Newid bywydau gyda’n gilydd

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Y Gronfa Plant a Phobl Ifanc

Darllen mwy
Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Darllen mwy
Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Darllen mwy
Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Darllen mwy
Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Sefydliad Wesleyan

Darllen mwy

Yr hyder newydd ddaeth o daith ysgol wedi ei hariannu

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

"Gyda'r grant, roeddwn yn gallu prynu gliniadur a oedd wedi helpu fy mab i ddechrau yn yr ysgol ac wedi rhoi'r hyder iddo ddal i fyny gyda gwaith cartref ac ymdopi yn ei ddosbarthiadau. Mae hefyd yn helpu i ddangos i mi beth mae wedi bod yn ei wneud. Taith…

Darllen mwy

Lleihau pwysau meddwl myfyriwr prifysgol

Arddangosiadau Stuart Rendel

"Diolch i'r arian a gefais, roeddwn yn sefydlog yn ariannol drwy gydol fy ail flwyddyn, heb fynd i'm gorddrafft o gwbl, ac rwyf wedi llwyddo i gael gradd 2:1. Roedd y grant wedi helpu gyda hyn oherwydd bu'n rhaid i mi dalu rhent dros yr haf ar gyfer fy fflat.…

Darllen mwy

Heb y gefnogaeth, ni fyddwn wedi cael y run cyfleon

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

"Mae'r grant hwn wedi cael effaith enfawr ar fy natblygiad addysgol ac mae wedi fy ngalluogi i gael y gorau o'm profiad addysg uwch. Cafodd y mwyafrif o'r cyllid ei neilltuo ar gyfer y cyfleustodau. Roedd y grant wedi rhoi cymorth ariannol yr oedd ei wir angen arnaf i dalu…

Darllen mwy

Cefnogi gwaith caled seren polo dŵr

Sefydliad Addysgol John Vaughan

"Mae angen ymrwymiad ac ymroddiad i chwarae polo dŵr ar y lefel hon. Rwy'n hyfforddi am 8 awr yr wythnos ar polo dŵr yn unig a 5 awr o hyfforddiant ffitrwydd yr wythnos yn ogystal â hynny. Rwyf hefyd yn frwd iawn dros rygbi ac yn dod o hyd i'r…

Darllen mwy

Ni faswn wedi gallu fforddio cost y cwrs dawns… ond mi orffenais efo’r radd uchaf erioed

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

"Mae'r grant wedi fy ngalluogi i barhau â'm hastudiaethau yn Rubicon Dance ar y cwrs llawn amser, gan ei fod wedi fy helpu i dalu ffioedd y cwrs ar adeg o galedi ariannol personol. Fel myfyriwr yn byw gyda mam sengl sydd ar incwm isel ac yn rhan o gynllun…

Darllen mwy

Fy mhrofiad amhrisiadwy yng Nghanada

Cronfa Gwaddol Cymuned Powys

"Mae'r grant a gefais wedi fy ngalluogi i wella fy mhrofiad a'm gwybodaeth drwy deithio. Ym mis Ebrill 2017, es i i Ontario, Canada am bythefnos lle bues i'n ymgymryd â phrofiad gwaith yn wyna. Roedd teithio i fferm defaid yng Nghanada yn brofiad unigryw ac rwyf wedi cael profiad…

Darllen mwy

Gyda’ch cefnogaeth, mae’r freuddwyd ffotograffiaeth yn dal yn fyw

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

"Mae'r grant hwn wedi fy ngalluogi i brynu'r cyfarpar sylfaenol sydd ei angen arnaf er mwyn astudio'r cyrsiau o'm dewis, sef ffotograffiaeth a'r cyfryngau. Rwy'n defnyddio'r monitor i olygu fy nelweddau, y papur lluniau er mwyn cynhyrchu printiau yn yr ystafell dywyll ac mae bag y camera a'r cit glanhau…

Darllen mwy
Pryd o fwyd gyda cyfeillion yn yr eglwys

Pryd o fwyd gyda cyfeillion yn yr eglwys

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Darllen mwy
Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Darllen mwy

Cryfhau teuluoedd drwy ddod a chymuned at ei gilydd

Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense

Mae Canolfan Deuluol Llanybydder yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai hynny sydd o dan anfantais o ganlyniad i ynysu gwledig, tlodi a diffyg hyder. Cafodd y ganolfan grant o £2,250 er mwyn ariannu ei phrosiect 'Hwyl A Sbri' sy'n helpu i leihau achosion o ynysu ac adeiladu rhwydweithiau sy'n…

Darllen mwy
Darganfod cyfeillgarwch drwy gelf

Darganfod cyfeillgarwch drwy gelf

Cronfa i Gymru

Darllen mwy
Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Darllen mwy
Y set ffilm sy’n arbed bywydau plant

Y set ffilm sy’n arbed bywydau plant

Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint

Darllen mwy
Ar ol cam-drin domestig a trais, nawr mae gen i lais. Alla i ddim dweud wrthoch faint o wahaniaeth y mae hyn wedi’i wneud i mi

Ar ol cam-drin domestig a trais, nawr mae gen i lais. Alla i ddim dweud wrthoch faint o wahaniaeth y mae hyn wedi’i wneud i mi

Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Darllen mwy

Cylch chwarae yn darganfod addysg yn yr ardd

Cronfa Gwaddol Cymuned Wrecsam

Mae Cylch Chwarae Bellevue yn darparu chwarae datblygu diogel ac ysgogol drwy'r cwricwlwm cenedlaethol i blant rhwng 2 a 4 oed. Dyfarnodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru £750 iddynt gyllido prosiect plannu yn yr awyr agored ar gyfer y plant. Mae dysgu am y broses o sut mae planhigyn yn…

Darllen mwy
Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a'r Cyffiniau

Darllen mwy
Help llaw i 400 o fabolgampwyr

Help llaw i 400 o fabolgampwyr

Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Darllen mwy

Symud o hostel digartref i fyd busnes

CAERedigrwydd

Aeth Stephen yn ddigartref yn 2014 ar ôl i'w berthynas â'i bartner chwalu. Roedd yn byw mewn hostel a bellach mae'n byw yn un o Dai â Chymorth Huggard. Dyfarnwyd grant o £750 drwy Huggard i brynu'r cyfarpar roedd ei angen arno i'w helpu i ddechrau ei fusnes adeiladu eto.…

Darllen mwy
Diogelu ein hanes lleol

Diogelu ein hanes lleol

Ashley Family Foundation

Darllen mwy
Cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu

Cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu

Y Gronfa Plant a Phobl Ifanc

Darllen mwy
Lle diogel i ieuenctid i ffwrdd o beryglon bwlio

Lle diogel i ieuenctid i ffwrdd o beryglon bwlio

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Darllen mwy