Cylch Rhoi Byd-eang Cyntaf y Byd – diolch!

Fel uchafbwynt i’n rhaglen Cylch Rhoi beilot a gefnogir gan Sefydliad Pears, cynhaliasom ein digwyddiad Cylch Rhoi Byd-eang ar-lein cyntaf erioed i annog pobl i roi i achosion lleol gan uno rhwydwaith byd-eang o ddyngarwyr i ddangos eu cariad at Gymru.

Dywedodd Liza Kellett, Prif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru,
“Dyma oedd ein cam cyntaf i fenter rhoi byd-eang a estynnodd allan i bobl sy’n caru Cymru o bob cwr o’r byd. Roedd yn gyfle dysgu llawn hwyl a gwefreiddiol i dîm y Sefydliad gynnal ymgyrch ar raddfa mor fawr a defnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol lluosog – mewn gwirionedd, credaf mai dyma oedd cylch rhoi byd-eang cyntaf y byd! Hoffwn ddweud ‘Diolch yn fawr iawn’ wrth bawb a gefnogodd yr ymgyrch, a diolch i’w cefnogaeth nhw, rhoesom gyllid grant i bum prosiect Cymreig teilwng ledled y byd.”

Dewisodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru bum sefydliad ‘trysor’ i gynrychioli’r ystod eang o waith cymunedol ac elusennol sy’n cynnal ac yn dathlu diwylliant, treftadaeth, iaith a chymunedau Cymraeg a Chymreig.

Cafodd yr holl roddion a dderbyniwyd arian cyfatebol bunt am bunt, ac fe’i rhannwyd yn gyfartal rhwng y pum ‘trysor’ a leolir yng Ngogledd America, Patagonia, Llundain a Chymru.

Ein pum trysor:

Cymdeithas Cymru-Ariannin / Wales-Argentina Society – Patagonia, Yr Ariannin

Fel yng Nghymru, mae Eisteddfodau’n ffordd boblogaidd o ddathlu diwylliant Cymraeg yn yr Ariannin, a bydd y Gymdeithas yn defnyddio grant o’r Cylch Rhoi Byd-eang i gynnal gweithdai canu gwerin Cymraeg traddodiadol ar gyfer cymunedau ledled y rhanbarth. Nododd 2015 150 fed pen-blwydd sefydlu’r wladfa Gymreig ym Mhatagonia, a bydd y Gymdeithas yn adeiladu ar y cysylltiadau diwylliannol newydd a’r egni a’r diddordeb o’r newydd a gododd o’r dathliadau hyn.

Ysgol Gymraeg Llundain – Llundain, y Deyrnas Unedig
Ysgol Gymraeg Llundain yw’r unig ysgol gynradd Gymraeg yn Llundain. Gyda chyllid oddi wrth y Cylch Rhoi Byd-eang, bydd disgyblion hŷn yn creu ffilm fer am y Mabinogi, sef casgliad enwog o hanesion o lenyddiaeth ganoloesol Cymru, a phostio’u gwaith ar-lein i gynorthwyo dysgwyr Cymraeg drwy’r byd i gyd.

Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig – Ohio, UDA
Mae gan Ganolfan Madog rôl hanfodol i ddatblygu cyrhaeddiad diwylliannol Cymru yn yr UDA. A hithau wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Rio Grande a Choleg Cymunedol Rio Grande yn Ohio, roedd gan y ganolfan lyfrgell a chanolfan adnoddau; lle deniadol i werthfawrogi treftadaeth Gymreig a diwylliant Cymreig modern. Rhoddir arian a godir drwy’r Cylch Rhoi Byd-eang tuag at ddeunyddiau dwyieithog a rhagor o wybodaeth hanesyddol i ymwelwyr.

Clwb Cinio Llai – Wrecsam, Gogledd Cymru
Mae Clwb Cinio Llai yn grŵp llawn hwyl a chroesawgar i bobl hŷn yn Wrecsam. Gyda chymorth rhoddion i’r Cylch Rhoi Byd-eang, bydd aelodau’r clwb yn llunio llyfryn addysgiadol o’r enw “Pan Oeddech yn Ifanc”, sy’n dod â myfyrdodau personol o brofiadau aelodau ynghyd â chyngor ymarferol gan wirfoddolwyr ynglŷn â sut i sefydlu clwb llwyddiannus cyffelyb.

Cadwraeth Camlas Pontypridd – Pontypridd, De Cymru
Lleolir camlas Sir Forgannwg o fewn safle treftadaeth hanesyddol arwyddocaol yng nghymoedd De Cymru. Bydd grant gan y Cylch Rhoi Byd-eang yn golygu y gallant logi’r cyfarpar y mae arnynt ei angen i atgyweirio ac adfer mwy o’r gamlas. I gloi, cadarnhaodd Liza, “Rydym wrth ein bodd o ddweud bod pob ‘trysor’ Cylch Rhoi Byd-eang wedi derbyn grant o £1,254 tuag at eu prosiectau arfaethedig.

“Roedd y rhaglen beilot yn rhychwantu dwy flynedd, pryd y cynhaliwyd deg ‘amrywiad ar thema’ Cylchoedd Rhoi: 8 ledled Cymru, 1 yn Llundain ac 1 yn seiberofod! Gwnaeth y fenter arian cyfatebol gwerth £50,000 a ddarparwyd gan Sefydliad Pears drosoli i mewn £73,676 yn rhagor mewn rhoddion dyngarol ychwanegol, a gefnogodd 33 o elusennau,prosiectau, neu weithgareddau, gan ymgysylltu’n weithredol a chyflwyno 674 o bobl i’r cysyniad o Gylch Rhoi.

“Ffordd wirioneddol lawn ysbrydoliaeth a hwyl o hyrwyddo ac o annog dyngarwch ac o brofi y gallwn gyda’n gilydd wneud gwahaniaeth.”

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau