Cronfa Gwaddol Cymuned Powys

I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae ceisiadau ar agor i grwpiau YN UNIG. Bydd ceisiadau ar gyfer unigolion yn agor ym mis Mehefin 2024.
Mae'r gronfa hon yn cau ar 17 Mehefin 2024 am 12pm (canolddydd).

 

 

 

Mae Cronfa Gwaddol Cymuned Powys yn cynnwys dwy rhaglen grant, sy’n cynnig cymorth i grwpiau ym Mhowys at ddibenion addysg, hamdden a hamdden.

Mae manylion y rhaglenni isod.

Mae gan bob rhaglen feini prawf ac ardal benodol ar gyfer ei buddiant. Does DIM rhaid i chi ymgeisio ar gyfer cynllun penodol; bydd ein tîm grantiau’n cyflwyno eich cais i’r gronfa fwyaf perthnasol.

Cronfa Goffa Stanley Bligh

Nod Cronfa Goffa Stanley Bligh yw cefnogi astudiaethau addysgol ym maes coedwigaeth, amaethyddiaeth a phynciau technegol a galwedigaethol ym maes y celfyddydau neu’r gwyddorau.

Grantiau ar gael

Mae grantiau o £500 – £1000 i grwpiau ar gael. Mae enghreifftiau o’r costau a gefnogir yn y gorffennol yn cynnwys:

 • ffioedd cyrsiau (ble nad oes cefnogaeth arall ar gael)
 • prynu offer
 • defnyddiau addysgol
 • teithio (os yw’n golygu budd addysgol arwyddocaol i unigolyn / grŵp a / neu gymuned)
 • costau rhedeg prosiect addysg gymunedol penodol

Pwy all wneud cais?

Mae’r gronfa’n cefnogi unigolion ym Mhowys ac mae blaenoriaeth yn cael ei rhoi i drigolion Sir Frycheiniog neu’r rhai sydd wedi mynychu Ysgol Uwchradd Sir Frycheiniog am o leiaf 2 flynedd.

Hen Ysgol Ramadeg y Merched, Cronfa Aberhonddu

Nod y gronfa hon yw cefnogi addysg trigolion hen Sir Frycheiniog ym Mhowys.

Grantiau ar gael

Mae grantiau o £500 – £1000 i grwpiau ar gael. Mae enghreifftiau o’r costau a gefnogir yn y gorffennol yn cynnwys:

 • ffioedd cyrsiau (ble nad oes cefnogaeth arall ar gael)
 • prynu offer
 • defnyddiau addysgol
 • teithio (os yw’n golygu budd addysgol arwyddocaol i unigolyn / grŵp a / neu gymuned)

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae’r Gronfa’n cefnogi unigolion a sefydliadau cymunedol / gwirfoddol yn Sir Frycheiniog.

Cronfa Ymddiriedolaeth Dosbarth Sir Drefaldwyn

Mae’r gronfa hon yn anelu at ddarparu adnoddau ar gyfer hamddena a hamdden er budd trigolion Sir Drefaldwyn gyda’r nod o wella amodau byw y trigolion hynny.

Grantiau ar gael

Mae grantiau ar gael hyd at £1,000 i grwpiau. Mae enghreifftiau o gostau a gefnogwyd o’r blaen yn cynnwys. Yn nodweddiadol, dyfarnwyd grantiau:

 • prynu offer neu ddefnyddiau
 • mân waith cyfalaf
 • offer neu newidiadau i adeiladau

Mae enghreifftiau o fuddiolwyr blaenorol yn cynnwys:

 • grwpiau plant / ieuenctid
 • canolfannau cymunedol a neuaddau pentref
 • grwpiau diwylliannol / celfyddydau
 • clybiau chwaraeon
 • grwpiau hamddena / hamdden

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Ystyrir ceisiadau oddi wrth grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau lleol yn Sir Drefaldwyn.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan.

Cofiwch:

 • Ni roddir grantiau’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn ein.
 • Llythyr yn cynnig grant a chyn llofnodi a dychwelyd yr amodau a thelerau.
 • Nid yw grantiau ar gael i gefnogi codi arian ar ran grwpiau ac elusennau eraill.
 • Rhaid gwario’r grant yn llawn o fewn un flwyddyn o dderbyn ein llythyr o gynnig.
 • Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol.
Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Cronfa Gwaddol Cymuned Powys
Cronfa Gwaddol Cymuned Powys

Fy mhrofiad amhrisiadwy yng Nghanada

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg