Gweithio gyda chynghorwyr proffesiynol

Mae pobl yn gofyn i fwy a mwy o Gynghorwyr Proffesiynol Annibynnol am gyngor o ansawdd uchel ar ddyngarwch. Mae gan gleientiaid ddiddordeb yn yr enillion ariannol ar eu rhoddion, yr effaith y gallant eu cael ar eu cymuned leol a’r gymynrodd y gallent ei gadael.

Gall cynnig cyngor ar gynllunio dyngarol helpu i ennyn cefnogaeth gan fusnesau newydd a sicrhau bod y gwasanaeth rydych yn ei gynnig yn cyd-fynd â gwerthoedd craidd a diddordebau eich cleientiaid.

Dyma ble y gallwn helpu.

Gyda’n gwybodaeth a’n dealltwriaeth arbenigol o anghenion lleol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru, gallwn gynghori ar roi i elusennau a gweithio gyda chi i ddarparu ateb wedi’i ei deilwra sy’n gost effeithiol a threth-effeithlon i’ch cleientiaid, gan roi’r hyblygrwydd iddynt ddewis sut, pryd a ble yr hoffent roi.

Sut y gallwn weithio gyda'n gilydd

O ran rhoi i elusennau, gallwn roi cyngor a chymorth i’ch helpu i symleiddio dymuniadau elusennol eich cleientiaid tra hefyd yn sicrhau bod eu rhoddion yn cael yr effaith fwyaf bosibl.

Pan fydd unigolyn neu deulu yn penderfynu rhoi i elusennau, mae nifer o opsiynau ar gael iddynt. P’un a ydych yn sefydlu cronfa o dan reolaeth y rhoddwr, gan drosglwyddo’r baich gweinyddol i ymddiriedolaeth elusennol sy’n bodoli eisoes neu adael cymynrodd mewn ewyllys, gallwn weithio gyda chi i ddatblygu cynllun rhoi i elusennau sy’n bodloni dymuniadau ariannol a dyngarol eich cleientiaid.

Mae rhoi i elusen gofrestredig yn syml, ond efallai y byddwch amau argymell sefydliadau penodol. Drwy gysylltu eich cleientiaid â Sefydliad Cymunedol Cymru, byddwch chi a’ch cleientiaid yn cefnogi llawer o achosion haeddiannol ar hyd a lled Cymru, nid un yn unig.

Rydym yn cynnig ateb cost effeithiol i’r rhai sydd â diddordeb mewn rhoi i elusennau ar raddfa fawr, yn ogystal â’r wybodaeth i gysylltu eich cleientiaid â’r achosion sy’n bwysig iddynt.

Mae gan ein tîm grantiau arbenigol wybodaeth helaeth am anghenion lleol ar hyd a lled Cymru a fydd, ynghyd â llawer o flynyddoedd o brofiad o baru rhoddwyr ag achosion lleol, yn sicrhau y caiff rhoddion eich cleientiaid eu targedu’n effeithiol ac yn y ffordd y maent yn ei dymuno.

Bydd gweithio gyda ni yn cael gwared ar y baich o sefydlu a gweinyddu elusen neu sefydliad. Rydym yn ymgymryd â’r gwaith o hyrwydd, asesu ceisiadau a monitro’r grantiau a wnaed o’ch cronfa ac yn llunio adroddiad effaith blynyddol ar gyfer eich cleient fel y gall weld sut yn union y mae’r arian mae’n ei roi yn cael ei ddefnyddio.

Enghraifft o bŵer ein partneriaeth

Darllenwch am ein gwaith gyda Geldards.

Darllen mwy
Gweithio gyda chynghorwyr proffesiynol

Eisiau gwybod mwy?

Galwch Katy Hales, Rheolwr, Rhodd dan Reolaeth Unigolion ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw: