Sefydliad Addysgol John Vaughan

I gyd, a Sir Gar

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae’r gronfa hon yn awr yn agored. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Cafodd Sefydliad Addysgol John Vaughan ei sefydlu ar gyfer trigolion plwyf Llangynog, Sir Gaerfyrddin er mwyn gwneud y canlynol:

  • annog, cefnogi a hyrwyddo cyrhaeddiad addysgol anstatudol a dysgu gydol oes, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar
  • annog, cefnogi a hyrwyddo llesiant ysbrydol a gwella bywydau pobl nad oes ganddynt lawer o adnoddau

Y grantiau sydd ar gael

  • Grantiau o hyd at £500 ar gyfer unigolion
  • Gall elusennau, grwpiau a sefydliadau nid er elw wneud cais am grantiau o hyd at £1,000

Pwy all wneud cais?

  • Rhieni a/neu ofalwyr plant a phobl ifanc hyd at a chan gynnwys 18 oed neu unigolion hŷn sy’n un o drigolion llawn amser plwyf Llangynog yn Sir Gaerfyrddin, i’w galluogi i ddatblygu eu haddysg a’u dysgu, ar yr amod nad yw’r fenter yn dod o dan ddarpariaeth statudol.
  • Elusennau, grwpiau a sefydliadau nid er elw yn y plwyf, er enghraifft: grwpiau mewn lifrai, prosiectau sydd wedi’u trefnu gan eglwysi a/neu sy’n defnyddio cyfleusterau sefydliadau sy’n gysylltiedig â ffydd a phrosiectau cymunedol e.e. clybiau cinio i bobl hŷn, clybiau ieuenctid a grwpiau mamau a babanod ac ati.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n dangos sut y byddant yn bodloni amcanion y Gronfa yn y ffordd orau, a phwy sy’n dangos yr angen ariannol a chymdeithasol y bydd y grant yn mynd i’r afael ag ef yn y ffordd orau.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

 

Ffurflen gais grŵpFfurflen gais unigol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Sefydliad Addysgol John Vaughan
Sefydliad Addysgol John Vaughan

Cefnogi gwaith caled seren polo dŵr

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Waddol Cynnal – Unigolion

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Cronfa Caryl & Henry Bettws (Casnewydd)

Casnewydd, De Cymru a I gyd

Cronfa’r Teulu Brown

Caerdydd, De Cymru a I gyd

Cronfeydd Sir y Fflint – Unigolion

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint