Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

I gyd, a Sir y Fflint

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nod Cronfa Gymorth Penarlâg a'r Cylch yw helpu unigolion nad oes ganddynt lawer o adnoddau neu'r rhai yr ystyrir eu bod mewn argyfwng. Mae'r gronfa hefyd yn helpu grwpiau a sefydliadau sy'n cefnogi pobl sy'n agored i niwed.

Mae cyllid o Gronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch wedi cael ei ddefnyddio i wneud y canlynol:

  • Prynu cyfarpar a chynnal gweithgareddau ar gyfer grwpiau/elusennau sydd wedi’u lleoli ym Mhenarlâg sy’n gweithio gyda phobl sy’n agored i niwed y mae angen cymorth arnynt
  • Gall grwpiau neu sefydliadau ymgeisio am grantiau ar ran eu sefydliad neu ar ran unigolion y maent yn eu cefnogi. Os yw sefydliadau’n ymgeisio ar ran unigolyn, fe fydd yn rhaid i’r Sefydliad gwblhau ffurflen cofrestru Sefydliad cyn cyflwyno cais ar ran yr unigolyn.
  • Prynu eitemau hanfodol i’r cartref e.e. nwyddau gwyn, dillad gwely, carpedi ac ati
  • Prynu eitemau sy’n hanfodol i leihau nifer y bobl sy’n dioddef tlodi tanwydd a bywyd (e.e. parseli bwyd, blancedi, poteli dŵr poeth, dillad thermol, trwsio boeleri)
  • Gwneud gwaith trwsio hanfodol a/neu ailaddurno
  • Darparu clybiau cinio, cydweithfeydd bwyd, gweithgareddau sy’n hyrwyddo cydlyniant cymunedol, lleihau ynysu a lleihau tlodi

Pwy all wneud cais?

  • Gall sefydliadau sy’n gweithio ag unigolion sy’n agored i niwed wneud cais am grant argyfwng ar eu rhan. Dylai sefydliadau gwblhau’r ‘Ffurflen Cofrestru Sefydliadau’  cyn neu ochr yn ochr â’r cais cyntaf i greu cyfrif gyda ni.  Dylid wedyn cwblhau ‘ffurflen gais unigol’ ar gyfer pob un unigolyn/teulu sydd angen cymorth.
  • Gall sefydliadau sy’n gweithio o fewn y maes cymwys ar gyfer budd cymunedol wneud cais gan ddefnyddio’r ‘ffurflen gais i sefydliadau’.

Mae plwyf hynafol Penarlâg yn cynnwys y wardiau modern canlynol:
Aston, Dwyrain Brychdyn, Gorllewin Brychdyn, Bwcle, Pentrobin, Ewloe, Penarlâg, Mancot, Cyffordd Saltney Mold, Saltney Stonebridge, Sealand, Dwyrain Shotton, Shotton Uchaf, Gorllewin Shotton.

Sut i wneud cais?

Bydd angen i sefydliadau gofrestru gyda’r Sefydliad trwy gwblhau’r ffurflen gais ‘Word’ sydd ar gael ar ein gwefan i lawrlwytho cyn gwneud cais am grantiau i unigolion.

Dylai Gweithwyr Cymorth gysylltu â ni gyda chod post y person rydych yn ei gefnogi fel y gallwn wirio cymhwysedd cyn gwneud cais.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg