Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Casnewydd,

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor ar mis Awst 2022. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Mae Cronfa Casnewydd yn cefnogi grwpiau cymunedol, elusennau lleol a mentrau cymdeithasol yng Nghasnewydd, De Cymru. Mae’r themâu a gaiff eu cefnogi yn cynnwys addysg, iechyd a llesiant, pobl ifanc a phrosiectau cymunedol.

Nod Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd yw cefnogi prosiectau sy’n cael eu rhedeg yn lleol ledled Dinas Casnewydd, sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol, ond yn annog, cefnogi a hyrwyddo addysg a/neu iechyd a llesiant a bodloni un neu fwy o’r blaenoriaethau canlynol:

  • Cymorth i rieni ifanc
  • Prosiectau’r blynyddoedd cynnar
  • Prosiectau sydd wedi’u lleoli mewn ysgolion sy’n cynnwys iechyd a ffyrdd iach o fyw
  • Prosiectau cyflawni addysgol gan gynnwys dysgu gydol oes
  • Prosiectau cynhwysiant addysgol
  • Prosiectau ieuenctid
  • Prosiectau iechyd a llesiant

Y grantiau sydd ar gael

Gellir defnyddio grantiau rhwng £200 a £2,000 i gefnogi gweithgaredd untro neu ar gyfer mân wariant cyfalaf.

Pwy all wneud cais?

  • Grwpiau sydd wedi’u lleoli yn y gymuned ac sy’n cael eu rheoli’n lleol sy’n annog gwirfoddolwyr, Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon neu ysgolion i gymryd rhan weithredol mewn prosiectau/mentrau sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol (e.e. clybiau ar ôl ysgol neu glybiau brecwast, prosiectau garddio ac ati)

Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau sydd â chronfeydd arian bach a mynediad cyfyngedig at gyllid grant. O ran ysgolion, gwneir ceisiadau gan y Gymdeithas Rhieni Athrawon neu Bwyllgor Rheoli Cronfa Breifat yr Ysgol yn ddelfrydol.

Sut i wneud cais?

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais.

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg