Cronfa Sir Gaerfyrddin

I gyd, a Sir Gar

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad.
gy

Mae Cronfa Sir Gaerfyrddin yn rhoi cymorth i’r themâu canlynol:

  • Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig
  • Prosiectau sy’n gweithio gyda’r genhedlaeth hŷn i leihau unigrwydd
  • Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi’r diwydiant ffermio
  • Prosiectau sy’n helpu pobl sydd ag iechyd meddwl gwael i fagu hyder a gwydnwch er mwyn ehangu eu gorwelion
  • Prosectau a fydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc difreintiedig

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru.  Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch  fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach.  Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio Cronfa Sir Gaerfyrddin a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir.  Mae  Cronfa Sir Gaerfyrddin cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano.

Rydym hefyd yn cydnabod ei bod yn anodd cael arian craidd, yn enwedig yn y tymor hirach.  Erbyn hyn, mae grwpiau’n gallu ymgeisio am arian tuag at gostau craidd am hyd at dair blynedd, cyn belled bod y grŵp yn gallu cyflwyno cyfrifon ar gyfer o leiaf y 12 mis diwethaf a bod y swm yr ymgeisir amdano’n llai na 50% o’r trosiant blynyddol.  Er enghraifft i ymgeisio am grant o £2,000 y flwyddyn, dylai’ch incwm blynyddol fod o leiaf £4,000.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n gofyn i sefydliadau yng Nghymru ystyried effeithiau tymor hir eu penderfyniadau, i weithio’n gwell gyda phobl, cymunedau a gyda’i gilydd a rhwystro problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid hinsawdd.

Rydym yn awyddus i annog sefydliadau i feddwl nid yn unig am y gymuned ble maen nhw’n byw ac yn gweithio ynddi, ond hefyd sut mae’u gwaith yn gydnaws â ac yn cyd-fynd â gwasanaethau a gweithgareddau grwpiau a sefydliadau eraill, rhai gwirfoddol a rhai statudol.  Fe hoffen ni i chi ystyried sut y gallai’ch sefydliad weithio gydag eraill er mwyn ychwanegu gwerth a gweithio mewn partneriaeth yn hytrach na chystadlu.  Cofiwch egluro yn eich cais eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn ogystal ag ar gyfer y presennol.  Fe hoffen ni weld sut mae grwpiau’n gweld effeithiau tymor hir eu penderfyniadau er mwyn gallu gweithio gyda, ar y cyd, ag eraill.

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau rhwng £500 a £2,000.

Pwy all wneud cais?

  • Elusennau, grwpiau a sefydliadau nid er elw sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau yn Sir Gaerfyrddin a’r cyffiniau er budd eu cymuned leol (e.e. clybiau ar ôl ysgol, grwpiau ffermwyr ifanc, clybiau cinio, caffis cofio, gwasanaethau cyfeillio ac ati).

Sut i wneud cais?

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais yn amlinellu’r hyn y mae eich sefydliad yn ei wneud a beth yr hoffech ei wneud gyda’r cyllid.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@communityfoundationwales.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg