Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

I gyd, a Sir Ddinbych

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd ar hyn o bryd gan ein bod ni wrthi'n trosglwyddo i system grantiau newydd. Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth.
Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad.
Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond rydym yn gweithio'n galed i weithio'n fwy effeithlon a gwneud ymgeisio am grantiau yn haws ac yn gyflymach i chi.

Nod Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych yw ariannu mentrau addysgol. Mae’r gronfa yn chwilio am geisiadau gan y canlynol:

  • Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant o oedran ysgol a phobl ifanc
  • Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant yn y blynyddoedd cynnar
  • Prosiectau sydd wedi’u lleoli mewn ysgolion sy’n cefnogi materion iechyd a ffyrdd iach o fyw
  • Prosiectau cyflawni addysgol gan gynnwys dysgu gydol oes
  • Prosiectau cynhwysiant addysgol gyda chymorth i fyfyrwyr unigol talentog ar ffurf ysgoloriaethau, cymorth teithio, chwaraeon, gwobrau ar gyfer cyrhaeddiad a deunyddiau addysgol

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £500
  • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £1,000

Pwy all wneud cais?

  • Myfyrwyr hyd at a chan gynnwys 25 oed sy’n un o drigolion llawn amser ardal Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ar hyn o bryd, ar yr amod nad yw’r mentrau yn dod o dan ddarpariaeth statudol.
  • Grwpiau a sefydliadau yn ardal Awdurdod Lleol Sir Dinbych sy’n rhedeg prosiectau sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol. (E.e. clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, prosiectau garddio ac ati)

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Help llaw i 400 o fabolgampwyr

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Bwyd Co-op

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cronfa Caledi Covid-19 Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes

Canolbarth a Gorllewin Cymru a Ceredigion