Adeiladu cymuned o gefnogwyr

Mae pawb yn gwybod y dywediad ‘Nid beth rydych chi’n ei wybod sy’n bwysig – ond pwy rydych chi’n ei adnabod’. Nid yw hyn ond yn berthnasol pan fyddwch chi’n ceisio cael swydd newydd – mae hefyd yn bwysig i bobl ym mhob sector sydd am ehangu eu rhwydweithiau busnes, boed yn y sector gorfforaethol neu drydydd sector. Pan fyddwch wedi ymwreiddio yn eich rôl mewn un sector, gall fod yn anodd estyn allan at y rhai sy’n gweithredu mewn gwahanol sector.

Ac mae’r rhwystr hwn yn mynd y ddwy ffordd – weithiau rwy’n ei chael hi’n anodd cysylltu â’r rhai yn y byd corfforaethol, ac rwyf wedi clywed gan y rhai sy’n gweithio o fewn CSR ar gyfer busnesau mawr bod ganddynt hwythau broblemau yn adeiladu’r cysylltiadau gorau y gallant gyda sefydliadau elusennol. Maen nhw’n ei chael hi’n hawdd adnabod y chwaraewyr mawr ym myd yr elusen, ond y tu hwnt i roi i achosion amlwg (a theilwng iawn) fel ymchwil canser, hosbisau plant, a llochesi anifeiliaid, mae’n anodd adnabod cyfleoedd dyngarol sy’n lleol neu achosion penodol.

Un ffordd hawdd o chwalu’r rhwystrau sector-eang hyn yw trwy gysylltu â rhwydwaith, sef lle gallwn ni yn Sefydliad Cymunedol Cymru helpu.

Mae gennym ni lawer o grwpiau gwahanol sy’n darparu unigolion sydd eisiau gwneud gwahaniaeth yng Nghymru gyda’r cyfle i wneud yn union hynny, heb yr ymrwymiad amser o fynd yn ymddiriedolwr, neu elfen ariannol o gofrestru i fod yn gefnogwr neu Ffrind.

Efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n Rhwydwaith Cefnogwyr, grŵp sydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth am CFW ymysg pobl sy’n byw y tu mewn a’r tu allan i Gymru. Nid grŵp codi arian na marchnata mohono, na phwyllgor ffurfiol sy’n adrodd i’r bwrdd. Mae’n rhwydwaith o bobl sydd naill ai’n gwybod am CFW yn barod, neu unigolion sydd ddim yn gwybod llawer amdanom ni ond yn cefnogi ein cenhadaeth o newid bywydau yng Nghymru. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ni ddarganfod beth maen nhw’n ei hoffi amdanon ni a beth sy’n ein gwneud ni’n wahanol- beth yw ein USP.

Nid yw’r aelodau wedi ymrwymo i aros am nifer penodol o flynyddoedd, ac rydym yn annog llawer iawn o drosiant o fewn y grŵp. Mae gennym aelodau a fu mewn swyddi uchel yn y CBI, Sefydliad y Cyfarwyddwyr, ar draws Llywodraeth Cymru a’r sector elusennol. Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd a Llundain, gyda chynlluniau ar gyfer grwpiau Gogledd a Chanolbarth Cymru yn y dyfodol.

Dwi hefyd yn cyd-gadeirio Spotlight, gyda’r cyfreithiwr Hannah Williams. Mae Spotlight yn grŵp busnes hollol rhad ac am ddim, menywod yn unig, sy’n dod â gweithwyr proffesiynol y sector corfforaethol a trydydd sector ynghyd er lles pawb. Mae ein cyfarfodydd chwarterol yn rhoi’r cyfle i gwrdd â menywod sydd â gwerthoedd tebyg i chi, pob un yn rhannu nod cyffredin o gryfhau cymunedau Cymru, tra hefyd yn tyfu eich rhwydweithiau eich hun.

Mae pob unigolyn yn cael cyfle ei hun i gymryd y ‘sylw’ a siarad am eu rôl, tra hefyd yn clywed gan fenywod eraill, a darganfod mwy am eu heriau a’u llwyddiannau.

Os ydych chi eisiau darganfod mwy am ymuno ag un o’n rhwydweithiau, cysylltwch â ni.

 

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu