Cronfeydd Wrecsam – Unigolion

I gyd, a Wrecsam

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

This fund closes on 5th August 2024 at 12pm (midday).

Cronfa Gwaddol Cymunedol Wrecsam

Mae Cronfa Waddol Gymunedol Wrecsam yn ymbarél o Gronfeydd a rhoddion sy’n ymroddedig i wella addysg a chryfhau cymunedau yn Wrecsam.

Prif amcan y Gronfa yw annog, cefnogi a hyrwyddo cyrhaeddiad addysgol anstatudol a dysgu gydol oes, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar.

Dylai ceisiadau fodloni o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

  • Prosiectau cyrhaeddiad addysgol gan gynnwys dysgu gydol oes
  • Prosiectau cynhwysiant addysg gyda chefnogaeth i fyfyrwyr unigol talentog ar ffurf ysgoloriaethau, gwobrau am gyrhaeddiad a deunyddiau addysgol neu adnoddau eraill

Grantiau ar gael

Gall unigolion wneud cais am grant blynyddol hyd at £500.

Pwy all wneud cais?

Mae myfyrwyr rhwng 11 a 25 oed sydd ar hyn o bryd yn byw yn llawn amser yn nhref Dinbych ac ardaloedd Cyngor Cymuned Nantglyn, Henllan, Bodfari, Aberwheeler, Llandyrnog, Llanrhaeadr yng Nghinmerch, Llanynys, Llanefydd a Llansannan, ar yr amod nad yw’r cais i gwmpasu gweithgaredd sy’n dod o fewn darpariaeth statudol.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos yn union sut y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi derbyn cefnogaeth gan y Gronfa hon o’r blaen.

 

Sut i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein y gellir ei chyrchu trwy ein gwefan.

Sylwer:

  • Ni ddyfernir grantiau’n ôl-weithredol, h.y. am gostau a dynnir cyn derbyn ein llythyr cynnig grant, a dychwelwyd y telerau a’r amodau llofnodedig.
  • Rhaid gwario’r grantiau’n llawn o fewn blwyddyn o dderbyn ein llythyr cynnig.
  • Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol.
Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Caryl & Henry Bettws (Casnewydd)

Casnewydd

Cronfa’r Teulu Brown

Caerdydd, De Cymru a I gyd

Cronfeydd Sir y Fflint – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint

Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Sir Ddinbych