Cronfa Sir Gaerfyrddin

I gyd, a Sir Gar

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd ar hyn o bryd gan ein bod ni wrthi'n trosglwyddo i system grantiau newydd. Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond rydym yn gweithio'n galed i weithio'n fwy effeithlon a gwneud ymgeisio am grantiau yn haws ac yn gyflymach i chi.

Mae Cronfa Sir Gaerfyrddin yn rhoi cymorth i’r themâu canlynol:

  • Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig
  • Prosiectau sy’n gweithio gyda’r genhedlaeth hŷn i leihau unigrwydd
  • Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi’r diwydiant ffermio
  • Prosiectau sy’n helpu pobl sydd ag iechyd meddwl gwael i fagu hyder a gwydnwch er mwyn ehangu eu gorwelion
  • Prosectau a fydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc difreintiedig

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau rhwng £500 a £2,000.

Pwy all wneud cais?

  • Elusennau, grwpiau a sefydliadau nid er elw sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau yn Sir Gaerfyrddin a’r cyffiniau er budd eu cymuned leol (e.e. clybiau ar ôl ysgol, grwpiau ffermwyr ifanc, clybiau cinio, caffis cofio, gwasanaethau cyfeillio ac ati).

Sut i wneud cais?

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais yn amlinellu’r hyn y mae eich sefydliad yn ei wneud a beth yr hoffech ei wneud gyda’r cyllid.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@communityfoundationwales.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Darllen mwy

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Bwyd Co-op

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes

Canolbarth a Gorllewin Cymru a Ceredigion