Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau

I gyd, a Sir Ddinbych

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y gwybodaeth am grantiau eraill sydd ar gael i chi.

 

 

Mae’r Gronfa ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau yn cefnogi addysg unigolion a mentrau addysgol penodol. Mae’r prosiect yn chwilio am geisiadau gan:

  • Prosiectau sy’n cefnogi cyrhaeddiad/datblygiad addysgol plant a phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.
  • Prosiectau sydd wedi’u lleoli mewn ysgolion/colegau sy’n cefnogi hyfforddiant galwedigaethol, materion iechyd a ffyrdd iach o fyw
  • Prosiectau cynhwysiant addysgol gyda chymorth ar gyfer myfyrwyr rhwng 11 a 25 oed ar ffurf bwrsariaethau, ysgoloriaethau, cymorth teithio, diwylliant, chwaraeon, gwobrau ar gyfer cyrhaeddiad a deunyddiau/cyfarpar addysgol (nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr)

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru. Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach. Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio Addysg Dinbych a’r Cyffiniau ac i ddangos i grwpiau ein bod yn â ffydd yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir. Mae Addysg Dinbych a’r Cyffiniau’n cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

Rydym ni’n gobeithio gallu dyrannu o leiaf un grant tair blynedd y flwyddyn. I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano. D.S. Bydd eich cais yn dal i gael ei ystyried ar gyfer cyllid un flwyddyn os na fyddwch yn llwyddiannus am grant tair blynedd.

Rydym hefyd yn cydnabod ei bod yn anodd cael arian craidd, yn enwedig yn y tymor hirach. Erbynhyn, mae grwpiau’n gallu ymgeisio am arian tuag at gostau craidd am hyd at dair blynedd, cyn belled bod y grŵp yn gallu cyflwyno cyfrifon ar gyfer o leiaf y 12 mis diwethaf a bod y swm yr ymgeisir amdano’n llai na 50% o’r trosiant blynyddol. Er enghraifft, i ymgeisio am grant o £1,000 y flwyddyn, dylai’ch incwm blynyddol fod yn £2,000 o leiaf.

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £500. Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol
  • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £1,000
  • Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth (rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno’r achos), gellir dyfarnu grantiau o hyd at £5,000.

Pwy all wneud cais?

  • Myfyrwyr rhwng 11 a 25 oed sy’n un o drigolion llawn amser yn nhref Dinbych ac ardaloedd Cyngor Cymunedol Nantglyn, Henllan, Bodfari, Aberchwiler, Llandyrnog, Llanrhaeadr yng Nghinmerch, Llanynys, Llanefydd a Llansannan ar hyn o bryd, ar yr amod nad yw’r cais yn cwmpasu gweithgaredd sy’n dod o dan ddarpariaeth statudol.
  • Elusennau, grwpiau a sefydliadau sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau er budd plant a phobl ifanc sy’n byw yn Ninbych a’r ardaloedd Cyngor Cymunedol a enwir uchod sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol. (E.e. clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, prosiectau garddio ac ati.).

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Ffurflen gais ar gyfer grwpiauFfurflen gais ar gyfer unigolion
Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau

Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg