Cronfa True Venture

Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Dyddiad cau - Dydd Llun Mehefin 10fed am 12yp (canolddydd).

Sefydlwyd y Gronfa True Venture mewn partneriaeth â True Venture Foundation i gynnig cymorth ychwanegol i glybiau chwaraeon cymunedol bach sy’n gweithio ledled Gogledd Cymru gyda phlant a phobl ifanc i’w hannog i roi cynnig ar chwaraeon, caru chwaraeon a pharhau i wneud chwaraeon.

Bydd y gronfa’n blaenoriaethu grwpiau sy’n cynnig cyfleoedd chwaraeon unigol* fel athletau, nofio, bocsio, beicio ac ati a rhai aml-chwaraeon fel triathlon ac ati, yn hytrach na gweithgareddau chwaraeon grŵp/tîm fel rygbi, pêl-droed, hoci ac ati.

Anogir grwpiau chwaraeon cymunedol lleol sy’n gweithredu yn y trydydd sector ledled Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir y Fflint, Sir Ddinbych a/neu Wrecsam i wneud cais am gyllid i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd y gronfa’n cefnogi:

 • clybiau chwaraeon bach sy’n canolbwyntio ar chwaraeon unigol/aml-chwaraeon, fel y nodir uchod*, i godi eu safonau i’w helpu i gynnig y gweithgareddau a’r cyfleoedd a restrir isod
 • darparu gweithgareddau i annog mwy o blant a phobl ifanc i roi cynnig ar chwaraeon drwy gynyddu mynediad at gyfleoedd chwaraeon, gan gynnwys, er enghraifft, sesiynau blasu gyda model cynaliadwy
 • gweithgareddau a fydd yn annog plant a phobl ifanc i garu chwaraeon, drwy godi eu dyheadau i ystyried chwaraeon cystadleuol a/neu gystadlu ar lefel uwch yn y gamp/campau o’u dewis
 • gweithgareddau sy’n galluogi plant a phobl ifanc i barhau i wneud chwaraeon, drwy gynnal cyfranogiad rheolaidd yn y gamp/campau o’u dewis, boed yn gystadleuol neu mewn agwedd arall fel hyfforddi neu ddyfarnu

Rydym yn annog grwpiau i feddwl sut y byddant yn gwella hygyrchedd i’r rhai nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol neu sy’n agored i niwed, gan gynnwys y rhai o gefndiroedd nodweddion gwarchodedig fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 ac unigolion o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Grantiau sydd ar gael

Mae grantiau rhwng £500 a £2,500 ar gael i grwpiau sy’n bodloni’r meini prawf uchod.

Mae enghreifftiau o geisiadau y byddem yn disgwyl eu gweld fel a ganlyn:

 • Offer i allu cynnal mwy o sesiynau blasu
 • Rhaglenni ac ymgyrchoedd marchnata i ddenu plant i mewn i’r gamp
 • Cyrsiau hyfforddi ar gyfer hyfforddwyr i gefnogi plant a phobl ifanc i wella a thyfu
 • Llogi mwy o leoliadau i alluogi mwy o sesiynau neu sesiynau hirach, wedi’u darparu trwy fodel cynaliadwy
 • Cost aelodaeth neu gysylltiad â’r corff chwaraeon perthnasol i wella llywodraethiant

DS. Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr a byddem wrth ein bodd yn gweld syniadau newydd, arloesol. Rydym yn eich annog i drefnu galwad gyda’n Swyddog Grantiau i drafod eich prosiect yn fanylach cyn gwneud cais. Gall y Swyddog Grantiau eich cyfeirio at y lle cywir am unrhyw gymorth pellach y gallai fod ei angen arnoch neu gall eich cynghori os nad yw’ch prosiect yn cyrraedd ein disgwyliadau, er mwyn arbed amser ac ymdrech ddiangen i chi.

Pwy all ymgeisio?

Mae’r gronfa am gefnogi clybiau chwaraeon cymunedol, grwpiau cyfansoddiadol a chyrff rhanbarthol lleol ar lawr gwlad, ond bydd yn ystyried ceisiadau gan gyrff chwaraeon sydd wedi’u lleoli y tu allan i Ogledd Cymru os yw’r cais yn ymwneud â sefydlu grŵp lleol yng Ngogledd Cymru.

Rhaid i chi fod yn un o’r canlynol:

 • Grŵp Cyfansoddiadol
 • Elusen Gofrestredig neu Sefydliad Corfforedig Elusennol
 • Cwmni dielw Cyfyngedig Trwy Warant gyda nodau elusennol a chlo asedau a enwir
 • Cwmni Budd Cymunedol gyda chlo asedau a enwir
 • Menter Gymdeithasol

Byddai True Venture Foundation wrth eu bodd o glywed gennych os ydych chi’n teimlo bod gennych brosiect sy’n gysylltiedig â nodau’r gronfa hon ond nad yw’n bodloni terfynau ariannu neu feini prawf allweddol eraill. Os mai dyma’r achos, cysylltwch â info@trueventure.org.uk

Sut i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein.

Sylwer:

 • Ni roddir grantiau’n ôl-weithredol, h.y. am gostau yr eir iddynt cyn derbyn ein llythyr cynnig grant, na chyn i’r telerau ac amodau gael eu dychwelyd wedi’u llofnodi.
 • Nid oes grantiau ar gael i gefnogi ymgyrchoedd codi arian ar gyfer grwpiau ac elusennau eraill.
 • Bydd angen i sefydliadau sy’n derbyn grant gyflwyno adroddiad gwerthuso i ddweud wrthym sut mae’r cyllid wedi’i wario a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud i fywydau pobl leol.
Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Cronfa True Venture

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg