Cronfeydd Wrecsam

Applications for this grant are open

Mae’r gronfa hon yn awr yn agored I geisiadau Y dyddiad cau fydd 12 hanner dydd ar 31 Awst. Ewch i’n cylchythyr grantiau I weld dyddiadau agor a chau’r cronfeydd. https://communityfoundationwales.org.uk/cy/cadwch-mewn-cysylltiad-2/

 

 

Mae Ardal Wrecsam yn dod o dan ddwy Gronfa, Cronfa Gwaddol Cymunedol Wrecsam a Chronfa Deddf Eglwys Gymreig Wrecsam.

Mae Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam yn ymbarél o gyllid a rhoddion sydd â’r nod penodol o wella addysg ac atgyfnerthu cymunedau yn Wrecsam.

Mae gan Gronfa Waddol Cymuned Wrecsam ddau brif amcan:

 •  Amcan 1 y Gronfa – annog, cefnogi a hyrwyddo cyrhaeddiad addysgol anstatudol a dysgu gydol oes, gan gynnwys blynyddoedd cynnar. Dylai’r prosiectau gyfarfod ag o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:
  • Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant a phobl ifanc oedran ysgol
  • Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant yn y blynyddoedd cynnar
  • Prosiectau mewn ysgolion sy’n cefnogi materion iechyd a byw’n iach
  • Prosiectau cyrhaeddiad addysgol gan gynnwys dysgu gydol oes
  • Prosiectau cynhwysedd addysgol gyda chefnogaeth i fyfyrwyr unigol, talentog, ar ffurf ysgoloriaethau, gwobrau am gyrhaeddiad a deunyddiau addysgol neu adnoddau eraill
 • Amcan 2 y Gronfa – annog, cefnogi a hyrwyddo lles ysbrydol a gwella bywydau pobl prin eu hadnoddau. Dylai’r prosiectau gyfarfod ag o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:
  • Prosiectau sy’n hyrwyddo cymunedau diogelach a mwy cynhwysol
  • Amgylchedd a chymdogaethau cynaliadwy
  • Cefnogi pobl hŷn
  • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc
  • Prosiectau i annog gwell iechyd a lles
  • Diwylliant, treftadaeth a chwaraeon

Cronfa Ymddiriedolaeth Elusennol yw Cronfa Deddf yr Eglwys yng Nghymru Wrecsam sy’n cael ei gweinyddu gan Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae’r Gronfa Ymddiriedolaeth yn cael ei llywodraethu gan Ddeddf yr Eglwys yng Nghymru 1914. Mae’r gronfa’n cefnogi:

 • prosiectau sy’n cyfrannu at adnewyddu a chynnal eglwysi, capeli a neuaddau cymunedol / pentrefi
  yn y sir.
 • prosiectau sy’n gweithio i gael gwared ar anfantais er budd trigolion Wrecsam.
 • prosiectau sy’n darparu gweithgareddau cymdeithasol a hamdden ar gyfer trigolion Wrecsam

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 ogrwpiau cymunedol ar draws Cymru. Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach. Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio ein Cronfeydd Wrecsam a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir. Mae Cronfeydd Wrecsam yn cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

Rydym yn gobeithio gallu dyrannu o leiaf un grant tair blynedd y flwyddyn. I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano. D.S. Bydd eich cais yn dal i gael ei ystyried ar gyfer cyllid un flwyddyn os nad ydych yn llwyddiannus am grant tair blynedd.

Rydym hefyd yn cydnabod ei bod yn anodd cael arian craidd, yn enwedig yn y tymor hirach. Erbyn hyn, mae grwpiau cymunedol yn gallu ymgeisio am arian tuag at gostau craidd am hyd at dair blynedd, cyn belled bod y grŵp yn gallu cyflwyno cyfrifon ar gyfer o leiaf y 12 mis diwethaf a bod y swm yr ymgeisir amdano’n llai na 50% o’r trosiant blynyddol. Er enghraifft, i ymgeisio am grant o £1,000 y flwyddyn, dylai’ch incwm blynyddol fod yn £2,000 o leiaf.

Y grantiau sydd ar gael

 • Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £500. Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol
 • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £1,000

Pwy all wneud cais?

 • Gall myfyrwyr unigol sy’n byw’n llawn amser ar hyn o bryd yn ardal Awdurdod Lleol Wrecsam, cyn belled nad yw’r mentrau yn dod o dan ddarpariaeth statudol, ymgeisio o dan Amcan 1 yn unig.
 • Mae croeso i grwpiau a sefydliadau yn ardal Awdurdod Lleol Wrecsam sy’n rhedeg prosiectau cymunedol llawr gwlad ymgeisio o dan Amcan 1 neu Amcan 2. Er enghraifft, grwpiau cymunedol ac elusennau lleol, sgowtiaid / geidiaid a brigâd y bechgyn / merched, prosiectau’n cael eu trefnu gan eglwysi a / neu’n defnyddio adnoddau sefydliadau ffydd a phrosiectau cymunedol e.e. clybiau cinio pobl hŷn, clybiau ieuenctid, grwpiau mamau a’u plant bach
 • Mae eglwysi a sefydliadau’n gweithio gyda thrigolion ardal yr Awdurdod Lleol Wrecsam yn gallu ymgeisio am grantiau hyd at £1,000. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos yn union sut y byddant yn cyfarfod ag amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa ac nad ydynt wedi derbyn cefnogaeth oddi wrth y Gronfa hon o’r blaen.

 

How to apply?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Ymgeisiwch nawr Ffurflen Gais ar gyfer Grwpiau ar gyfer Cronfa Waddol Cymunedol WrecsamFfurflen Gais ar gyfer Grwpiau ar gyfer Cronfa Deddf Eglwys Gymreig Wrecsam

Make sure you're eligible

Please read the following text to ensure your eligibility before beginning your application:

Continue

Grants

View all

Cynnal Impact Fund

All, Gwynedd, Isle of Anglesey and North Wales

Our Communities Together – a cost of living fund

All, Blaenau Gwent, Bridgend

Principality Building Society’s Future Generations Fund

All, Blaenau Gwent, Bridgend

Nation of Sanctuary Croeso Fund

All, Blaenau Gwent, Bridgend