Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Sir y Fflint

a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae gan y gronfa hon 2 ddyddiad cau y flwyddyn sef 31 Ionawr a 31 Gorffennaf.

Mae Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru yn Gronfa Ymddiriedolaeth Elusennol a gaiff ei gweinyddu gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Mae’r Gronfa Ymddiriedolaeth wedi’i llywodraethu gan Ddeddf yr Eglwys yng Nghymru 1914. Prif amcan y Gronfa yw rhoi cymorth i grwpiau at ddibenion cymdeithasol, hamdden a dibenion elusennol eraill.

Mae Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Sir y Fflint yn cefnogi’r canlynol:

 • Y gwaith o adfer Eglwysi, Capeli a neuaddau cymunedol/neuaddau pentref mewn sir.
 • Prosiectau sy’n annog y celfyddydau.
 • Gweithgareddau cymdeithasol a hamdden.
 • Diogelu adeiladau hanesyddol.
 • Sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anfantais sy’n gysylltiedig â phobl sydd ar incwm isel neu’r rhieni sy’n sâl neu’n anabl.
 • Unigolion sy’n cystadlu ar lefel ranbarthol ym maes chwaraeon ac addysg.

Y grantiau sydd ar gael

 • Gall sefydliadau elusennol wneud cais am grantiau rhwng £100 a £300.
 • Gall unigolion wneud cais am grant o hyd at £200 er mwyn helpu pobl ifanc sy’n cynrychioli’r rhanbarth i lwyddo ym maes Chwaraeon ac Addysg.
 • Gall eglwysi wneud cais o hyd at £500 ar gyfer cynnal a chadw, trwsio ac adfer adeiladwaith yr adeilad yn unig.

Pwy all wneud cais?

 • Sefydliadau nid er elw (er enghraifft elusen cofrestredig, sefydliad corfforedig elusennol, clwb neu gymdeithas anghorfforedig a chwmni buddiannau cymunedol)
 • Sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn Sir y Fflint a/neu brosiectau neu weithgareddau sydd wedi’u cynllunio’n benodol i wasanaethu trigolion Sir y Fflint.
 • Eglwysi a chapeli.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@cfiw.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.


  Grants

  Gweld y cyfan

  Cronfa Cymunedol Assura

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Anabledd

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg