Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Ceredigion, I gyd, a Sir Gar

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon bellach ar gau. Cofrestrwch i'n cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd yn y dyfodol.

Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol:

 • Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig
 • Prosiectau sy’n gweithio gyda’r genhedlaeth hŷn i leihau unigrwydd
 • Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi’r gwaith o hyrwyddo a dysgu’r Iaith Gymraeg, Diwylliant Cymreig a Threftadaeth Gymreig
 • Magu hyder ac ehangu gorwelion unigolion nad oes ganddynt lawer o adnoddau
 • Unigolion talentog er mwyn iddynt ddilyn eu dyheadau e.e. bwrsariaethau, cyfarpar, offerynnau

Y grantiau sydd ar gael

 • Gall unigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau rhwng £500 a £5,000

Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000.

Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol

Darllenwch drwy’r adrannau ar y Pecyn Cymorth Grantiau cyn gwneud cais  – Grants Toolkit – Community Foundation Wales

 

Pwy all wneud cais?

Unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn yr Ardaloedd Allbwn Uwch (LSOAs) haen isaf fel y’u gelwir yn fwy cyffredin:

Yn Sir Gaerfyrddin

 • Cenarth
 • Cynwyl Elfed 1
 • Llanfihangel ar Arth 1 a 2
 • Llangeler
 • Llanybydder 1 a 2

Yng Ngheredigion

 • Aberporth 1 a 2
 • Beulah
 • Capel Dewi
 • Aberteifi Mwldan
 • Aberteifi Rhyd y Fuwch
 • Aberteifi Teifi, Llandyfriog
 • Tref Llandysul
 • Llanwenog
 • Penbryn, Pen-parc 1 a 2
 • Troedyraur

Mae’r gronfa’n cynnwys Trefi Aberteifi – Aberporth, Newcastle Emlyn, Llandysul a Llanybydder ynghyd â’r pentrefi cyfagos.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan.

Cofiwch:

 • ni roddir grantiau’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn ein llythyr yn cynnig grant a chyn llofnodi a dychwelyd yr amodau a thelerau
 • nid yw grantiau ar gael i gefnogi codi arian ar ran grwpiau ac elusennau eraill
 • rhaid gwario’r grant yn llawn o fewn un flwyddyn o dderbyn ein llythyr o gynnig
 • rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Read More
Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies
Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Pryd o fwyd gyda cyfeillion yn yr eglwys

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Waddol Cynnal – Unigolion

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Cronfa Caryl & Henry Bettws (Casnewydd)

Casnewydd, De Cymru a I gyd

Cronfa’r Teulu Brown

Caerdydd, De Cymru a I gyd

Cronfeydd Sir y Fflint – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint