Sefydliad Cymunedol Cymru’n ennill Achrediad Ansawdd

Mae aseswyr annibynnol wedi canmol gwaith Sefydliad Cymunedol Cymru yn cyflwyno grantiau ac yn cefnogi rhoddwyr.

Roedd y sefydliad yn cael ei ystyried yn Dda neu’n Rhagorol ym mhob un o’r 14 maes oedd yn cael ei asesu gan ennill Achrediad Ansawdd y DU.

Cynhaliwyd yr asesiad gan Ideas to Impact a gwerthuswyd ymarferion presennol Sefydliad Cymunedol Cymru a 46 o sefydliadau cymunedol ar draws y DU trwy gyfweld â staff, archwilio dogfennau ac ystyried y ffordd y maen nhw’n gweithio i fesur eu cynnydd a sut y maen nhw’n cynllunio ar gyfer datblygu.

O fewn 14 o’r Safonau Craidd gan gynnwys llywodraethiant, cyllid, dyngarwch, cyflwyno grantiau, cyfranogaeth gymunedol a datblygiad trefniadol, ystyriwyd fod Sefydliad Cymunedol Cymru yn dangos ymarfer naill ai da neu ragorol.

Roedd yr asesiad yn canmol Sefydliad Cymunedol Cymru am ei enw da mewn deall anghenion y sector ac am ddefnyddio hynny i ddylanwadu ar roddwyr a gwneuthurwyr polisi.

Roedd ei adroddiad yn Uchel ac yn Groch yn cael ei ddefnyddio fel enghraifft o “ddeall anghenion y sector yn drylwyr a hefyd ei rôl mewn codi ymwybyddiaeth rhoddwyr o broblemau, cyflwyno gwybodaeth ar gyfer rhoi grantiau a bod randdeiliaid megis Llywodraeth Cymru yn ei ddefnyddio i gyflwyno gwybodaeth er mwyn datblygu polisi”.

Nododd yr aseswyr “oherwydd bod Sefydliad Cymunedol Cymru wedi ymgynghori’n uniongyrchol gyda grwpiau ynghylch eu hanghenion a’u dymuniadau, maen nhw’n ymwybodol o angerdd y grwpiau hynny ac mae hynny’n cael ei drosglwyddo yn eu sgyrsiau gyda’r rhoddwyr.”

Mae’r rhaglen achredu hon yn unigryw i rwydwaith Sefydliadau Cymunedol y DU. Dyma’r unig broses achredu ryngwladol sydd wedi’i theilwra ac wedi’i dylunio gan sefydliadau cymunedol.

 

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill Achrediad Ansawdd. Mae’n dystiolaeth i ymrwymiad a gwaith caled ein staff a’n hymddiriedolwyr, yn enwedig yn ystod amgylchiadau heriol y 18 mis diwethaf.

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod ein polisïau a’n prosesau o safon uchel yn gyson ac yn cefnogi’n gwaith wrth ysbrydoli pobl i roi, gan helpu cymunedau Cymru i ffynnu a newid bywydau gyda’n gilydd.”

 

Meddai John Gordon, Cadeirydd y Pwyllgor Achrediad Ansawdd:

“Gan ein bod erbyn hyn ym mhumed rownd Achrediad Ansawdd, rydym wedi gweld sefydliadau cymunedol ledled y DU yn gwella ac yn dangos yn glir safon uchel o lywodraethiant, gweinyddiaeth a dyletswydd ariannol dyladwy trwy asesiad allanol ar draws y timau o bob math o faint a gallu.”

 

Meddai Rosemary Macdonald, Prif Weithredwr Sefydliadau Cymunedol y DU:

“Mae’n arwydd o ymrwymiad a diwydrwydd ein haelodau eu bod wedi cwblhau’r broses achredu drylwyr hon ac, yr un pryd, yn dosbarthu mwy o arian i’w cymunedau nag erioed o’r blaen. Mae tîm Sefydliadau Cymunedol y DU yn falch o gefnogi rhwydwaith sy’n cyrraedd pob rhan o’r DU ac sydd wedi dangos ymarfer da mor glir gydol y broses hon.”

Bydd yr Achrediad Ansawdd yn parhau am dair blynedd hyd at fis Hydref 2024. Mae’n fenter sydd wedi’i sefydli i ddangos diwydrwydd dyladwy sy’n cadarnhau fod sefydliadau cymunedol yn gallu darparu grantiau a rhaglenni ar lefel genedlaethol. Mae’n hyrwyddo ymarfer rhagorol ar draws y rhwydwaith sefydliadau cymunedol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu defnyddio’u hadnoddau yn y modd mwyaf effeithiol i wrando, cefnogi ac eirioli ar ran eu cymunedau.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu