Cronfa’r Teulu Brown

Caerdydd, a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Archebwch alwad erbyn dydd Gwener 12 ed Gorffennaf 4pm 2024.  

I wneud cais, archebwch alwad i gofrestru eich diddordeb a thrafod eich prosiect gydag aelod o’r Tîm Grantiau.

Mae themâu blaenoriaeth Cronfa Teulu Brown yn ymwneud â chynaliadwyedd a helpu pobl ifanc i gael dyfodol mwy disglair. I fod yn llwyddiannus, rhaid i brosiectau ddangos sut mae eu gweithgareddau’n cyfrannu at un neu fwy o’r canlynol:

 • Mentora: Meithrin a grymuso unigolion i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth barhaol. Mae dull mentora cynaliadwy yn sicrhau twf a llwyddiant y sawl sy’n cael eu mentora, gan greu effaith cryfach wrth iddynt gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a’u proffesiynau dros amser.
 • Gwirfoddoli: Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan ganolog wrth hyrwyddo cynaliadwyedd, twf a datblygiad cymuned trwy gymryd rhan weithredol mewn mentrau fel lles, stiwardiaeth amgylcheddol, tegwch cymdeithasol, a gwytnwch economaidd, ac ati. Er enghraifft, mae prosiectau fel gerddi cymunedol, rhaglenni ynni adnewyddadwy, ac allgymorth addysgol nid yn unig yn cyfrannu at effeithiau cadarnhaol uniongyrchol ond hefyd yn gosod y sylfaen ar gyfer cynaliadwyedd hirdymor a datblygiad blaengar y gymuned.
 • Addysg: Prosiectau sy’n pwysleisio ymwybyddiaeth amgylcheddol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a dysgu gydol oes. Mae addysg gynaliadwy nid yn unig yn arfogi myfyrwyr â’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dyfodol sy’n datblygu’n gyflym ond mae hefyd yn meithrin ymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at greu byd mwy cynaliadwy a chyfiawn i’r genhedlaeth nesaf.
 • Amgylchedd: Mae grwpiau cymunedol yn chwarae rhan ganolog mewn cynaliadwyedd amgylcheddol trwy gymryd rhan mewn ymdrechion ar y cyd fel mentrau cadwraeth, rhaglenni lleihau gwastraff a gerddi cymunedol. Drwy weithredu ar y cyd, mae’r grwpiau hyn yn cyfrannu at les ecosystemau a thrigolion lleol, gan feithrin ymdeimlad o gyfrifoldeb amgylcheddol a all ysbrydoli newid cadarnhaol ehangach. Gall grwpiau cymunedol wella cynaliadwyedd ymhellach trwy integreiddio mentrau gwirfoddoli, megis glanhau amgylcheddol, ymgyrchoedd plannu coed, a gweithdai addysgol ar arferion cynaliadwy.

Grantiau ar gael

Grantiau am flwyddyn

 • Mae gan y Gronfa oddeutu £90,000 o gyllid ar gael. Mae’n agored i gymysgedd o grantiau bach a chanolig a/neu un cais am y swm llawn.
 • Byddai’r gallu i drosoli ffynonellau cyllid eraill (e.e. arian cyfatebol/rhannol) yn cael ei ystyried yn ffactor ychwanegol.
 • Anogir ceisiadau partneriaeth, gyda’r partner arweiniol yn gwneud y cais.

Pwy all wneud cais?

 • Sefydliadau sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, gyda’r prosiectau’n cael eu cyflwyno yng Nghaerdydd er budd Caerdydd. Mae Caerdydd yn cael ei hystyried yn ardal yr awdurdod lleol.
 • Sefydliadau ar lawr gwlad lle mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan allweddol mewn trefnu a chyflenwi prosiectau.
 • Croesewir ceisiadau partneriaeth.

Sut i wneud cais?

Mae gan y Gronfa hon broses dau gam:

1. Mynegi diddordeb

Cofrestrwch eich diddordeb i drefnu galwad gydag aelod o’r Tîm Grantiau i drafod eich prosiect. Sylwch y bydd galwadau’n cael eu recordio gyda thrawsgrifiad.

Pwrpas yr alwad yw deall mwy am eich prosiect, gan gynnwys:

 • Beth ydych chi wedi’i nodi fel yr angen am eich prosiect.
 • Beth ydych chi’n gobeithio ei gyflawni? Beth fydd yn newid? Beth fydd yr effaith/etifeddiaeth barhaol?
 • Beth ydych chi am i bobl ei gofio o’r prosiect?
 • Cyllideb.
 • Hyblygrwydd a chynaliadwyedd y prosiect.
 • Ymgysylltu â gwirfoddolwyr.
 • Partneriaid a gweithio mewn partneriaeth.

2. Cais llawn

 • Bydd rhwng 5-10 o ddatganiadau o ddiddordeb yn cael eu gwahodd i gyflwyno cais llawn.
 • Ar ôl adolygiad panel, efallai y gofynnir i sefydliadau roi cyflwyniad wyneb yn wyneb neu drefnu ymweliad i ni ddysgu mwy am y prosiect.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Cronfa’r Teulu Brown

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Caryl & Henry Bettws (Casnewydd)

Casnewydd

Cronfeydd Sir y Fflint – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint

Cronfeydd Wrecsam – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Wrecsam

Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Sir Ddinbych