£284,200 o gyllid ar gael i brosiectau arbenigol Cymru ar gyfer merched a genethod bregus

£284,200 o gyllid ar gael i brosiectau arbenigol Cymru ar gyfer merched a genethod bregus

Mae cyfran o £284,200 ar gael ar gyfer gwaith hanfodol grwpiau lleol yng Nghymru sy’n cefnogi merched a genethod gyda phroblemau megis tlodi misglwyf, camdriniaeth ddomestig a rhywiol, iechyd meddwl a diweithdra tymor hir.

Mae’r Gronfa Gymunedol Treth Tampon ar agor i elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru sy’n gweithio gyda merched o bob oedran a chefndiroedd i adeiladu eu sgiliau, eu hyder a’u hunan barch.

Gall grwpiau o unrhyw le yng Nghymru ymgeisio i Sefydliad Cymunedol Cymru am grantiau o hyd at £10,000. Dim ond ar gyfer prosiectau neu wasanaethau sydd o fudd uniongyrchol i ferched a genethod y gellir defnyddio’r arian.

Rhoddir blaenoriaeth i sefydliadau llawr gwlad, sefydliadau sy’n gweithio gyda merched neu enethod sy’n wynebu nifer o heriau, sefydliadau’n cael eu harwain gan y defnyddwyr a phrosiectau cynaliadwy yn darparu atebion tymor hir.

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae grwpiau llawr gwlad yn gwneud gwaith anhygoel i gefnogi merched a genethod ledled Cymru. Yn aml maen nhw’n cael eu rhedeg ar ychydig iawn, iawn o arian ac yn cael trafferth i gystadlu am arian o’r cronfeydd mwy. Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o rwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei gydnabod gan y llywodraeth am ein gwybodaeth leol. Fe fyddwn ni’n defnyddio’r arian hanfodol hwn i gefnogi grwpiau lleol sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau merched.

Sefydliad Cymunedol Cymru fydd yn asesu’r ceisiadau. Bydd prosiectau sy’n cyrraedd y rhestr fer yn mynd at banel lleol a fydd yn penderfynu pa grwpiau fydd yn cael arian.

Mae’n debyg y bydd enwau’r prosiectau llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi’n gynnar yn 2020.

Dyma’r ail dro i Sefydliadau Cymunedol y DU cael ei ddewis gan yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i ddosbarthu’r gyfran fwyaf o arian Treth Tampon. Arian yw hwn sy’n cael ei godi trwy dreth ar gynnyrch hylendid merched ac yn cael ei gyflwyno i brosiectau lleol, yn gweithio trwy’r rhwydwaith cenedlaethol o Sefydliadau Cymunedol.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu