Rhodd drwy ewyllus

Mae llawer o bobl yn ystyried gadael arian i elusen wrth wneud eu hewyllys. Gallai hyn fod yn rhodd o swm penodol o arian i elusen arbennig neu sefydlu rywbeth mwy hir dymor a fyddai’n galluogi’r person sy’n gadael y rhodd i bennu sut, ble ac ar beth y dylid gwario’r rhodd.

Byddai gadael rhodd trwy Sefydliad Cymunedol Cymru yn eich ewyllys, fel etifeddiaeth pan ydych yn fyw neu ar ôl i chi farw, yn sicrhau y bydd yr arian y byddwch yn ei roi yn mynd yn uniongyrchol i gymunedau Cymru. Gallwn ni eich helpu i benderfynu pa un yw’r dewis gorau i chi a’ch helpu i wireddu dymuniadau eich etifeddiaeth.

Gallwn weithio gyda chi i baratoi cynllun ar gyfer gadael rhodd yn eich ewyllys a fydd yn addas ar gyfer eich dymuniadau chi. Gallai hynny fod yn sefydlu cronfa yn cael ei chynghori gan y rhoddwr ar gyfer diben penodol mewn ardal o’ch dewis chi neu, os hoffech chi roi rhodd fwy cyffredinol, gadael rhodd sy’n cefnogi prosiectau cymunedol ledled Cymru.

Manteision treth o adael rhodd yn eich ewyllys

Byddwch yn gadael etifeddiaeth elusennol pan fyddwch chi’n rhoi rhan neu’r cyfan o’ch ystâd i elusen yn eich ewyllys.

Drwy wneud hynny, byddwch nid yn unig yn helpu i gynnal gwaith arbennig yr elusen honno, ond byddwch hefyd yn talu llai o dreth etifeddiaeth ar eich ystâd. Nid yw’r arian y byddwch yn ei adael i elusen yn ffurfio rhan o werth trethiannol eich ystâd.

Hefyd, os byddwch yn gadael o leiaf 10% o’ch ‘ystâd net’ i elusen, bydd y Dreth Etifeddiaeth ar weddill eich ystâd yn gostwng o 40% i 36%.

Mae'r fideo isod yn esbonio mwy am sut mae hyn yn gweithio:

Mae’n werth ystyried etifeddiaeth elusennol os ydych chi’n awyddus i gefnogi elusen, hyd yn oed ar ôl i chi farw.

I ddangos sut y gallai hyn weithio, cliciwch yma.

Nid yw’r rheolau ynghylch sut i weithio allan beth allwch chi ei adael i elusen i gael y gyfradd dreth is mor syml bob amser â’n henghraifft syml uchod. Dyna pam ei bod yn syniad da cael cyngor gan gyfreithiwr neu gyfrifydd sy’n arbenigo mewn cynllunio ystadau.

Pam y dylech chi wneud eich ewyllys

Nid yw ewyllysiau’n rhywbeth y mae llawr o bobl yn meddwl amdanyn nhw ac maen nhw’n cael eu cysylltu’n aml â phobl hŷn. Dangosodd ymchwil diweddar nad yw 5.4 miliwn o oedolion yn gwybod ble i ddechrau ysgrifennu ewyllys ac nad oes gan tua 54% o oedolion ewyllys.

Mae cael ewyllys yn ei gwneud yn llawer haws i chi neu’ch ffrindiau drefnu pethau ar ôl i chi farw. Heb ewyllys, bydd eich holl eiddo’n cael ei rannu mewn trefn benodol yn ôl y gyfraith a allai fod, neu efallai nad yw, beth oeddech chi ei eisiau.

Mae ewyllys yn hynod o bwysig os oes gennych chi blant neu deulu arall sy’n ddibynnol arnoch chi’n ariannol, neu os ydych chi eisiau gadael rhywbeth i bobl y tu allan i’ch teulu agosaf. Credir nad oes gan chwech o bob deg (59%) o rieni ewyllys, neu fod yr un sydd ganddyn nhw wedi dyddio. Mae hyn yn rhywbeth i chi ei ystyried os oes gennych chi ddymuniadau penodol ar gyfer y rhai sy’n dibynnu arnoch chi ar ôl i chi farw.

Rhodd drwy ewyllus
Rhodd drwy ewyllus

Sefydliad Cymunedol Cymru a Beyond

Gallai newidiadau bychan i’ch ewyllys drawsnewid bywydau a chymunedau ledled y wlad.

Darganfyddwch fwy

Eisiau gwybod mwy?

Galwch Katy Hales, Rheolwr, Rhodd dan Reolaeth Unigolion ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw