Darparu dyfodol gwell gyda Made by Sport – lansio cronfa ‘Clybiau mewn Argyfwng’

 

Rydyn ni’n falch o fod wedi ymuno â Made by Sport i roi cyfle i grwpiau cymunedol lleol, sefydliadau’r trydydd sector a chlybiau chwaraeon lleol ymgeisio am grant sy’n gallu helpu pobl ifanc drwy gyfrwng chwaraeon wrth iddyn nhw ddechrau adfer o effeithiau’r cyfnod clo diwethaf

Mae’r pandemig coronafeirws wedi effeithio llawer iawn ar bobl ifanc ledled y DU a, diolch i Made by Sport, fe allwn ni gynnig y cyfle hwn i sefydliadau cymunedol a chlybiau chwaraeon gael arian hanfodol a fydd yn gallu eu helpu i ddal i ddod â chwaraeon i fywydau pobl ifanc.

Byddwn yn gweinyddu’r gronfa ar ran Made by Sport ac yn dyfarnu grantiau diamod o £2,021 i glybiau sy’n cyfarfod â’r meini prawf. Mae’r gronfa’n gwahodd ceisiadau gan glybiau a sefydliadau cymunedol sy’n defnyddio chwaraeon i wella bywydau pobl ifanc drwy un neu fwy o’r ffyrdd canlynol:

  • Datblygu sgiliau bywyd
  • Adeiladu cymunedau cryf
  • Gwella iechyd meddwl
  • Datblygu sgiliau i gael gwaith
  • Lleihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Elusen yw Made by Sport sy’n codi ymwybyddiaeth o rym chwaraeon ac yn ariannu sefydliadau sy’n defnyddio chwaraeon i gefnogi pobl ifanc ar draws y DU. Mae’r gronfa ‘Clybiau mewn Argyfwng’ yn rhan o ymgyrch ehangach sy’n credu mai chwaraeon yw’r ffordd orau o greu newid mewn cymdeithas ar draws y myrdd o heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn y byd modern.

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau ddydd Llun 12 Ebrill a bydd y meini prawf llawn yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir ond hanfod y gronfa yw ei bod yn cefnogi sefydliadau gwirfoddol a chlybiau chwaraeon sydd, yn fwriadol, yn defnyddio darpariaeth chwaraeon cymunedol i gael canlyniadau cymdeithasol ehangach, fel yn yr enghreifftiau a restrir uchod, ac nid ar y rhai sy’n canolbwyntio ar ddatblygu ac ehangu cyfleoedd i gymryd rhan.

Mae’r holl wybodaeth y byddwch ei angen ynghylch ariannu cyn i chi ymgeisio ar y dudalen Cwestiynau Cyffredin hon.

Nodyn i ymgeiswyr: Mae Made by Sport yn cynnig y cyfle hwn diolch i gefnogaeth gan y cynllun Cash4Clubs. Mae’r cynllun Cash4Clubs yn cael ei ariannu gan Flutter Entertainment Ltd. Y cyfraniad a wnaed gan Fluter yw’r swm a gafodd o ganlyniad i ryddhad ar drethi busnes a oedd ar gael i siopau yn Lloegr rhwng Mawrth 2020 a Mawrth 2021. Dylai ymgeiswyr ystyried hyn cyn ymgeisio am arian.

 

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu