Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Ceredigion, I gyd, a Sir Gar

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau
Byddem hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

 

 

Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol:

 • Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig
 • Prosiectau sy’n gweithio gyda’r genhedlaeth hŷn i leihau unigrwydd
 • Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi’r gwaith o hyrwyddo a dysgu’r Iaith Gymraeg, Diwylliant Cymreig a Threftadaeth Gymreig
 • Magu hyder ac ehangu gorwelion unigolion nad oes ganddynt lawer o adnoddau
 • Unigolion talentog er mwyn iddynt ddilyn eu dyheadau e.e. bwrsariaethau, cyfarpar, offerynnau

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru. Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach. Rydym wedi defnyddio yr hyn a ddysgwyd o’r adroddiad i ffurfio meini prawf Cronfa Waddol Dr Dewi Davies. Erbyn hyn bydd y gronfa’n cefnogi costau craidd sefydliadau sy’n gweithio mewn meysydd cymwys ac yn cefnogi’r themâu a amlygwyd uchod.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol, a bod gwybod bod arian ar gael yn gallu rhoi hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect yn y tymor hir.

Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn,hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn.Rydym yn gobeithio gallu dyrannu o leiaf un grant tair blynedd y flwyddyn. I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano. D.S. Bydd eich cais yn dal i gael ei ystyried ar gyfer cyllid un flwyddyn os nad ydych yn llwyddiannus am grant tair blynedd.

Y grantiau sydd ar gael

 • Gall unigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau rhwng £500 a £5,000
 • Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000.
 • Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol
 • Darllenwch drwy’r adrannau ar y Pecyn Cymorth Grantiau cyn gwneud cais  – Grants Toolkit – Community Foundation Wales

 

Pwy all wneud cais?

Unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn yr Ardaloedd Allbwn Uwch (LSOAs) haen isaf fel y’u gelwir yn fwy cyffredin:

Yn Sir Gaerfyrddin

 • Cenarth
 • Cynwyl Elfed 1
 • Llanfihangel ar Arth 1 a 2
 • Llangeler
 • Llanybydder 1 a 2

Yng Ngheredigion

 • Aberporth 1 a 2
 • Beulah
 • Capel Dewi
 • Aberteifi Mwldan
 • Aberteifi Rhyd y Fuwch
 • Aberteifi Teifi, Llandyfriog
 • Tref Llandysul
 • Llanwenog
 • Penbryn, Pen-parc 1 a 2
 • Troedyraur

Mae’r gronfa’n cynnwys Trefi Aberteifi – Aberporth, Newcastle Emlyn, Llandysul a Llanybydder ynghyd â’r pentrefi cyfagos.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Read More
Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies
Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Pryd o fwyd gyda cyfeillion yn yr eglwys

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg