Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau

I gyd, a Sir Ddinbych

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae ceisiadau ar agor i grwpiau YN UNIG. Bydd ceisiadau ar gyfer unigolion yn agor ym mis Mehefin 2024. Mae'r gronfa hon yn cau ar 17 Mehefin 2024 am 12pm.

 

 

Mae’r Gronfa ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau yn cefnogi addysg unigolion a mentrau addysgol penodol. Mae’r prosiect yn chwilio am geisiadau gan:

  • Prosiectau sy’n cefnogi cyrhaeddiad/datblygiad addysgol plant a phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.
  • Prosiectau sydd wedi’u lleoli mewn ysgolion/colegau sy’n cefnogi hyfforddiant galwedigaethol, materion iechyd a ffyrdd iach o fyw
  • Prosiectau cynhwysiant addysgol gyda chymorth ar gyfer myfyrwyr rhwng 11 a 25 oed ar ffurf bwrsariaethau, ysgoloriaethau, cymorth teithio, diwylliant, chwaraeon, gwobrau ar gyfer cyrhaeddiad a deunyddiau/cyfarpar addysgol (nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr)

Grantiau ar gael

  • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £1,000 y flwyddyn.

Ble bo achos eithriadol dros gefnogi (yr achos i’w gyflwyno gan yr ymgeisydd), bydd grantiau o hyd at £5,000 yn cael eu dyfarnu.

Pwy all wneud cais?

  • Elusennau, grwpiau a sefydliadau sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau er budd plant a phobl ifanc yn byw yn Ninbych ac ardaloedd Cyngor Cymunedol Nantglyn, Henllan, Bodfari, Aberchwiler, Llandyrnog, Llanrhaeadr yng Nghinmerch, Llanynys, Llanefydd a Llansannan ar hyn o brydsy’n disgyn y tu allan i ddarpariaeth statudol. (e.e. clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, prosiectau garddio ayb.)

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan.

Cofiwch:

  • Ni roddir grantiau’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn ein.
  • Llythyr yn cynnig grant a chyn llofnodi a dychwelyd yr amodau a thelerau.
  • Nid yw grantiau ar gael i gefnogi codi arian ar ran grwpiau ac elusennau eraill.
  • Rhaid gwario’r grant yn llawn o fewn un flwyddyn o dderbyn ein llythyr o gynnig.
  • Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol.
Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau
Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau

Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg