Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd Byddem hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Cronfa Cymru gyfan yw Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’ Principality a sefydlwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Adeiladu’r Principality gyda’r nod o ddylanwadu’n bositif ar gymdeithas ac ar fywydau pobl ifanc yng Nghymru.

Bydd y gronfa’n cefnogi’r trydydd sector a sefydliadau cymunedol ledled Cymru i helpu / annog

 • Mwy o bobl ifanc i ddatblygu arferion cynilo positif i lwyddo i gyrraedd eu nodau mewn bywyd a chymryd y penderfyniadau iawn ar gyfer eu dyfodol
 • Mwy o bobl ifanc i adeiladu cadernid ariannol ar gyfer ansicrwydd bywyd
 • Mwy i bobl ifanc yn paratoi ar gyfer y dyfodol a byd gwaith (gan gynnwys meithrin sgiliau)
 • Mwy o bobl ifanc yn cael gwaith
 • Mwy o bobl ifanc yn byw’n gynaliadwy ac yn cael atebion cynaliadwy i heriau lleol

Bydd y prosiectau rydym yn eu cefnogi’n bodloni un o’r themâu hyn –

 • Datblygu hyfforddiant a / neu sgiliau ar gyfer cyflogaeth
 • Cefnogi iechyd meddwl a llesiant
 • Dysgu sgiliau ariannol (e.e. cynilo a chyllidebu)
 • Ymwybyddiaeth amgylcheddol a / neu gymdeithasol a chadwraethol

Byddwn yn blaenoriaethu sefydliadau a phrosiectau sy’n ei gwneud yn haws i’r rhai sy’n cael eu tan-wasanaethu neu’n fregus fanteisio ar y gronfa. Mae hyn yn cynnwys prosiectau sy’n cefnogi unigolion gyda chefndir o nodweddion gwarchodedig, deddf cydraddoldeb 2010 ac unigolion o rai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.

Grantiau ar gael

 • Bydd grantiau o hyd at £5,000 yn cael eu dyfarnu i sefydliadau’r trydydd sector, i gefnogi pobl ifanc o dan 40 mlwydd oed yng Nghymru.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

• Grwpiau gyda chyfansoddiad
• Elusennau Cofrestredig a Sefydliadau Corfforedig Elusennol
• Cwmni cyfyngedig gan warant
• Cwmnïau buddiannau cymunedol
• Mentrau cymdeithasol

Bydd yn rhaid i’r sefydliad cyfarfod â’n hisafswm gofynnol, y gellir eu gweld yma – Isafswm Safonau a Ddisgwylir.

Safonau Disgwyliedig Gofynnol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015

Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n gofyn i sefydliadau yng Nghymru ystyried effeithiau tymor hir eu penderfyniadau, i weithio’n well gyda phobl a cymunedau a gyda’i gilydd a rhwystro problemau parhaus rhag codi, megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid hinsawdd.

Rydym yn awyddus i annog sefydliadau i feddwl nid yn unig am y gymuned ble maen nhw’n byw ac yn gweithio ynddi, ond hefyd sut mae’u gwaith yn gydnaws â ac yn cyd-fynd â gwasanaethau a gweithgareddau grwpiau a sefydliadau eraill, rhai gwirfoddol a rhai statudol. Fe hoffen ni i chi ystyried sut y gallai’ch sefydliad weithio gydag eraill er mwyn ychwanegu gwerth a gweithio mewn partneriaeth yn hytrach na chystadlu. Cofiwch egluro yn eich cais eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn ogystal ag ar gyfer y presennol. Fe hoffen ni weld sut mae grwpiau’n gweld effeithiau tymor hir eu penderfyniadau er mwyn gallu gweithio gyda, ar y cyd, ag eraill.

Sut i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein cyn y 12 hanner dydd ar ddydd Iau 30 Mehefin 2022.
DS. Rydych yn gallu trefnu galwad gyda Swyddog Grantiau i gael cefnogaeth ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddoch ac i gwblhau eich ffurflenni cais. Archebwch slot drwy glicio ar y bwtwm uchod.

Sylwer

 • Rhaid gwario grantiau’n llawn o fewn blwyddyn i dderbyn ein llythyr cynnig.
 • Ni fydd grantiau’n cael eu dyfarnu’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau a ysgwyddwyd cyn derbyn ein llythyr cynnig grant, ac mae’r telerau ac amodau wedi’u llofnodi wedi’u dychwelyd
 • Nid oes grantiau ar gael tuag at godi arian yn gyffredinol nac i gefnogi codi arian ar gyfer grwpiau ac elusennau eraill

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@cfiw.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.


  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

  Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

  Parhewch

  Grants

  Gweld y cyfan

  Cronfa Cymunedol Assura

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Anabledd

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Seaburne

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg