Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yn gwobrwyo grantiau i 21 o grwpiau cymunedol eto eleni

Ymgasglodd grwpiau cymunedol o bob cwr o Went yng Nghaerffili fore Sadwrn (y 24ain o Fawrth) i wneud cynnig am gyfran o bot grantiau gwerth £75,000 oddi wrth Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Roedd y digwyddiad unigryw hwn, a gynhaliwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i ddyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i grwpiau cymunedol ledled Gwent. Mae’r fformat arloesol o roi grantiau yn galluogi pobl leol i flaenoriaethu datrysiadau i faterion lleol ac i gefnogi mentrau llawr gwlad sy’n cael gwir effaith ar fywydau pobl.

Rhoddodd y digwyddiad amlygrwydd i 25 o grwpiau a gawsai ddau funud yr un i ‘werthu’ eu prosiect, gyda phob un cyflwyniad yn derbyn sgôr gan y grwpiau eraill. Enillodd y prosiectau, a aseswyd gan eu cymheiriaid fel prosiectau oedd yn rhoi sylw i’r materion pwysicaf, gyfran o bot grantiau gwerth £75,000. Roedd fformat y digwyddiad yn cynnig ffordd arall i bobl o gyfathrebu’u hanesion, gan eu galluogi i rannu’u hegni a’u hymrwymiad â mudiadau cymunedol eraill a leolir yng Ngwent.

Y dathliad gwneud grantiau yw uchafbwynt calendr Cronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent ac mae’n benllanw blwyddyn o godi arian gan Uchel Siryf cyfredol Gwent, Mr Kevin Thomas. Daw cyfraniad sylweddol tuag at y pot grantiau hefyd o arian comisiynu a ddelir gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Jeff Cuthbert.

Mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yn gweithio’n galed i greu cymunedau diogelach yng Ngwent drwy gefnogi prosiectau sydd bennaf oll yn mentora ac yn ysbrydoli pobl ifanc i gyflawni’u potensial. Mae’r digwyddiad yn gyfle i ddathlu gwaith caled ac ymroddiad gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol sy’n gwneud cymaint i wella bywydau pobl yng Ngwent.

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, wrth siarad am y digwyddiad:

“Rydym wrth ein bodd o fod yn gysylltiedig â digwyddiad arloesol o’r fath a lywir gan y gymuned. Mae heddiw wedi amlygu’r gwaith hanfodol y mae mudiadau cymunedol yn ei wneud i wella bywydau pobl ac i gryfhau cymunedau ledled rhanbarth Gwent. Mae heddiw’n hyrwyddo’n hymrwymiad dros wneud grantiau mewn modd agored, tryloyw, a galluogi pobl leol, sy’n deall yr anghenion yn eu cymunedau orau, i flaenoriaethu datrysiadau i faterion lleol.

Un o’r pethau gwych am Eich Llais Chi, Eich Dewis Chi yw ei fod yn rhoi ffordd i grwpiau cymunedol rannu’u hanesion, yn aml drwy eiriau’r bobl sy’n elwa o’r gwaith hwnnw. Mae o hefyd yn eu galluogi i gysylltu â grwpiau eraill sy’n gwneud gwaith cyffelyb. Gall y broses hon o rannu a dysgu arwain at bartneriaethau newydd a syniadau newydd i fynd â nhw adref i’w cymunedau unigol eu hunain.

Mae arnom eisiau diolch i bawb a gymerodd ran, yn enwedig am y bywiogrwydd, y lliw a’r egni wrth iddynt rannu’u hanesion â ni heddiw.”

Dywedodd Kevin Thomas, Uchel Siryf Gwent 2017—18:

“Mae yna ddealltwriaeth gyffredinol o sut mae cymuned gryfach nid yn unig yn gwneud ei haelodau’n ddedwyddach, ond ei bod hefyd yn iachach ac yn ddiogelach. Dyma yw holl ddiben Cronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent: ein nod yw darparu amgylchedd diogelach a gwell ansawdd bywyd ar gyfer pobl Gwent drwy gefnogi mentrau a leolir yn y gymuned sy’n mentora ac yn cynorthwyo pobl ifanc. Heddiw, fe welsom gyflwyniadau ysbrydoledig gan y 25 o grwpiau sydd ar y rhestr fer. Llongyfarchiadau i’r grwpiau i gyd oedd yn llwyddiannus heddiw, a fy niolchiadau twymgalon iddynt am y llawer iawn o ffyrdd y maent yn gwella’n hansawdd bywyd.”

Y mudiadau llwyddiannus yn nigwyddiad 2018 oedd fel a ganlyn:

 • Live Music Now Cymru
 • Vision of Hope with Animal Assisted Therapy
 • Ieuenctid Afon
 • Cymru Creations
 • Cymdeithas Gŵyl Maendy
 • Canolfan Plant Anabl TOG
 • Shaftesbury Youf Gang
 • 2ail Sgowtiaid Cil-y-Coed
 • Clwb Ieuenctid Abertyleri
 • Band Pres Glyn Ebwy
 • Canolfan Gymunedol Bridges
 • G-Expressions
 • Dance Blast
 • Rhieni Gwybodaeth Chwarae Torfaen (POPIT)
 • 3ydd Geidiau Sant Cadocs, Pont-y-pŵl
 • Clwb Criced Malpas
 • 9fed Browniaid Gogledd Casnewydd
 • Ieuenctid N2T Youth
 • Faith Christian Center UK (Canolfan Gristnogol y Ffydd y DU)
 • Cyfeillion Gwarchodfa Natur Leol Henllys
 • Clwb Celf Thornhill

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu