Cronfa Addysg Caerdydd – Unigolion

Caerdydd, a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae'r gronfa hon yn cau ar 5 August 2024 am 12pm (canolddydd).

Mae Cronfa Waddol Cymunedol Caerdydd yn ymbarél o gyllid a rhoddion sydd â’r nod penodol o wella addysg ac atgyfnerthu cymunedau yng Nghaerdydd. Nod y gronfa yw darparu bwrsariaethau i unigolion sydd eu hangen e.e. ar gyfer ffioedd cwrs (lle nad oes cymorth arall ar gael) a grantiau tuag at gostau deunyddiau’r cwrs a gweithgareddau. Dylai ceisiadau fodloni o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

  • Cyrhaeddiad addysgol sy’n cynnwys dysgu gydol oes.
  • Cymorth ar gyfer unigolyn talentog ar ffurf ysgoloriaethau, deunyddiau addysgol neu adnoddau eraill.

Dylai ymgeiswyr ddangos sut y byddant yn cyflawni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, yn enwedig o ran angen ariannol a/neu gymdeithasol. Bydd cyllid yn cael ei flaenoriaethu i’r rhai a fyddai fel arall yn ei chael hi’n anodd cael mynediad i addysg oherwydd incwm isel teulu neu anabledd ac ati.

Grantiau ar gael

Gall unigolion wneud cais am grant hyd at £500 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd.

Pwy all wneud cais?

Rhoddir blaenoriaeth i unigolion sy’n dilyn addysg bellach a fynychodd ysgol uwchradd yng Nghaerdydd neu sydd wedi byw yn ardal Awdurdod Lleol Caerdydd am o leiaf 5 mlynedd, ar yr amod nad yw’r mentrau yn dod o fewn darpariaeth statudol. Mae’r gronfa yn annhebygol o ddyfarnu grantiau pellach i unigolion sydd wedi derbyn cefnogaeth o’r blaen gan y Gronfa hon.

Sut i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein trwy ein gwefan.

Sylwer:

  • Ni ddyfernir grantiau’n ôl-weithredol, h.y. am gostau a dynnir cyn derbyn ein llythyr cynnig grant, a dychwelwyd y telerau a’r amodau llofnodedig.
  • Rhaid gwario’r grantiau’n llawn o fewn blwyddyn o dderbyn ein llythyr cynnig.
  • Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol.

Pan fyddwch yn gwneud cais i gefnogi cwrs coleg, byddwn yn gofyn am brawf cofrestru cyn i’r cyllid gael ei ryddhau. Yn achos grantiau aml-flwyddyn, dim ond ar ôl derbyn adroddiad monitro boddhaol a phrawf cofrestru y dyfernir blynyddoedd olynol ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Dylai ymgeiswyr unigol ddarparu geirda addas a ddylai fod yn rhywun sy’n eich adnabod yn dda ond nad yw’n gysylltiedig â chi nac yn byw yn eich cartref. Gallai hyn fod yn athro neu’n diwtor, gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr cymorth, eich rheolwr ac ati. Byddwn yn cysylltu â’r geirda, felly anfonwch y manylion cyswllt diweddaraf a gofynnwch am ganiatâd i’w cynnwys fel geirda ar eich cais cyn ei gyflwyno.

Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Caryl & Henry Bettws (Casnewydd)

Casnewydd

Cronfa’r Teulu Brown

Caerdydd, De Cymru a I gyd

Cronfeydd Sir y Fflint – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint

Cronfeydd Wrecsam – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Wrecsam