SWEF - grantiau menter a busnes

Mae’r rhaglen hon yn darparu grantiau busnes i bobl ifanc rhwng 18 a 30 oed.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â SWEF i ddarparu grantiau busnes o hyd at £2,000 i entrepreneuriaid ifanc yn Wiltshire a Swindon sydd rhwng 18 a 30 oed.

Fel rhan o’r rhaglen mae SWEF yn rhoi cyfle i ymuno â rhwydwaith o gyfoedion sydd hefyd yn y cyfnod cynnar o ddechrau eu busnes i rannu syniadau, profiadau a dysgu.

SWEF – grantiau menter a busnes

Pwy sy'n gymwys i wneud cais a beth y gellir defnyddio'r grant?

I fod yn gymwys i wneud cais, mae’n rhaid i chi fod yn:

 • rhwng 18 a 30 oed
 • yn byw yng nghymru
 • yn bwriadu cychwyn eich busnes eich hun o fewn y 6 mis nesaf neu redeg eich busnes eich hun sydd wedi bod yn masnachu am ddim mwy na 2 flyneddheb fynediad hawdd at ffynonellau cyllid eraill

 

Gellir defnyddio grantiau ar gyfer:

 • offer a fydd yn helpu i sicrhau mwy o refeniw
 • offer a fydd yn helpu busnes i gynyddu cynhyrchiant lle mae galw profedig
 • deunyddiau / stoc ar gyfer llinell cynnyrch newydd
 • prototeipiau (nid costau datblygu apiau)
 • gwefan / Archebu Adeiladu System Adeiladu
 • hyfforddiant
 • datblygu cynnyrch

 

Ni ellir defnyddio’r grant ar gyfer:

 • cyflogau
 • ad-dalu dyled
 • rhent a chyfleustodau
 • stoc ar gyfer llinell cynnyrch sy’n bodoli eisoes
 • tanysgrifiadau meddalwedd parhausc
 • cyfrifiaduron newydd, tabledi a ffonau.

DS Ar sail arian cyfatebol, gallwn ystyried ceisiadau am dechnoleg wedi’i hadnewyddu. Fodd bynnag, er mwyn ystyried hyn, bydd angen i chi:

 • Esboniwch pam y bydd y gliniadur, tabled neu’r ffôn yn trawsnewid eich busnes
 • Darparu dolen i’r eitem wedi’i hadnewyddu gydag esboniad pam mae angen y darn hwn o dechnoleg benodol arnoch

Rydym yn blaenoriaethu ceisiadau gan grwpiau sy’n aml yn cael eu tangynrychioli mewn busnes, gan gynnwys pobl ar incwm isel, menywod, ymfudwyr, lleiafrifoedd ethnig, pobl ag anableddau, pobl sydd ag ychydig neu ddim cymwysterau ffurfiol.

Darllenwch y meini prawf SWEF cyn gwneud cais - mae'r gronfa'n cau am hanner dydd ar ddydd Gwener 12 Gorffennaf 2024

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy nghais?

Asesiad cychwynnol

Byddwn yn gwirio'ch cais a'ch cymhwysedd. Os oes gennym unrhyw gwestiynau byddwn yn cysylltu â chi, trwy e-bost.

Cyfarfod

Efallai y byddwn yn eich gwahodd i gyfarfod lle byddwch yn gallu dweud mwy wrthym am eich busnes. Cynhelir y cyfarfod ar-lein fel arfer gyda dau berson, aelod o staff o Sefydliad Cymunedol Wiltshire a rhywun o SWEF. Ein nod yw gwneud penderfyniad terfynol ar eich cais o fewn chwe wythnos.

Dyfarniad

Os dyfernir grant i chi gofynnir i chi dderbyn telerau ac amodau'r dyfarniad a bydd y grant yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi gan BACS. Dim ond mewn cyfrif banc busnes sy'n cyfateb i enw'r busnes yn eich cais y gallwn dalu grantiau, felly os nad oes gennych gyfrif banc busnes eto gofynnir i chi sefydlu un. Byddwch yn derbyn taliad grant o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn y telerau a'r amodau Mae disgwyliad i'r grant gael ei wario o fewn mis o'i dderbyn.

Ar ôl y dyfarniad

Byddwn yn cysylltu â chi, fel arfer chwe mis a 12 mis ar ôl i chi dderbyn y grant i ddarganfod sut mae'ch busnes yn datblygu. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn fforwm busnes gyda busnesau eraill sydd wedi derbyn grant. Mae'r fforwm yn cynnig lle i rannu, cyfnewid syniadau, profiadau a dysgu.