Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru n anrhydeddu dyngarwyr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Wythnos Ddyngarwch 2015

Roedd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wrth eu bodd o anrhydeddu dyngarwyr, y rheiny sy’n byw yng Nghymru a’r rheiny sy’n byw ymhellach i ffwrdd, sydd, drwy roi, wedi cael effaith enfawr ym meysydd addysg y celfyddydau a chyfleoedd bywyd pobl ifanc.  Dangosodd Derbyniad Dyngarwch, sef uchafbwynt Wythnos Ddyngarwch 2015, y rhychwant o weithgareddau dyngarol sy’n cefnogi ac yn ysbrydoli sefydliadau gwirioneddol hynod yng Nghymru.
Ac yntau wedi’i leoli yn Orielau syfrdanol y Chwiorydd Davies, yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, talodd y derbyniad wrogaeth i deulu neilltuol o bwysig o ddyngarwyr Cymreig.  A hwythau’n wyresau i’r diwydiannwr o Gymro, David Davies, magwyd Gwendoline a Margaret Davies ar aelwyd Galfinaidd, gyfoethog, ac o oedran cynnar iawn, teimlent ryw ysfa i wneud defnydd da o’u hetifeddiaeth.
Gan fod yn angerddol dros y celfyddydau, cydnabu’r chwiorydd Davies hefyd y rôl hanfodol y gallent ei chwarae o ran sicrhau bod y cyhoedd yn gallu elwa a dysgu o’u casgliad preifat.  Mae’r rhodd y gwnaethant ei chyflwyno, sy’n cynnwys gweithiau Ewropeaidd campus, wedi bod yn agored i’r cyhoedd ers degawdau, gan olygu bod eu dyngarwch yn dal i oroesi, a bod ei effeithiau’n cyfoethogi bywydau trigolion Cymru a’i hymwelwyr yn ddyddiol.
Mynegwyd yr awydd hwn i ad-dalu i’r gymuned, lle mae pobl yn byw ac yn gweithio, gan April McMahon, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, a adroddodd bod myfyrwyr y Brifysgol yn aml yn dewis dechrau cefnogi’u hen goleg yn ariannol tra eu bod wrthi’n astudio.  Gall yr arferiad o roddion cychwynnol, rheolaidd, bychain ddatblygu i fod yn ddarpariaeth o gyfleusterau rhagorol er budd cenedlaethau’r dyfodol.
Cydnabuwyd a dathlwyd enghreifftiau cyfoes o roddion, sy’n dal i roi drachefn a thrachefn, ar y noson.  Mae David Seligman, un o gyfreithwyr amlwg Cymru, ochr yn ochr â’i ddiweddar wraig,  Philippa, wedi talu yn ôl i Gymru mewn nifer o ffyrdd, gan roddi arian, amser ac egni i Opera Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru , Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Theatr Sherman Cymru a Phrifysgol De Cymru.  Derbyniodd mab David, Paul, y wobr ar ei ran, a galwodd i gof sut y rhoes ei rieni lawer o’u hamser hamdden gyda’r nosau i helpu’r sefydliadau hyn a sefydliadau eraill.  Gorffennodd Paul Seligman ei fyfyrdod ar roi drwy ddweud ei fod yn gobeithio “o dderbyn y wobr hon ar ran fy Mam a fy Nhad y bydd yn ysbrydoli mwy o bobl i rannu’u hamser, eu trysor a’u doniau eu hunain gyda’u cymunedau.”
Roedd y Sefydliad hefyd wrth ei fodd o gydnabod Ian Stoutzker, dyngarwr celfyddydol o gryn sylwedd a chanddo angerdd dros gelfyddyd Brydeinig, a sylfaenydd Live Music Now yn 1977.  Yn 2011, rhoddodd Ian £500,000 i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru fel teyrnged bersonol i’w fam, Dora, athrawes gerddoriaeth o Dredegar, ym Mlaenau Gwent.
I ddangos effaith fyd-eang dyngarwch Cymreig, mae cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, Peter Hancock, wedi ad-dalu i’w Brifysgol mewn diolchgarwch am yr ysgoloriaeth a ddyfarnwyd iddo 50 mlynedd yn ôl.  Dewisodd Peter a’i gymar a chyd-gyn-fyfyriwr, Patricia Pollard, roi gwaddol o £506,000 i’w hen goleg i greu cronfa ysgoloriaeth newydd fawr.  Bydd y ffynhonnell gyllid hirdymor, gynaliadwy hon yn dyfarnu ysgoloriaethau i “fyfyrwyr haeddiannol, disglair ac mewn angen ym Mlwyddyn 2 Anrhydedd neu gyfwerth mewn unrhyw ddisgyblaeth ac o unrhyw genedligrwydd ac sy’n dangos potensial i fod o fudd i gymdeithas drwy gwblhau eu Graddau Anrhydedd neu gyfwerth yn llwyddiannus.”
Yn ogystal â rhoi i sefydliadau sydd eisoes wedi’u hen sefydlu i’w helpu i dyfu ac i fod o fudd i fwy o bobl, gall dyngarwch hefyd ysgogi ffyrdd arloesol o ad-dalu i gymunedau.  Rhannodd Rachel Clacher, sylfaenydd Sefydliad Moneypenny, hanesion am yr effeithiau dyngarol yr esgorwyd arnynt gan gangen elusennol y cwmni ateb ffôn blaenllaw, Moneypenny.  Bu’r Sefydliad yn llwyddiannus wrth weithredu cynllun peilot, o ble y gwnaeth pump o ferched ifainc di-waith a chanddynt hanes o ddigartrefedd a gweithgareddau troseddol ‘raddio’, â chymorth mentoriaid a lleoliadau gwaith, i ennill cyflogaeth ystyrlon, lawn amser.  Mae gwaith Sefydliad Moneypenny yn Wrecsam, sy’n helpu pobl ddi-waith ifanc i gamu “o fod yn garcharorion amgylchiad i fod yn beilotiaid eu bywyd eu hunain”, eisoes wedi gwneud gwahaniaeth enfawr, a bydd yn parhau i dyfu’n uchelgeisiol yn y dyfodol.
Roedd y Sefydliad wrth ei fodd o anrhydeddu’r ystod nodedig hwn o ddyngarwyr, oedd wedi’u huno yn eu hawydd i wneud gwahaniaeth yng Nghymru.  Mae pob hanesyn gwahanol yn dangos gwerth rhoi’n ddyngarol, a hynny i’r buddiolwyr niferus ac i’r dyngarwyr eu hunain, fel ei gilydd.  Casglodd Hilary Boulding, Prifathrawes Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, wobr ar ran Ian Stoutzker, ac awgrymodd mai’r wefr i lawer o ddyngarwyr yw eu bod “yn cael yn ôl lawer mwy nag y rhoesant i mewn”.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…