Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Mae sesiynau dydd, blogiau, canllawiau a chyflwyniadau i gyd yn pwysleisio yn rheolaidd y dylai ymddiriedolwyr gadw draw o’r gwaith dydd-i-dydd a pharhau i ganolbwyntio ar gyfeiriad a llywodraethu strategol elusen.

Wrth gwrs, mae’r ddwy ardal honno yn asgwrn cefn unrhyw elusen ac – oni bai bod problem – nid pwrpas ymddiriedolwyr yw i fod ‘lawr yn y chwyn.’ Hefyd, gyda gormod o ymglymiad, gallai gweithwyr proffesiynol yr elusen ddod i ben gydag ymyrraeth a allai fod yn anodd eu herio ac sy’n cymryd llawer o amser a’u tynnu oddi wrth y gwaith bob dydd.

Fodd bynnag, gall datgysylltu oddi wrth waith beunyddiol yr elusen a’i diben ddiflasu ein dealltwriaeth o ba mor bwysig yw ei gwaith ac, felly, niweidio ansawdd ein meddylfryd strategol.
Hyd yn oed yn bwysicach, gall datgysylltu hefyd wneud i ni golli cysylltiad â pham y gwnaethom gymryd rhan yn y lle cyntaf – a diffodd y tân yn ein bol o ganlyniad.

Yn Sefydliad Cymunedol Cymru (CFW), rydym yn canolbwyntio’n gryf ar ein rôl strategol ac yn cymryd o ddifrif ein cyfrifoldebau llywodraethu, fel y byddech yn ei ddisgwyl – ac mae ein trafodaethau am y dyfodol yn iach, yn greadigol ac yn amsugnol.

Er fy mod i wir yn mwynhau archwilio sut y gallai’r sefydliad ddatblygu yn y dyfodol, daw’r cymhelliant i aros wrth fwrdd y Bwrdd o gamu allan. Mae’r ymddiriedolwyr yn cael cyfleoedd i ymweld â phrosiectau y mae’r Sefydliad Cymunedol yn eu cefnogi a chynhelir ein cyfarfodydd Bwrdd ledled Cymru fel y gallwn gwrdd â grwpiau lleol wyneb yn wyneb a gweld beth maent yn ei wneud drostynt eu hunain.

Clywed straeon pobl go iawn ac am y gwahaniaeth y mae prosiect yn ei wneud i’w bywydau a theimlo angerdd pobl sy’n cyflawni’r gwahaniaeth hwnnw yw’r hyn sy’n fy nghadw i ddod yn ôl ac, yn ôl fy nghyd-ymddiriedolwyr, yw eu hoff ran o’r rôl.

Yn yr ystyr hwn (a llawer o rai eraill, wrth gwrs!), rwy’n teimlo’n ffodus o fod yn ymddiriedolwr Sefydliad Cymunedol. Fel partner dibynadwy sefydliadau ac unigolion dyngarol, sy’n gyfrifol am sicrhau bod eu buddsoddiad yn cyrraedd y bobl a’r lleoedd cywir, mae’n rhaid i Sefydliad Cymunedol fod yn arbennig o dda am gadw mewn cysylltiad â phrosiectau llawr gwlad. A gyda mosaig mor gymhleth o gymunedau amrywiol yng Nghymru, mae’n rhaid i ni fod hyd yn oed yn well.

Mae cleientiaid dyngarol yn dod i Sefydliad Cymunedol Cymru achos dealltwriaeth ein tîm proffesiynol o sut orau i ddiwallu anghenion cymunedau Cymru, eu diwydrwydd dyladwy o achosion cymunedol a’u hasesiad arbenigol o’r effaith y maent yn ei chael. Mae hynny’n gofyn am gysylltiad cryf â sefydliadau cymunedol ar lawr gwlad ledled Cymru. Felly mae’n hawdd iawn i’r tîm ymestyn y cyswllt hwnnw i ni ymddiriedolwyr, pryd bynnag y bo’n briodol.

Rydym hefyd yn cael ein hannog i gymryd rhan mewn paneli grantiau, ac mae helpu i benderfynu pa achosion i gefnogi yn fraint llwyr. Mae ein paneli grantiau yn cynnwys cymysgedd amrywiol o bobl, gan gynnwys y rhai sydd â phrofiad byw os yn bosibl, ac aelodau o gymunedau lleol. Er bod rheolaeth arbenigol ein tîm Grantiau yn ei gwneud hi’n hawdd i ni, yn adolygu pob cais ac yn crynhoi’r rhai sy’n gymwys, mae’n anodd! Mae bod yn rhan o’r gwaith mwyaf pwyntiog hwn yn rhoi ffenestr amhrisiadwy i mi ar drywydd trylwyr tegwch a pharch y paneli yn ogystal â’r realiti difrifol bod mwy o geisiadau nag y gellir eu bodloni bob amser. (Rheswm pwysig arall sy’n cadw ymddiriedolwyr wedi ymrwymo.)

Er fy mod i’n mwynhau ein Byrddau a’n Pwyllgorau, yn sicr ni ddeuthum yn ymddiriedolwr oherwydd roedd angen mwy o gyfarfodydd, polisïau a phenderfyniadau strategol arnaf yn fy mywyd. Ymunais oherwydd fy mod yn angerddol am gymuned ac rwy’n poeni am bobl nad ydynt yn cael bargen deg. Mae cadw mewn cysylltiad â sut mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn helpu ar y ffrynt hwnnw yn fy nghadw i’n frwdfrydig ac yn benderfynol o wneud yr hyn a allaf i’w weld yn helpu hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol.

 

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau