Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Ceredigion, I gyd, a Sir Gar

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd ar hyn o bryd gan ein bod ni wrthi'n trosglwyddo i system grantiau newydd. Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond rydym yn gweithio'n galed i weithio'n fwy effeithlon a gwneud ymgeisio am grantiau yn haws ac yn gyflymach i chi.

Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol:

 • Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig
 • Prosiectau sy’n gweithio gyda’r genhedlaeth hŷn i leihau unigrwydd
 • Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi’r gwaith o hyrwyddo a dysgu’r Iaith Gymraeg, Diwylliant Cymreig a Threftadaeth Gymreig
 • Magu hyder ac ehangu gorwelion unigolion nad oes ganddynt lawer o adnoddau
 • Unigolion talentog er mwyn iddynt ddilyn eu dyheadau e.e. bwrsariaethau, cyfarpar, offerynnau

Y grantiau sydd ar gael

 • Gall unigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau rhwng £500 a £5,000
 • Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000.

Pwy all wneud cais?

Unigolion a grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw ym mhlwyfi Sir Gaerfyrddin a Cheredigion a restrir isod:

Mae plwyfi Sir Gaerfyrddin yn cynnwys yr ardaloedd canlynol –

 • Cilrhedyn;
 • Cenarth;
 • Cynwyl Elfed;
 • Penboyr;
 • Llangeler;
 • Llanpumpsaint;
 • Llanfihangel Ar Arth;
 • Llanllwni;
 • Llanfihangel Rhos y Corn;
 • Llanybydder

Mae plwyfi Ceredigion yn cynnwys yr ardaloedd canlynol –

 • Aberteifi;
 • Y Ferwig;
 • Mwnt;
 • Tremain;
 • Aberporth;
 • Llangoedmor;
 • Blaenporth;
 • Llandygwydd;
 • Llechryd;
 • Brongwyn;
 • Betws Ifan;
 • Penbryn;
 • Troed-y-aur;
 • Llanfair Tref Heligon;
 • Henllan;
 • Llanfairerllwyn;
 • Bangor Teifi;
 • Llangrannog;
 • Llanwenog;
 • Llandysul;
 • Llangynllo;
 • Llandyfriog

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

 

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Pryd o fwyd gyda cyfeillion yn yr eglwys

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Bwyd Co-op

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes

Canolbarth a Gorllewin Cymru a Ceredigion