Cefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Yn anffodus, mae’r argyfwng Costau Byw o’n cwmpas ym mhob man. Ym mhobman ac unrhyw le ti’n edrych, mae pris popeth yn saethu fyny. Prisiau rheilffordd, gwresogi… hyd yn oed ciwcymbyrs. Ac er bod hyn i gyd yn digwydd, mae incwm yn ei chael hi’n anodd cadw i fyny – gyrru mwy a mwy o bobl i galedi. Yn syml, nid yw’r bunt yn eich poced yn gallu prynu’r hyn yr oedd yn arfer ei wneud, gan ein gorfodi i gyd wneud dewisiadau anodd.

Mae teuluoedd yn graddio’n ôl ar wariant er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd. Mae’r gwres yn cael ei wrthod neu hyd yn oed i ffwrdd, mae siwmperi a sanau ychwanegol yn cael eu gwisgo yn y tŷ, ac mae toriadau’n cael eu gwneud ar hamdden a hyd yn oed bwyd.

Mae busnesau’n rhoi prisiau i fyny a thorri’n ôl ar eu gwariant eu hunain, efallai bod rhaid rhoi rhai o’r pethau braf i’w gwneud ar rew. Mewn amgylchiadau eithafol, rydym yn gweld staff yn colli eu swyddi.

Mae elusennau yn wynebu sefyllfa anoddach. Mae caledi i’r cyhoedd yn golygu mwy o alw am wasanaethau elusennol. Felly, mae’n rhaid i elusennau sydd ANGEN torri’n ôl ar eu gwariant, ORFOD edrych ar dorri’n ôl ar eu rheswm dros fod – i gefnogi pobl. Bydd unrhyw doriadau yn niweidio’r bobl y maen nhw fod i gefnogi – mae’n sefyllfa amhosib.

Y gwasanaethau elusennol hyn yw anadl einioes ein cymunedau, dyma lle rydych chi’n mynd pan nad oes dewis arall. Mynd â nhw i ffwrdd a beth ydyn ni wedi’i adael fel cymdeithas?

Dyna pam rydyn ni yn Sefydliad Cymunedol Cymru wedi lansio Apêl Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – Apêl Costau Byw. Roedden ni eisiau creu gofod lle gall cymunedau ddod at ei gilydd i gefnogi’r elusennau sy’n helpu pobl trwy’r argyfwng hwn. Lle gall pobl a busnesau fel ei gilydd sefyll gyda’i gilydd a dangos eu gwerth i’w elusennau lleol a’u grwpiau cymunedol ar yr adeg hon pan fydd eu hangen fwyaf.

I wneud hyn, aethon ni ati i weithio mewn partneriaeth â Newsquest, cyhoeddwr y cyfryngau, fel y gallem rannu ein neges ledled Cymru drwy eu papurau newydd a’u gwefannau cymunedol lleol.
Buom yn ffodus bod tri o’n partneriaid ariannu, Steve Morgan Foundation, Waterloo Foundation a Moondance Foundation, wedi cefnogi’r syniad o gymunedau’n dod at ei gilydd ar hyn o bryd – ac fe gytunodd i baru rhoddion i’r apêl. Diolch iddynt mae rhodd o £2 i’r apêl yn dod yn rhodd o £4. Mae rhodd i fusnesau o £1,000 yn dod yn £2,000. Mae’n ffordd wych o annog rhoi yn ôl i’w cymuned leol hefyd.

Ac wedyn, wythnos diwethaf dyma newydd am gefnogaeth gref gan Lywodraeth Cymru wrth i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol gyhoeddi rhodd o £1m i’r Gronfa. Yn ogystal â hyn, rydan ni wedi gweld cefnogaeth gan y cyhoedd a hefyd wedi cael rhoddion hael gan Wind2 Ltd, Welsh Water and Dragon Taxis ymhlith llawer mwy.

Ond mae angen mwy – a allech chi helpu busnes heddiw? Ydych chi’n credu’n angerddol yng ngwerth eich cymuned leol a’r elusennau a’r grwpiau cymunedol sy’n helpu’r rhai mwyaf bregus.

Heddiw, gallwn barhau i gyfateb â’ch rhoddion i wneud i’ch haelioni fynd ymhellach. Os gallwch chi helpu i gefnogi’r ymgyrch hon, cysylltwch â katy@communityfoundationwales.org.uk a fydd yn hapus i’ch cynghori.

Mae lles ein cymunedau yr un mor bwysig i’r bobl sy’n byw yno ag y mae i’r busnesau sy’n masnachu yno ac yn cyflogi staff.

Mae ein galwad heddiw ar fusnesau Cymru – mawr, canolig a bach – i chwarae eich rhan wrth helpu ein cymunedau drwy’r argyfwng costau byw hwn. Bydd ychydig bach o help yn mynd yn bell.

 

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu