Llywodraeth Cymru’n rhoi £1 miliwn i ‘Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – Apel Argyfwng Costau Byw’

O’r chwith, mae cadeirydd Sefydliad Cymunedol Cymru, Alun Evans, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt a golygydd rhanbarthol Newsquest yng Nghymru, Gavin Thompson, y tu allan i Bafiliwn Butetown, Caerdydd, lle cyhoeddodd Llywodraeth Cymru rodd o £1m i apêl argyfwng costau byw Our Communities Together.

Mae’r argyfwng costau byw nid yn unig wedi effeithio ar unigolion a theuluoedd yng Nghymru ond hefyd ar sefydliadau sector gwirfoddol sydd yn gweld cynnydd sylweddol mewn costau gweithredu.

Ar yr un pryd ag y mae’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn wynebu costau uwch, mae hefyd yn wynebu cynnydd yn y galw am y gwasanaethau y mae’n eu darparu. Mae mudiadau yn y sector gwirfoddol yn helpu rhai o’r bobl bregus yn ein cymunedau gyda chymorth a chyngor ynghylch dyled a chymorth budd-daliadau; mynediad at fwyd, dillad ac eitemau hanfodol eraill; cymorth i bobl hŷn a llawer mwy.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £1 miliwn i gefnogi Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – Apêl Argyfwng Costau Byw.

Lansiodd Sefydliad Cymunedol Cymru, gyda phartneriaid Newsquest, apêl Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – Apêl Argyfwng Costau Byw i gefnogi elusennau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru i helpu’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw.

Mae’r apêl eisoes wedi ei gefnogi gyda rhoddion gan fusnesau Cymreig fel Wind2 Limited, Welsh Water and Dragon Taxis a Llywodraeth Cymru erbyn hyn gyda’u cyfraniad hael iawn.

Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a ymwelodd â Steps4Change i weld sut maent yn cefnogi pobl yn Butetown:

“Fel cymdeithas rydym yn gynyddol ddibynnol ar y sector gwirfoddol i roi cymorth i aelodau mwyaf bregus ein cymunedau.

Maent yn chwarae rôl hanfodol trwy bobl fel cymorth gofal plant, banciau bwyd sy’n helpu aelwydydd i fwydo eu teuluoedd a’u gwasanaethau cynghori ynghylch sut y gall pobl wneud y gorau o’u hincwm.

Rydym yn falch ein bod yn gallu cyfrannu’r rhodd hon i’r Gronfa Costau Byw a byddwn yn annog sefydliadau eraill i wneud rhoddion eu hunain hefyd, gan y bydd y gronfa hon yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau ledled Cymru.”

Meddai Gavin Thompson, golygydd rhanbarthol Wales Newsquest, a golygydd y South Wales Argus:

“Dydy pethau ddim yn hawdd i’n darllenwyr reit ar draws Cymru. Dyna pam wnaeth Newsquest, ynghyd â Sefydliad Cymunedol Cymru, lansio Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd, oherwydd – o Wrecsam i Dyddewi a Chasnewydd i Aberteifi – gyda’n gilydd gallwn helpu i wneud bywydau pobl sydd yn ei chael hi’n anodd iawn yn well.

Bydd y rhodd hael hon gan Lywodraeth Cymru yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau ledled Cymru. Bydd yn ein galluogi i weithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru i ddosbarthu grantiau i helpu grwpiau cymunedol lleol i barhau i gefnogi pobl sy’n cael trafferth gyda chostau byw cynyddol.

Po fwyaf o fusnesau a sefydliadau sy’n gallu ymuno â Llywodraeth Cymru wrth addo rhoddion yn wythnosau olaf yr apêl, y mwyaf y gallwn ei wneud i helpu.

Rwy’n edrych ymlaen at ein teitlau newyddion yn rhannu’r straeon am sut mae’r arian yma’n helpu pobl yn ystod y misoedd nesaf.”

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae darparu gwasanaethau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru eisoes o dan bwysau. Mae’r gwasanaethau y mae’r sector gwirfoddol yn eu darparu yn aml yn ategu darpariaeth y sector cyhoeddus ac yn cyfrannu at lenwi rhai o’r bylchau. Mae’r argyfwng costau byw yn peryglu llawer o’r mudiadau sector gwirfoddol hyn.

Rydym yn falch iawn o fod wedi cael y rhodd hael hon gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn gobeithio y bydd yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth mawr i’r llu o bobl sy’n brwydro trwy’r argyfwng costau byw.

Os ydyn ni eisiau i’r grwpiau hyn barhau i fod yma y tu hwnt i’r argyfwng hwn, mae angen i ni fel cymdeithas ddod at ein gilydd i’w cefnogi nhw – dyna pam mae angen cefnogaeth gan bobl a busnesau yng Nghymru nawr yn fwy nag erioed.

Bydd y grantiau o’r apêl hon yn cyfrannu’n fawr at sicrhau bod y sefydliadau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf anghenus yn gallu parhau i wneud hynny nawr, ac yn y misoedd anodd sydd i ddod.”

Meddai, Alun Evans, Cadeirydd Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae angen i ni helpu pobl sy’n dioddef yn y cyfnod hwn o chwyddiant ac angen uchel. A’n gwaith ni yw sicrhau bod yr help yn mynd lle mae ei angen.”

I wneud y mwyaf o bob rhodd, gellir paru rhoddion hyd at £25,000 gan unigolion, gan gyfateb â phob £1 a roddwyd â £1 yn ychwanegol.

Diolch i Sefydliad Steve Morgan, The Waterloo Foundation a Moondance Foundation, gall busnesau Cymru hefyd wneud i’w rhodd fynd ymhellach gydag arian cyfatebol.

Gallwch gyfrannu yma.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…