Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

I gyd, a Sir y Fflint

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Nod Cronfa Gymorth Penarlâg a'r Cylch yw helpu unigolion nad oes ganddynt lawer o adnoddau neu'r rhai yr ystyrir eu bod mewn argyfwng. Mae'r gronfa hefyd yn helpu grwpiau a sefydliadau sy'n cefnogi pobl sy'n agored i niwed.

Mae cyllid o Gronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch wedi cael ei ddefnyddio i wneud y canlynol:

  • Prynu cyfarpar a chynnal gweithgareddau ar gyfer grwpiau/elusennau sydd wedi’u lleoli ym Mhenarlâg sy’n gweithio gyda phobl sy’n agored i niwed y mae angen cymorth arnynt
  • Gall grwpiau neu sefydliadau ymgeisio am grantiau ar ran eu sefydliad neu ar ran unigolion y maent yn eu cefnogi. Os yw sefydliadau’n ymgeisio ar ran unigolyn, fe fydd yn rhaid i’r Sefydliad gwblhau ffurflen cofrestru Sefydliad cyn cyflwyno cais ar ran yr unigolyn.
  • Prynu eitemau hanfodol i’r cartref e.e. nwyddau gwyn, dillad gwely, carpedi ac ati
  • Prynu eitemau sy’n hanfodol i leihau nifer y bobl sy’n dioddef tlodi tanwydd a bywyd (e.e. parseli bwyd, blancedi, poteli dŵr poeth, dillad thermol, trwsio boeleri)
  • Gwneud gwaith trwsio hanfodol a/neu ailaddurno
  • Darparu clybiau cinio, cydweithfeydd bwyd, gweithgareddau sy’n hyrwyddo cydlyniant cymunedol, lleihau ynysu a lleihau tlodi

Grantiau sydd ar gael

  • Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £750

Pwy all wneud cais?

  • Gall sefydliadau sy’n gweithio ag unigolion sy’n agored i niwed wneud cais am grant argyfwng ar eu rhan. Dylai sefydliadau gwblhau’r ‘Ffurflen Cofrestru Sefydliadau’  cyn neu ochr yn ochr â’r cais cyntaf i greu cyfrif gyda ni.  Dylid wedyn cwblhau ‘ffurflen gais unigol’ ar gyfer pob un unigolyn/teulu sydd angen cymorth.
  • Gall sefydliadau sy’n gweithio o fewn y maes cymwys ar gyfer budd cymunedol wneud cais gan ddefnyddio’r ‘ffurflen gais i sefydliadau’.

Mae plwyf hynafol Penarlâg yn cynnwys y wardiau modern canlynol:
Aston, Dwyrain Brychdyn, Gorllewin Brychdyn, Bwcle, Pentrobin, Ewloe, Penarlâg, Mancot, Cyffordd Saltney Mold, Saltney Stonebridge, Sealand, Dwyrain Shotton, Shotton Uchaf, Gorllewin Shotton.

Sut i wneud cais?

Bydd angen i sefydliadau gofrestru gyda’r Sefydliad trwy gwblhau’r ffurflen gais ‘Word’ sydd ar gael ar ein gwefan i lawrlwytho cyn gwneud cais am grantiau i unigolion.

Dylai Gweithwyr Cymorth gysylltu â ni gyda chod post y person rydych yn ei gefnogi fel y gallwn wirio cymhwysedd cyn gwneud cais.

Ffurflen gais y sefydliad
Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Funding a school trip that boosted my boys’ confidence

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg