Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Cliciwch ar y linc yma i gwbwlhau ffurflen gais. Dyddiad Cau - 12yh 20fed o Ionawr, 2021

Crëwyd Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain o fewn ysbryd diben craidd sefydliad Cymru yn Llundain, sef pontio Cymru a Llundain a thu hwnt.

Mae’n helpu myfyrwyr a phobl flaengar sydd megis dechrau yn eu gyrfaoedd i gyflawni eu dyheadau. Er enghraifft, bydd yn cwmpasu’r costau sy’n gysylltiedig â bod yn fyfyriwr, ysgoloriaethau, bwrsariaethau busnes, profiad gwaith/datblygu gyrfa.

Y grantiau sydd ar gael

Gall unigolion wneud cais am grantiau rhwng £500 a £1,250

Pwy all wneud cais?

  • Gall pobl ifanc a gafodd eu geni/eu haddysgu yng Nghymru y bydd ysgoloriaeth/bwrsariaeth yn eu galluogi i ddatblygu eu haddysg, dysgu, busnes a sgiliau gyrfa, ac yn ehangu eu gorwelion yn Llundain neu y tu allan i Gymru.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus addo i ‘roi yn ôl’, nawr neu yn y dyfodol, i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain neu i gymdeithas yn fwy cyffredinol. Er enghraifft drwy roi cymorth pro bono, rhoddion elusennol, cynnal gweithgareddau codi arian, gwirfoddoli ac ati, fel dulliau rhoi dyngarol.

Gellir gwahodd ymgeiswyr llwyddiannus i fynychu a rhoi cyflwyniadau yn nigwyddiadau Sefydliad Cymunedol Cymru neu ddigwyddiadau Cymru yn Llundain yn ystod y flwyddyn yn dilyn cael y grant, er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r noddwyr am y ffordd y mae’r grant wedi cyfrannu tuag at eu datblygiad. Bydd Sefydliad Cymunedol Cymru hefyd yn disgwyl adroddiad monitro, a byddai wir yn gwerthfawrogi cael y wybodaeth ddiweddaraf gan fuddiolwyr fel y gallwn fesur effaith tymor hir ein grantiau.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi’r ffurflen gais isod.

Ymgeisiwch nawr
Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Darllen mwy

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Bwyd Co-op

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes

Canolbarth a Gorllewin Cymru a Ceredigion