Diwrnod Ymgysylltu Cronfa’r Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru; 16eg o Fehefin, 2016

Ar yr 16eg o Fehefin, yng Ngwesty’r Heronston ym Mhen-y-bont ar Ogwr, daeth tri mudiad ar ddeg o bob cwr o ardal Heddlu De Cymru ynghyd fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cronfa’r Dioddefwyr i gyflwyno’u cais i Banel Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru. Cyflwynodd y mudiadau brosiectau sydd â’r nod o gefnogi dioddefwyr sydd wedi dioddef yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol o droseddau ac atebasant ragor o gwestiynau am eu gwaith gan y gynulleidfa. Roedd y gynulleidfa’n cynnwys aelodau’r cyhoedd a wahoddwyd, pob un o’r tri mudiad ar ddeg ar y rhestr fer, staff o Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a staff o’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Agorwyd y digwyddiad gan Brif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol, Liza Kellett, gydag Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, yn cloi’r digwyddiad.

Gwnaeth Cronfa’r Dioddefwyr, a lansiwyd ym mis Mawrth, ystyried ceisiadau oddi wrth fudiadau gwirfoddol a thrydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau dioddefwyr arbenigol. Y prif nod oedd cefnogi prosiectau newydd neu brosiectau presennol a weithiai ag unigolion a’u teuluoedd yr effeithiwyd yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol arnynt gan drosedd. Roedd pwyslais y meini prawf ar syniadau arloesol, sy’n gallu cydategu gwasanaethau presennol i ddioddefwyr. Ymgeisiodd ymgeiswyr am grantiau o hyd at £20,000 i ddarparu’u prosiect.

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i rannu profiadau, hanesion ac arbenigedd , roedd yn gyfle i rwydweithio, i greu cysylltiadau cryfach â chyd-sefydliadau, ac i ystyried materion a datrysiadau sydd y tu hwnt i’w cylch gwaith arferol. Anogodd Wendy Evans, Swyddog Arweiniol dros Wasanaethau Dioddefwyr yn Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, y math hwn o rannu gwybodaeth, ac fe anogodd y gynulleidfa i gymryd rhan drwy ofyn cwestiynau i gyflwynwyr, er mwyn creu mwy o ddealltwriaeth o brosiectau a myfyrio ar ffyrdd o wella a thyfu ar gyfer y dyfodol.

Roedd grymuso a rhannu profiadau ar gyfer newid positif, ymarferol yn un o themâu’r digwyddiad a gododd dro ar ôl tro. Eglurodd Lucy Holmes, siaradwraig ar ran Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan, sut y galluogai ‘Material Girls’, menter gymdeithasol y mudiad, ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig ‘i ffynnu’, drwy ‘dorri cylch’ trais, dysgu sgiliau a gwneud cyfeillion. Yn yr un modd, nod Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro oedd troi’r ‘dioddefwr yn gyfarwyddwr’ , gan reoli’u hanesion eu hunain drwy’r broses greadigol.

Yn ogystal, roedd llais ac anghenion y dioddefwyr yn parhau wrth graidd y darpar brosiectau, ‘llais cyfunol’ (Cymorth i Ferched Cymru) dioddefwyr, yn ganolog i’r trafodaethau, gan ymateb a llunio atebion i’w hanghenion. Pwysleisiodd cyflwyniad Ynys Saff y ddadl hon, gan ddisgrifio’u prif rôl fel helpu dioddefwyr ‘i adeiladu’u gwytnwch, eu gwybodaeth a’u profiad eu hunain i wella’, gan gydnabod y rôl hanfodol sydd gan lunio penderfyniadau cydweithredol, a wnaed ar sail gwybodaeth. Disgrifiodd goroeswr a mentor i ‘Ferthyr Tudful Mwy Diogel’ ‘mai ei gwobr eithaf yw gweld fy nisgyblion yn gwenu’.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle a chanddo effaith o ran ymgysylltu, o ran rhannu gwybodaeth ac o ran dim ond gwrando ar brofiad ac arbenigedd eraill, gan roi llais ac adferiad dioddefwyr ar ganol y llwyfan.

Mi lwyddodd y prosiectau isod i ddiogelu arian o’r gronfa;

Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan
Mae’r prosiect cyfarwydd, ‘Material Girls’ yn rhaglen ailgylchu tecstilau sy’n cynnig profiad gwirfoddol, yn datblygu dyheadau ac yn creu lleoliad creadigol i ferched sydd wedi dioddef camdrin domestig wneud ffrindiau.

Cymorth i Ferched Caerdydd
Drwy gynnal sesiynau grwp, cyfarfodydd un i un a datblygu’r adnoddau cymorth ar-lein a negeseuon testun dros y ffôn, nod y prosiect yw cynorthwyo achosion o atgyfeirio risg canolig Hysbysiadau Diogelu’r Cyhoedd oddi wrth Cymorth i Ddioddefwyr drwy ymyriadau adfer.

Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro
Bydd ‘Creativity for Recovery’ yn cyflwyno gweithdai a phrosiectau grwp i bobl ifanc ac oedolion sydd wedi cael eu heffeithio gan droseddau, ac wedi’u hanelu at fynd i’r afael ag anghenion a phryderon yr unigolion eu hunain drwy broses gydweithredol. Caiff y cynllun ei redeg gan hwyluswyr wedi’u hyfforddi, a bydd yn defnyddio dull creadigol, yn seiliedig ar weithgareddau, er mwyn ystyried y themâu a godir mewn lleoliad agored y gallwch fynegi eich hun yno.

Cymorth i Ferched Rhondda Cynnon Taff
Drwy sefydlu gwasanaethau galw heibio a gwasanaethau cyfeirio, nod y prosiect fyddai codi ymwybyddiaeth o ymddygiad treisgar, cydnabod rhybuddion cynnar o gamdrin, a chreu rhwydweithiau cymdeithasol cefnogol ymhlith y bobl hynny sydd fwyaf tebygol o dorri cylch trais.

Cymorth i Ferched Cymru
Bydd prosiect ‘Survivors Participation’ yn ymgymryd â’r gwaith o fentora cyfoedion ar gyfer goroeswyr camdrin yng Nghaerdydd, drwy sesiynau grŵp a hyfforddiant er mwyn hysbysu a grymuso merched, gyda’u profiadau wrth wraidd y cwrs. Bydd y prosiect yn ailgysylltu menywod â’u cymunedau lleol.

Cerdd Gymunedol Cymru
Bydd gweithdai Theatr Fforwm, mewn partneriaeth â rhaglen ‘Mae Plant yn Bwysig’ Cymorth i Ferched Cymru, yn ymgysylltu ac yn annog plant sydd wedi cael profiad o drais neu drosedd i ystyried agweddau ar gamdrin domestig a mynegi eu hunain mewn amgylchedd cadarnhaol ac agored yng Nghaerdydd. Bydd hyn yn gwella hunanhyder ac yn eu helpu i drafod eu problemau a chreu dealltwriaeth gyda ffrindiau a theulu.

Unity Group Wales
Prif fwriad y prosiect yw ehangu a chynnal cymorth i ddioddefwyr troseddau casineb LGBT yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot. Bydd gweithwyr cymdeithasol rhan amser yn cynnal sesiynau lles cynhwysfawr er mwyn galluogi dioddefwyr i ymdopi ag effeithiau emosiynol troseddau casineb a rhoi cymorth i unigolion ac i deuluoedd. Yn ogystal â hyn, bydd y prosiect yn caniatáu mwy o ymweliadau addysgiadol ac ymweliadau ag ysgolion wedi’u trefnu gan y Grŵp er mwyn codi ymwybyddiaeth a chwalu rhwystrau.

Ynys Saff, Clinig Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Caerdydd a’r Fro
Canllaw i unigolion sydd wedi dioddef camdrin rhywiol neu wedi cael rhywun yn camfanteisio’n rhywiol arnynt yw The Sexual Violence Recovery Toolkit. Bydd y rhaglen 12 wythnos o hyd yng Nghaerdydd yn darparu cymorth i unigolion i ddatblygu strategaethau ymdopi bob dydd cadarnhaol, er mwyn osgoi mynd yn ôl i’r arfer a chyfrannu at eu hiechyd a’u lles eu hunain yn yr
hirdymor.

Cymru Ddiogelach Cyf
Mae ‘Prosiect Dyn’ wedi’i anelu at godi ymwybyddiaeth o asiantaethau priodol ar gyfer dynion hoyw, deurywiol, heterorywiol a thrawsrywiol sydd wedi cael profiad o gamdrin domestig, ac mae’n addo datblygu’r gwasanaeth y tu hwnt i Gaerdydd i Dde Cymru. Drwy gymorth gan yr Eiriolwyr Camdrin Domestig Annibynnol, sy’n cynghori ar anghenion tai ac arweiniad cyfreithiol, a chysylltiadau agos â’r gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr perthnasol, y prosiect fydd y pwynt cyswllt cyntaf i’r sawl sydd mewn angen ac yn gwella eu diogelwch a’u lles.

Merthyr Tudful Mwy Diogel
Mentoriaid Gwirfoddol a fydd yn cefnogi dioddefwyr camdrin domestig wrth leihau unigedd, gwella diogelwch, iechyd a lles drwy fentora un i un, mentora grŵp a mentora cyfoedion, ysbrydoli dioddefwyr, magu hunanhyder a chryfhau lleisiau’r dioddefwyr.

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau