Llywodraethu

Fel ariannwr, mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau bod y sefydliadau rydyn ni’n eu hariannu yn gadarn ac wedi’u strwythuro’n dda. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall hyn beri dryswch i sefydliadau gwirfoddol os ydyn nhw’n newydd i’r sector neu os nad ydyn nhw’n ymwybodol o’r safonau amrywiol sy’n ofynnol yn y sector elusennol.

Felly gofynnwn i bob ymgeisydd gyflwyno copïau o’u dogfen lywodraethol neu gyfansoddiad, cyfrifon, polisi Diogelu, a’u polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant pan fyddant yn gwneud cais am grant. Rhaid i’r rhain i gyd fodloni’r safonau gofynnol cyn y gallwn ystyried sefydliad ar gyfer cyllid.

Rydym yn awyddus i gefnogi datblygiad y trydydd sector. Os na fyddwch yn cwrdd â’r safonau gofynnol hyn, fe’ch cynghorir ynghylch pam, a sut i wella a chryfhau eich polisïau. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y byddai’n well gan grwpiau wneud cais gan wybod eu bod yn gymwys a bod eu llywodraethu yn foddhaol. O’r herwydd, rydym wedi creu’r rhan hon o’r pecyn cymorth grantiau, i gefnogi grwpiau yng ngham ymgeisio’r broses.

Gobeithiwn y bydd y canllaw hwn yn ddefnyddiol i chi, ac er ei fod yn canolbwyntio ar ein gofynion, mae llawer o’r wybodaeth yn generig a bydd yn ddefnyddiol i lywodraethu gwell yn ei gyfanrwydd.

Rydyn ni’n caru’ch adborth, rydyn ni wrth ein bodd yn clywed a ydych chi wedi gweld hyn yn ddefnyddiol neu os ydych chi’n meddwl bod unrhyw beth arall y gallwn ei ychwanegu a fydd yn gwella’r pecyn cymorth.

Ebostiwch ni ar – grants@communityfoundationwales.org.uk – cofiwch roi Adborth Pecyn Gwaith Grantiau ym maes y pwnc.