Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

I gyd, a Sir Penfro

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd ar hyn o bryd gan ein bod ni wrthi'n trosglwyddo i system grantiau newydd. Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond rydym yn gweithio'n galed i weithio'n fwy effeithlon a gwneud ymgeisio am grantiau yn haws ac yn gyflymach i chi.

Nod Cronfa Addysg Plwyf Rudbuxton yw gwella addysg plant a phobl ifanc o dan 25 oed sy’n byw ym Mhlwyf Rudabaxton yn Sir Benfro.

Gall unigolion ddefnyddio grantiau ar gyfer y canlynol:

  • Grantiau i gwmpasu costau myfyrwyr mewn addysg bellach/addysg uwch
  • Grantiau i ddisgyblion ysgol ar gyfer deunyddiau, cyfarpar a gweithgareddau/teithiau

Gallai enghreifftiau gynnwys: bwrsariaethau prifysgol, cyfarpar/deunyddiau ar gyfer cyrsiau addysg uwch, costau teithio i’r coleg, ffioedd cwrs (lle nad oes cymorth arall ar gael e.e. benthyciad myfyriwr)

Gall sefydliadau ddefnyddio grantiau ar gyfer y canlynol:

  • Cyfrannu tuag at gostau cynnal prosiect
  • Mân waith cyfalaf
  • Prynu cyfarpar a deunyddiau
  • Cyfrannu at gostau deunyddiau addysgol a theithiau

Gallai enghreifftiau gynnwys: menter ieuenctid sy’n seiliedig ar y gymuned, rhaglen addysg gymunedol, clybiau yn ystod y gwyliau a theithiau addysgol.

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £1,000 y flwyddyn
  • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £2,000 y flwyddyn

Mewn amgylchiadau eithriadol, gallai’r ymddiriedolwyr ystyried dyfarnu grantiau mwy lle y gellir cyflwyno achos cryf dros gymorth.

Pwy all wneud cais?

  • Unigolion o dan 25 oed sy’n byw ym Mhlwyf Rudabaxton.
  • Grwpiau cymunedol/gwirfoddol ac elusennau lleol sydd naill ai wedi’u lleoli yn Rudabaxton neu y mae eu gwaith yn rhoi budd uniongyrchol i unigolion o dan 25 oed yn Rudabaxton. Gall ysgolion a Chymdeithasau Rhieni Athrawon wneud cais ond dim ond ar gyfer prosiectau sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

With your support, my dream to be a photographer is a step nearer

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint

Cronfa Effeithiau Cymdeithasol Provident (Cymru)

De Cymru, I gyd, Merthyr Tudful a Pen-y-bont ar Ogwr

Arddangosfeydd Stuart Rendel

Canolbarth a Gorllewin Cymru, I gyd a Powys