hefyd yn un o gyfarwyddwyr anweithredol Cymdeithas Adeiladu Principality ac rwy’n parhau i gymryd rhan mewn nifer o brosiectau sy’n hyrwyddo’r ethos cydfuddiannol, yn enwedig yng Nghrymu.

Mae gen i ddau fachgen sydd yn eu hugeiniau, ac rwy’n byw y tu allan i Aberhonddu gyda Jules a phedair cath Byrmanaidd. Cyrhaeddais rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn 2015 ond rwy’n dal i ddysgu i siarad Cymraeg yn rhugl.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Fel Cadeirydd un o bwyllgorau y sefydliad, fy rôl yw ceisio hyrwyddo a goruchwylio gwaith Sefydliad Cymunedol Cymru, ynghyd â’m cyd-Ymddiriedolwyr. Rwy’n ffodus iawn i gael grŵp o ymddiriedolwyr sy’n fwy na pharod i helpu a rhoi cyngor, sy’n gwneud fy rôl gymaint yn haws, ac mae’n rhaid i mi ddiolch iddynt am hynny. Fodd bynnag, dydyn ni byth yn anghofio mai ymddiriedolwyr anweithredol ydym ac felly Richard Williams a’i dîm sy’n gyfrifol am y gwaith o reoli’r Sefydliad o ddydd i ddydd.

Rwy’n hynod falch i fod yn ymddiriedolwr, am fod y rôl yn rhoi’r cyfle i mi helpu cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Holwch fi ynghylch

Sut y gallaf sicrhau y bydd y cymorth y gallaf ei roi i Sefydliad Cymunedol Cymru yn cyrraedd y prosiectau cywir a’r bobl gywir? Sut y gallaf sicrhau y caiff fy nghymorth ei werthfawrogi a’i drysori, a chael effaith wirioneddol ar brosiectau a phobl.

Pam rwy'n caru Cymru

Rwyf wedi byw a gweithio yng Nghymru ers 25 mlynedd bellach, ac rwy’n falch o ddweud bod fy nau fab yn Gymry balch. Pam rydw i’n caru Cymru? Yn bersonol, oherwydd Neuadd Gymunedol Pentref Trallong, lle byddwn yn mwynhau clybiau ffilm, swperau cynhaeaf a nosweithiau cwis. Neu oherwydd fy nghyn-gydweithwyr yn Dŵr Cymru a fyddai’n mynd gam ymhellach, a gweithio oriau diddiwedd, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau dŵr eu cymunedau yn cael eu cynnal drwy’r tywydd garwaf. Neu oherwydd yr unigolyn ym Mhontsenni a roddodd fenthyg £40 i ddieithryn a oedd wedi colli ei phwrs ac na allai dalu am betrol.

Trustees

Gweld y cyfan
Sarah Corser

Sarah Corser

Ymddiriedolwr

Samsunear Ali

Samsunear Ali

Ymddiriedolwr

Annabel Lloyd

Annabel Lloyd

Ymddiriedolwr

Alun Evans

Alun Evans

Cadeirydd