Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Casnewydd,

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

  Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y gwybodaeth am grantiau eraill sydd ar gael i chi.

Mae Cronfa Casnewydd yn cefnogi grwpiau cymunedol, elusennau lleol a mentrau cymdeithasol yng Nghasnewydd, De Cymru. Mae’r themâu a gaiff eu cefnogi yn cynnwys addysg, iechyd a llesiant, pobl ifanc a phrosiectau cymunedol.

Nod Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd yw cefnogi prosiectau sy’n cael eu rhedeg yn lleol ledled Dinas Casnewydd, sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol, ond yn annog, cefnogi a hyrwyddo addysg a/neu iechyd a llesiant a bodloni un neu fwy o’r blaenoriaethau canlynol:

  • Cymorth i rieni ifanc
  • Prosiectau’r blynyddoedd cynnar
  • Prosiectau sydd wedi’u lleoli mewn ysgolion sy’n cynnwys iechyd a ffyrdd iach o fyw
  • Prosiectau cyflawni addysgol gan gynnwys dysgu gydol oes
  • Prosiectau cynhwysiant addysgol
  • Prosiectau ieuenctid
  • Prosiectau iechyd a llesiant

Y grantiau sydd ar gael

Gellir defnyddio grantiau rhwng £200 a £2,000 i gefnogi gweithgaredd untro neu ar gyfer mân wariant cyfalaf.

Pwy all wneud cais?

  • Grwpiau sydd wedi’u lleoli yn y gymuned ac sy’n cael eu rheoli’n lleol sy’n annog gwirfoddolwyr, Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon neu ysgolion i gymryd rhan weithredol mewn prosiectau/mentrau sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol (e.e. clybiau ar ôl ysgol neu glybiau brecwast, prosiectau garddio ac ati)

Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau sydd â chronfeydd arian bach a mynediad cyfyngedig at gyllid grant. O ran ysgolion, gwneir ceisiadau gan y Gymdeithas Rhieni Athrawon neu Bwyllgor Rheoli Cronfa Breifat yr Ysgol yn ddelfrydol.

Sut i wneud cais?

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais.

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Helpu plant a phobl ifanc i ddelio â’u galar

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg