£500,000 i achosion tai lleol wrth i Nationwide agor ei broses ymgeisio am grantiau

  • Cyfle i sefydliadau elusennol lleol ledled Cymru elwa o grantiau o hyd at £50,000
  • Cymdeithas Adeiladu Nationwide yn gweithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru
  • Grantiau ar gael i daclo problemau tai mewn cymunedau lleol
  • Y broses ymgeisio ar agor nawr

Mae prosiectau tai ac elusennau lleol yn cael eu hannog i gyflwyno eu hachos wrth i Nationwide, cymdeithas adeiladu fwya’r byd, roi £500,000 ar gael i helpu i wneud gwahaniaeth i gymunedau ledled Cymru.

Mae’r Gymdeithas yn gwahodd ceisiadau am grantiau o rhwng £10,000 a £50,000 ar gyfer prosiectau tai a fydd yn cefnogi’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas.

Hyd yma, mae Nationwide wedi cyfrannu £4 miliwn mewn grantiau i fwy na 100 o brosiectau a bydd yn buddsoddi £5.5 miliwn mewn prosiectau tai ar draws y DU bob blwyddyn. Mae’r rhaglen yn cael ei darparu gyda chefnogaeth UK Community Foundation, y rhwydwaith genedlaethol ar gyfer pob Sefydliad Cymunedol achrededig ledled y DU.

Gall elusennau, ymddiriedolaethau tir cymunedol a mudiadau tai cymunedol o bob rhan o Gymru ymgeisio am grantiau o rhwng £10,000 a £50,000 am un neu ddwy flynedd i wneud gwahaniaeth i’w hardal. Bydd y broses ymgeisio’n cau ar 5 Gorffennaf a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn diwedd Medi.

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae cael cartref diogel, fforddiadwy a chynaliadwy yn dod yn gynyddol anos mewn cymunedau ledled Cymru. Dyna pam rydyn ni’n falch o weithio gyda Chymdeithas Adeiladu Nationwide i ariannu’r sefydliadau sy’n taclo’r broblem ar y ddaear ac yn cefnogi’r rhai sydd mewn angen mwyaf”.

Meddai Gareth Franks, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru:

“Yn 2007, pleidleisiodd ein haelodau i gyfrannu o leiaf un y cant o’n helw cyn treth at achosion da a gofyn i ni ganolbwyntio ar daclo problemau tai. Rydyn ni’n cydnabod bod yna argyfwng tai sydd wedi arwain at lawer o bobl yn byw mewn llety anaddas, anniogel neu anfforddiadwy. Felly, i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol, rydyn ni’n anelu at roi £5.5 miliwn ar gael mewn grantiau i elusennau a sefydliadau ym maes tai ledled y DU bob blwyddyn.

“Rydyn ni wrth ein bodd yn agor y broses ymgeisio ac yn annog elusennau a sefydliadau yn y maes tai i ymgeisio er mwyn gallu elwa o’r £500,000 sydd ar gael i gymunedau ym mhob rhan o Gymru.”

Mae’r prosiectau sydd wedi derbyn arian drwy’r rhaglen yn y gorffennol yn cynnwys:

  • SYSHP, sy’n cefnogi pobl ifanc digartref, neu sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref, yn Abertawe ac yn eu helpu i fyw’n annibynnol. Mae’r rhaglen wedi eu cefnogi i ymchwilio i fodelau newydd o ddarparu tai. Maen nhw’n siarad gyda phobl ifanc, eu teuluoedd a thenantiaid i ddatblygu modelau amgen ar gyfer pobl ifanc.
  • Mae Home Start Cardiff yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth mewn sgiliau bywyd i deuluoedd digartref er mwyn iddyn nhw allu ffynnu yn eu cartrefi eu hunain. Ariannodd Nationwide brosiect Tŷ Hapus i ddarparu hyfforddiant perthynas mewn hosteli er mwyn i deuluoedd a phobl ifanc allu adeiladau, cynnal ac adfer perthynasau allweddol a rheoli perthynasau ac anghydfod yn well, cadw eu tenantiaethau, gwneud gwell dewisiadau mewn bywyd a chael bywydau cadarnach gydol eu hoes.
  • Mae Age Cymru Sir Gâr yn darparu cefnogaeth hyblyg, ymarferol yn y cartref gan wirfoddolwyr sy’n helpu pobl dros 50 oed i fyw’n annibynnol. Roedd y Prosiect Future Aid yn cefnogi darparu gwasanaeth cymwynasgarwch sy’n helpu pobl gyda’u bywyd bob dydd mewn ffyrdd ymarferol ac yn eu helpu i aros yn eu cartrefi.

Bydd Bwrdd Cymunedol, sy’n cynnwys aelodau a staff Nationwide, yn adolygu pob cais am grant ac yn dyfarnu grantiau o hyd at £50,000. Bydd Bwrdd a changhennau Nationwide ledled Cymru hefyd yn cyfrannu amser ac arbenigedd i’r elusennau hynny.

Mae manylion llawn ar gael ar www.nationwide.co.uk/communityfunding, mewn canghennau Nationwide lleol yng Nghymru neu drwy gysylltu â Sefydliad Cymunedol Cymru.

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia