Cronfeydd Wrecsam

I gyd, a Wrecsam

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae ceisiadau ar agor i grwpiau YN UNIG. Bydd ceisiadau ar gyfer unigolion yn agor ym mis Mehefin 2024.
Mae'r gronfa hon yn cau ar 17 Mehefin 2024 am 12pm (canolddydd).

 

 

Mae Ardal Wrecsam yn dod o dan ddwy Gronfa, Cronfa Gwaddol Cymunedol Wrecsam a Chronfa Deddf Eglwys Gymreig Wrecsam.

Mae Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam yn ymbarél o gyllid a rhoddion sydd â’r nod penodol o wella addysg ac atgyfnerthu cymunedau yn Wrecsam.

Mae gan Gronfa Waddol Cymuned Wrecsam ddau brif amcan:

 • Amcan Cronfa 1 – annog, cefnogi a hyrwyddo cyrhaeddiad addysgol anstatudol a dysgu gydol oes, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar. Dylai ceisiadau fodloni o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:
  • Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant a phobl ifanc oed ysgol
  • Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant yn y blynyddoedd cynnar
  • Prosiectau mewn ysgolion sy’n cefnogi materion iechyd a byw’n iach
  • Prosiectau cyrhaeddiad addysgol gan gynnwys dysgu gydol oes
  • Prosiectau cynhwysiant addysg gyda chefnogaeth i fyfyrwyr unigol talentog ar ffurf ysgoloriaethau, gwobrau am gyrhaeddiad a deunyddiau addysgol neu adnoddau eraill
 • Amcan 2 y Gronfa – annog, cefnogi a hyrwyddo lles ysbrydol a gwella bywydau pobl ag adnoddau cyfyngedig. Dylai ceisiadau fodloni o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:
  • Prosiectau sy’n hyrwyddo cymunedau mwy diogel a chynhwysol
  • Amgylchedd a chymdogaethau cynaliadwy
  • Cefnogi pobl hŷn
  • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc
  • Prosiectau i annog gwell iechyd a lles
  • Diwylliant, treftadaeth a chwaraeon

Cronfa Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei gweinyddu gan Sefydliad Cymunedol Cymru yw Cronfa Deddf Eglwys Gymraeg Wrecsam. Mae Cronfa yr Ymddiriedolaeth yn cael ei llywodraethu gan Ddeddf yr Eglwys Gymraeg 1914. Mae’r gronfa yn cefnogi:

 • Prosiectau sy’n cyfrannu at adnewyddu a chynnal eglwysi, capeli a neuaddau cymunedol/pentref yn y sir.
 • Prosiectau sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anfantais er budd trigolion Wrecsam.
 • Prosiectau sy’n darparu gweithgareddau cymdeithasol a hamdden i drigolion Wrecsam

Grantiau ar gael

 • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £1,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.
 • Gall eglwysi a sefydliadau wneud cais am grantiau hyd at £1,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Pwy all wneud cais?

 • Grwpiau a sefydliadau yn ardal Awdurdod Lleol Sir y Fflint sy’n rhedeg prosiectau sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol. (E.e. clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, prosiectau garddio ac ati). Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.
 • Eglwysi a sefydliadau dielw sy’n gweithio gyda thrigolion ardal Awdurdod Lleol Wrecsam. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan.

Cofiwch:

 • Ni roddir grantiau’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn ein.
 • Llythyr yn cynnig grant a chyn llofnodi a dychwelyd yr amodau a thelerau.
 • Nid yw grantiau ar gael i gefnogi codi arian ar ran grwpiau ac elusennau eraill.
 • Rhaid gwario’r grant yn llawn o fewn un flwyddyn o dderbyn ein llythyr o gynnig.
 • Rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion cymorth ychwanegol.
Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Cronfeydd Wrecsam

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg