Cronfa Sir Gaerfyrddin

I gyd, a Sir Gar

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae'r gronfa hon yn cau ar 17 Mehefin 2024 am 12pm.
gy

Mae Cronfa Sir Gaerfyrddin yn rhoi cymorth i’r themâu canlynol:

 • Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig
 • Prosiectau sy’n gweithio gyda’r genhedlaeth hŷn i leihau unigrwydd
 • Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi’r diwydiant ffermio
 • Prosiectau sy’n helpu pobl sydd ag iechyd meddwl gwael i fagu hyder a gwydnwch er mwyn ehangu eu gorwelion
 • Prosectau a fydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc difreintiedig

 

Grantiau ar gael

 • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £500 a £2000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Pwy all wneud cais?

 • Elusennau, grwpiau a sefydliadau nid er elw sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau yn Sir Gaerfyrddin a’r cyffiniau er budd eu cymuned leol (e.e. clybiau ar ôl ysgol, grwpiau ffermwyr ifanc, clybiau cinio, caffis cofio, gwasanaethau cyfeillio ac ati).

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan.

Cofiwch:

 • Ni roddir grantiau’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn ein.
 • Llythyr yn cynnig grant a chyn llofnodi a dychwelyd yr amodau a thelerau.
 • Nid yw grantiau ar gael i gefnogi codi arian ar ran grwpiau ac elusennau eraill.
 • Rhaid gwario’r grant yn llawn o fewn un flwyddyn o dderbyn ein llythyr o gynnig.
 • Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol.
Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Cronfa Sir Gaerfyrddin
Cronfa Sir Gaerfyrddin

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg